Valiokunnan lausunto
TaVL
9
2015 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (HE 21/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Erik
Strömberg
sosiaali- ja terveysministeriö
apulaisjohtaja
Marja
Nykänen
Finanssivalvonta
asiantuntija
Katja
Veirto
Akava ry
lakiasiainjohtaja
Karoliina
Kiuru
Keva
työmarkkinalakimies
Jouko
Hämäläinen
KT Kuntatyönantajat
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Eläketurvakeskus
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
professori
Seppo
Villa
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä oikeansuuntaisena ja kannatettavana. Esitetyillä muutoksilla kootaan yhteen Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Ottaen huomioon Kevan julkinen rooli ja tehtävät sen jäsenyhteisöjen eläketurvan toimeenpanossa ja sijoitusvarojen hallinnoinnissa ehdotettujen muutosten voidaan odottaa vahvistavan Kevan hyvää hallinnointia, toiminnan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.  
Talousvaliokunta on keskittynyt tässä lausunnossaan toimialansa mukaisiin seikkoihin pitäen kuitenkin esillä, että kuntien eläkejärjestelmä kokonaisuudessaan on lähitulevaisuudessa potentiaalisesti suurten rakenteellisten muutosten kohteena ja että nämä tulevat muutokset heijastunevat myös käsillä olevassa hallituksen esityksessä muutettaviksi ehdotettuihin seikkoihin.  
Kelpoisuusvaatimukset.
Esityksessä ehdotetaan Kevan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan kelpoisuudesta säädettäväksi lain tasolla. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin ristiriitaisiakin näkemyksiä näistä pätevyysvaatimuksista. On pidetty hyvänä, että ehdotettu sääntely lähentyy työeläkevakuutussääntelyä. Toisaalta on tuotu esille, että Kevan toimitusjohtaja on virkasuhteisena erilaisessa asemassa kuin työsuhteiset kollegansa työeläkevakuutusyhtiöissä. Kelpoisuusvaatimusten määrittelyssä johtoa onkin haettu valtion ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Talousvaliokunta uudistaa aiemmin lausumansa kannanoton (TaVL 51/2014 vp), jossa on kiinnitetty huomiota hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksiin nimenomaan sijoitustoiminnan asiantuntemuksen osalta. Samalla talousvaliokunta korostaa monipuolisen osaamisen merkitystä hallituksen kokoonpanossa. 
Valvonta.
Viranomaisten ja toimielinten valvontaan liittyvien oikeuksien ja vastuiden tulee olla johdonmukaisia ja tasapainossa. Tämä edellyttää riittäviä valtuuksia valvonnan harjoittamiseen sekä mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisuuksia valvojatahojen välisessä työnjaossa. Hallituksen esityksen mukaan Finanssivalvonnan vastuulla olisi rahoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimintaa koskeva tarkastus valtiovarainministeriön vastatessa muusta valvonnasta. Talousvaliokunta huomauttaa, että valvonnan selkeys ja yksiselitteisyys olisi valvonnan kaikkien osapuolten etu. Esitys näyttäisi tässä suhteessa jättävän valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan toimittaman valvonnan rajapintaan epäselvyyttä, minkä suhteen talousvaliokunta edellyttää, että säännösten toimivuutta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa säännöksiä selkeytetään. 
Riskienhallinta.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Ehdotetut säännökset vastaavat pääosin työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain säännöksiä. Vaikka säännös on uusi, käytännössä vastaavat toiminnot ovat jo olemassa. Säännöstä voidaan joka tapauksessa pitää perusteltuna asian laadun johdosta. 
Lainsäädäntöteknisenä seikkana talousvaliokunta huomauttaa, että esityksessä ei ole huomioitu 1.1.2016 voimaan tulevia tilintarkastuslainsäädännön muutoksia. Muutoslait on hyväksytty, ja tasavallan presidentti on ne vahvistanut 18.9.2015, millä perusteella käsillä olevassa hallituksen esityksessä olisi voinut nämä muutokset huomioida.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Talousvaliokunta esittää,
että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.10.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok (osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Sari
Essayah
kd (osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 9.11.2015 12:08