Valiokunnan mietintö
LiVM
24
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Tuomas
Kaivola
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Poliisihallitus
Puolustusvoimat
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksellä saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus. Voimaansaattaminen tehtäisiin niin kutsutulla blankettilailla. Sopimus tehtiin vuonna 2000, ja se päivitettiin vuonna 2017 tehdyllä pöytäkirjalla. 
Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Esityksellä toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. 
Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, jotta laki tulisi samanaikaisesti voimaan sopimukseen liittymisen kanssa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.  
Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että sopimuksen voimaansaattaminen vahvistaa yhteiskunnallisesti merkittävien ajoneuvo- ja ajokorttirekisterien ajantasaisuutta, lisää mahdollisuuksia torjua ja tutkia rajat ylittävää rikollisuutta ja ajoneuvokauppaan liittyviä petoksia sekä parantaa välillisesti liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Suomi pystyy myös tehostamaan tietojenvaihtoa ajokortti- ja ajoneuvoasioissa eurooppalaisten viranomaisten kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että sopimus tarjoaa mahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisten tekemän työn tehokkuuden parantamiseksi myös harmaan talouden torjumisessa. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 155/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 155/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 2.11.2018 11:45