Valiokunnan mietintö
HaVM
24
2016 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta (HE 212/2016 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylitarkastaja
Ritva
Partinen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Tarja
Sinivuori-Boldt
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava lakimies
Pirkka-Petri
Lebedeff
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Jarno
Talvitie
Terveyspalvelualan Liitto ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Työ ja Terveys ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä siten, että kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovellettaisiin työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta. Lisäksi ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi eriyttää työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista ehdotettuna siirtymäaikana. 
Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskisi myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudessa kuntalaissa (410/2014) työterveyshuollon sairaanhoito- ja muille terveyspalveluille säädettyä siirtymäaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella siten, että kuntalain mukaista yhtiöittämisvelvollisuutta sovellettaisiin mainittujen palveluiden tuottamiseen vasta 1.1.2019 alkaen. Parhaillaan on valmisteilla sote- ja maakuntauudistus, jossa kunnan vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitteet siirtyisivät pääosin maakunnille vuoden 2019 alusta. 
Valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Ilman siirtymäajan pidennystä kunnat joutuisivat joko yhtiöittämään mainitut palvelut kahden vuoden ajaksi tai luopumaan siksi ajaksi niiden tuottamisesta kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöittämisestä aiheutuisi kunnalle yhtiön perustamiskustannusten lisäksi toiminnan lakkauttamiseen ja mahdolliseen yhtiön purkuun ja henkilöstöön liittyviä kustannuksia. Myös kuntien laaja vetäytyminen markkinoilta vaikeuttaisi merkittävästi toiminnan uudelleenkäynnistämisen edellytyksiä maakunnissa. 
Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunnan tuottaessa siirtymäaikana kilpailutilanteessa markkinoilla työterveyshuoltolain (1383/2001) 14 §:ssä tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja tulee työterveyshuollon kirjanpito eriyttää kunnan muusta terveydenhuollon palvelujen kirjanpidosta. Säännöksellä turvataan kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana. Lisäksi kunnan on kuntalain 128 §:n mukaan hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeää on, että esitetylle siirtymäajan pidennykselle on saatu Euroopan komission myönteinen kanta. Todettakoon, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi edelleen puuttua myös siirtymäaikana kilpailua vääristävään tai estävään menettelyyn kilpailulain (948/2011) 4 a luvussa tarkoitetulla tavalla. 
Valiokunta pitää myös perusteltuna, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan, uuden yrityksen palvelukseen siirtyvän työterveyshuollon henkilöstön eläketurvan säilymisen sekä luovutettavan kiinteistön ja arvopapereiden luovutusta koskevan verovapauden osalta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 212/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.12.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Elsi
Katainen
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
varajäsen
Pertti
Hakanen
kesk
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
varajäsen
Reijo
Hongisto
ps
varajäsen
Ilkka
Kantola
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 20.1.2017 15:28