Valiokunnan mietintö
MmVM
11
2015 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 108/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
metsäneuvos
Marja
Kokkonen
maa- ja metsätalousministeriö
johtaja
Ari
Eini
Suomen metsäkeskus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsäteollisuus ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöstä siten, että Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen myöhennetään vuoden 2015 lopusta vuoden 2016 loppuun. Metsäkeskus on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka liiketoimintayksikön (Otso Metsäpalvelut) yhtiöittäminen vaatii markkinatilanne, liiketoimintojen kehittämistilanne, taloushallinnon ja raportointijärjestelmien kehittämistilanne sekä uuden kestävän metsätalouden rahoituksen tukijärjestelmän muutostilanne huomioiden ennakoitua pidemmän siirtymäajan.  
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Suomen metsäkeskus (jäljempänä metsäkeskus) aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Tuolloin tuli voimaan Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011, jäljempänä metsäkeskuslaki). Jo tuolloin lain 39 §:n 2 momentissa todettiin, että metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä sisältäen myös lain     17 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivallan ja vastuun eriyttämisen joulukuun 31 päivänä 2014 mennessä. Lailla 142/2014 metsäkeskuslakia muutettiin ja eriyttämisen aikataulua myöhennettiin vuodella. Lakiehdotusta koskevassa mietinnössään (MmVM 27/2014 vp — HE 191/2014 vp) valiokunta totesi, että myöhentymisellä ei saa olla vaikutusta liiketoimintayksikön itsenäiseen kehittämiseen tai metsäkeskuksen julkisen palvelun toimintaan. 
Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu, että taloudellinen kytkös metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön (Otso Metsäpalvelut) toimintojen välillä vaikuttaa metsäkeskuksen julkisten palvelujen asemaan riippumattomana metsäelinkeinojen edistäjänä. Vaikka yksiköiden toiminnot on täydellisesti eriytetty toisistaan, metsäkeskus on edelleen yksi oikeushenkilö, mistä seuraa taloudelliset riskit myös julkisten palvelujen yksikölle. Liiketoimintaa harjoittava Otso Metsäpalvelut on myös selkeä imagollinen ongelma julkisten palvelujen yksikölle. 
Valiokunta pitää välttämättömänä että metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen viedään päätökseen välittömästi, jotta saadaan aikaan kestävä kilpailuneutraali ratkaisu. Siirtymäajan pitkittyminen aiheuttaa edellä todetun mukaisesti merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen riskin metsäkeskuksen julkisille palveluille. Metsäelinkeinojen edistämisen näkökulmasta on välttämätöntä turvata julkisten palvelujen yksikön toimintojen neutraliteetti. 
Valiokunta toteaa, että Suomen tulevaisuus nojaa vahvasti biotalouden kehityksen varaan. Metsillä on keskeinen rooli maamme menestyksen kannalta. Metsäsektorin toimintaedellytyksiä kehittävän metsäkeskuksen asema biotalouden rakentamisessa on keskeinen. Metsäkeskuksen eriyttämisen pitkittyminen on vaarantamassa koko metsäsektorin kehittämisen. Julkisen palvelun yksikön talousasema tai uskottavuus ei saa heiketä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 108/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.12.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Jari
Leppä
kesk
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Harry
Wallin
sd
jäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 19.1.2016 10.54