Valiokunnan mietintö
LiVM
17
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 90/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Immonen
liikenne- ja viestintäministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Olli-Pekka
Rantala
liikenne- ja viestintäministeriö
tieliikennejohtaja
Marko
Sillanpää
Liikenteen turvallisuusvirasto
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
toimitusjohtaja
Timo
Koskinen
Suomen Taksiliitto ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Lapin liitto
Lapin Kauppakamari
Lapin Matkailuelinkeinon liitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Voimassa olevan taksiliikennelain mukaan koti- ja matkailupalveluyritykset eivät ole tähän saakka tarvinneet taksilupaa kuljetuksissa, jotka ovat osa yrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta.  
Ehdotetussa liikenteen palveluista annetun lain muutoksessa on vastaava määritelmä rajaamaan ne yritykset ja tilanteet, joissa taksin kuljettajan ajolupaa ei 1.7.2018 jälkeen tarvittaisi. Määritelmää on liikenne- ja viestintäministeriöltä saadun vakuutuksen mukaan tarkoitettu tulkittavaksi samalla tavalla kuin nykyistä taksiliikennelain mukaista poikkeusta taksilupavaatimuksesta. Valiokunta korostaa, että siten mikään sellainen kuljetustoiminta, joka ei ole ollut mahdollista ilman taksilupaa tähän saakka, ei tule olemaan jatkossakaan mahdollista ilman taksinkuljettajan ajolupaa. Jatkossa myös ajolupapoikkeuksen piiriin tulevat yritykset tarvitsevat aina taksiluvan, mikä on nykytilaan verrattuna uusi 1.7.2018 voimaan tuleva vaatimus. 
Kotipalveluyritysten osalta tyypillinen esimerkki palvelukokonaisuudesta, johon poikkeus ajolupavaatimuksesta soveltuu, on palvelu, jossa kodinhoitaja käy ikäihmisen kotona avustamassa tavanomaisissa kotitöissä ja avustaa tätä samalla myös kaupassakäynnissä. Näin ollen asiakas voi tällöin mennä kauppaan kodinhoitajan mukana hänen autollaan.  
Valiokunta toteaa, että poikkeuksen soveltuminen edellyttää aina, että kuljetus on vähäinen osa palvelupakettia. Palvelupaketti pitää myydä kokonaisuutena, eikä kuljetuspalvelua voi ostaa palveluyritykseltä erikseen. Jos yritys tarjoaa erillisiä maksullisia kuljetuksia, tällaisissa kuljetuksissa kuljettajilla on aina oltava taksinkuljettajan ajolupa. Poikkeus ei siten liikenne- ja viestintäministeriöltä saadun ilmoituksen mukaan myöskään avaa mahdollisuutta ajaa esimerkiksi Kelan tai kuntien korvaamia kuljetuksia ilman taksinkuljettajan ajolupaa, kuten ei ole ollut tähänkään saakka. 
Valiokunta pitää hallituksen esitystä tässä vaiheessa tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Samalla valiokunta korostaa, että on tärkeää, että muutosta seurataan ja että lain toteutumista valvotaan tarkoin varsinkin silmällä pitäen, ettei synny harmaata taloutta eikä epäterveellistä kilpailua. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 90/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
Varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 14:33