Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.19

Valiokunnan mietintö HaVM 21/2020 vp HE 172/2020 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • erityisasiantuntija Upi Talsi 
  valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki 
  oikeusministeriö
 • kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • tulliylitarkastaja Juha Vilkko 
  Tulli
 • lakimies Juha Maaperä 
  Museovirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia. Lailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista säätämällä asetuksen edellyttämistä seuraamuksista sellaisten kulttuuriesineiden EU:n tullialueelle siirtämisestä, jotka on poistettu sen maan alueelta, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, vastoin kyseisen maan lakeja ja asetuksia. Ehdotetun lain nojalla Tulli voisi määrätä seuraamusmaksun, jos tällaisia kulttuuriesineitä siirretään Suomessa EU:n tullialueelle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella täydennetään kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta ((EU) N:o 2019/880). Sääntelyllä pyritään ehkäisemään kulttuuriesineiden laitonta kauppaa ja terrorismin rahoittamista. Hallintovaliokunta on antanut mainitusta EU-asetuksesta lausunnon (HaVL 31/2017 vp). 

EU-asetuksella luodaan kolmansista maista Euroopan unioniin tapahtuvalle asetuksessa määriteltyjen kulttuuriesineiden maahantuonnille valvontajärjestelmä. Asetuksen mukaisia tuontilupa- ja kirjallisen vakuutuksen vaatimismenettelyjä aletaan soveltaa, kun asetuksessa tarkoitettu sähköinen järjestelmä on toimintavalmis, kuitenkin viimeistään 28.6.2025. Kieltoa siirtää EU:n tullialueelle lainsäädännön vastaisesti vietyjä asetuksen tarkoittamia kulttuuriesineitä sekä kieltoa koskevaa sanktiointivelvoitetta aletaan kuitenkin soveltaa jo 28.12.2020, jolloin nyt ehdotettujen muutosten on määrä tulla voimaan. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Ehdotuksen valmistelussa on saadun selvityksen mukaan lähdetty siitä, että tuotaessa asetuksessa tarkoitettu laittomasti kolmannesta maasta viety kulttuuriesine EU:n tullialueelle täyttyy rikoslain 46 luvun 4 §:ssä rangaistavaksi säädetyn salakuljetuksen tunnusmerkistö. Jos tavara puolestaan asetetaan kauttakuljetusmenettelyyn tai väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, ei ole kyse rikoksesta. Tällaisia tapauksia varten ehdotetaan säädettäväksi hallinnollisessa menettelyssä määrättävästä seuraamusmaksusta. Valiokunta toteaa, että toisin kuin rikosasiassa hallinnollista seuraamusmaksua määrättäessä ei voida käyttää esitutkintalain tai pakkokeinolain mukaisia keinoja asian selvittämiseksi. 

Seuraamusmaksu voi ehdotuksen mukaan tulla määrättäväksi yksityishenkilölle tai oikeushenkilölle, minkä vuoksi maksun suuruus voi vaihdella merkittävästi (500—10 000 euroa). Määrättävä seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin. Siihen vaikuttavat menettelyn moitittavuus ja toistuvuus sekä tekijän taloudellinen asema. Menettelyllä tavoiteltu hyöty sekä tekijän yhteistyö Tullin kanssa asian selvittämiseksi on otettava maksua määrättäessä huomioon. Valiokunta toteaa, että vastaavan kaltaisesta hallinnollisesta seuraamusmaksusta säädetään esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain (444/2017) 8 luvussa. Valiokunta tähdentää, että seuraamusmaksu on kaksoisrangaistavuuden kiellon huomioimiseksi ehdotetun tullilain 99 b §:n mukaan toissijainen suhteessa samasta teosta johtuvaan rikosasiaan. 

Suomessa on nykyisin säännelty vain kulttuuriesineiden maastavientiä, lukuun ottamatta Syyriaa ja Irakia koskevia pakotesäännöksiä. Saadun selvityksen mukaan Suomi on laittomasti alkuperämaastaan vietyjen esineiden osalta pääasiassa kauttakulkumaa, vaikka viime aikoina on tehty myös havaintoja siitä, että taustaltaan epäilyttäviä kulttuuriesineitä on tuotu Suomeen vailla kauttakulkutarkoitusta. Tuontiasetuksen tarkoittama yleinen kielto tuoda laittomasti alkuperämaastaan poistettuja kulttuuriesineitä mahdollistaa myös puuttumisen Suomeen tuotaviin esineisiin. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallintovaliokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä voimaantulosäännökseen tehtävin teknisin muutoksin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 172/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tullilain (304/2016) 75 §:n 2 momentti ja 
lisätään lakiin uusi 99 a ja 99 b § seuraavasti: 
75 § 
Tullin periminen ulosottotoimin ja perimisen turvaaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös Tullin kantamien muiden verojen, tullin- ja veronkorotuksen, virhemaksun, seuraamusmaksun sekä julkisoikeudellisten maksujen perintään, jollei laissa toisin säädetä. 
14 luku 
Seuraamukset 
99 a § 
Seuraamusmaksu 
Tulli voi määrätä seuraamusmaksun sille, joka kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/880 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla siirtää Suomen tullialueelle mainitun asetuksen liitteen A osassa tarkoitetun kulttuuriesineen, joka on poistettu sen maan alueelta, jossa se luotiin tai josta se löydettiin, vastoin kyseisen maan lakeja ja asetuksia. 
Seuraamusmaksun määrä on vähintään 500 ja enintään 10 000 euroa. Maksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn moitittavuus ja toistuvuus sekä tekijän taloudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon menettelyllä tavoiteltu hyöty, jos se on määritettävissä, sekä tekijän yhteistyö Tullin kanssa asian selvittämiseksi. 
Seuraamusmaksu jätetään määräämättä, jos teon kohteena oleva tavara on saatu vahingoittumattomana Tullin haltuun ja teko on ilmeisesti johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta tai jos seuraamuksen määrääminen muusta syystä olisi ilmeisen kohtuutonta. 
Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle, ja se on täytäntöönpanokelpoinen, kun päätös siitä on tullut lainvoimaiseksi. 
99 b § 
Seuraamusmaksun toissijaisuus 
Seuraamusmaksua ei saa määrätä sille, jota epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai jota vastaan samasta teosta nostettu syyte on tuomioistuimessa lainvoimaisesti ratkaistu. 
Tullin on poistettava seuraamusmaksu, jos se, jolle on määrätty seuraamusmaksu, myöhemmin tuomitaan rangaistukseen saman kulttuuriesineen maahantuonnista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28 Poistoehdotus päättyy päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi joulu Poistoehdotus päättyykuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20 Poistoehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Niina Malm sd 
 
varajäsen 
Jenni Pitko vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo