Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

MmVM 10/2018 vp

Viimeksi julkaistu 26.6.2018 8.57

Valiokunnan mietintö MmVM 10/2018 vp HE 75/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta (HE 75/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesAnuHernesmaa
    valtiovarainministeriö
  • hallitussihteeriJukkaMirvo
    maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Huoltovarmuuskeskus
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • oikeusministeriö
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annettu laki. Lai-najyvästöt ja siemenrahastot eivät enää nykyisin toimi kyseisen lain mukaisessa tarkoituksessa ja lisäksi lain kumoaminen poistaisi tarpeetonta sääntelyä. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi siitä, että lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulisi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista sekä luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksamisen jälkeen maataloutta edistävään toimintaan ja ilmoittaa toimenpiteiden suorittamisesta maa- ja metsätalousministeriölle mainitussa määräajassa. Jos toimenpiteitä ei toteuteta säädetyssä määräajassa, siirtyisivät lainajyvästöjen ja siemenrahastojen omaisuus, varat ja velat kunnalle tai manttaalikunnalle. Kunnan ja manttaalikunnan tulisi käyttää omaisuus ja varat maataloutta edistävään toimintaan alueellaan. 

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 75/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AnneKalmarikesk
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
ReijoHongistosin
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JuhaPylväskesk
jäsen
TyttiTuppurainensd
jäsen
HarryWallinsd
jäsen
EerikkiViljanenkesk
jäsen
PeterÖstmankd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
CarlSelenius