Viimeksi julkaistu 8.5.2021 15.58

Valiokunnan mietintö MmVM 11/2015 vp HE 108/2015 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 108/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • metsäneuvos Marja Kokkonen 
    maa- ja metsätalousministeriö
  • johtaja Ari Eini 
    Suomen metsäkeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • Metsäteollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöstä siten, että Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen myöhennetään vuoden 2015 lopusta vuoden 2016 loppuun. Metsäkeskus on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka liiketoimintayksikön (Otso Metsäpalvelut) yhtiöittäminen vaatii markkinatilanne, liiketoimintojen kehittämistilanne, taloushallinnon ja raportointijärjestelmien kehittämistilanne sekä uuden kestävän metsätalouden rahoituksen tukijärjestelmän muutostilanne huomioiden ennakoitua pidemmän siirtymäajan.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Suomen metsäkeskus (jäljempänä metsäkeskus) aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Tuolloin tuli voimaan Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011, jäljempänä metsäkeskuslaki). Jo tuolloin lain 39 §:n 2 momentissa todettiin, että metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä sisältäen myös lain     17 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivallan ja vastuun eriyttämisen joulukuun 31 päivänä 2014 mennessä. Lailla 142/2014 metsäkeskuslakia muutettiin ja eriyttämisen aikataulua myöhennettiin vuodella. Lakiehdotusta koskevassa mietinnössään (MmVM 27/2014 vp — HE 191/2014 vp) valiokunta totesi, että myöhentymisellä ei saa olla vaikutusta liiketoimintayksikön itsenäiseen kehittämiseen tai metsäkeskuksen julkisen palvelun toimintaan. 

Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on todettu, että taloudellinen kytkös metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön (Otso Metsäpalvelut) toimintojen välillä vaikuttaa metsäkeskuksen julkisten palvelujen asemaan riippumattomana metsäelinkeinojen edistäjänä. Vaikka yksiköiden toiminnot on täydellisesti eriytetty toisistaan, metsäkeskus on edelleen yksi oikeushenkilö, mistä seuraa taloudelliset riskit myös julkisten palvelujen yksikölle. Liiketoimintaa harjoittava Otso Metsäpalvelut on myös selkeä imagollinen ongelma julkisten palvelujen yksikölle. 

Valiokunta pitää välttämättömänä että metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen viedään päätökseen välittömästi, jotta saadaan aikaan kestävä kilpailuneutraali ratkaisu. Siirtymäajan pitkittyminen aiheuttaa edellä todetun mukaisesti merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen riskin metsäkeskuksen julkisille palveluille. Metsäelinkeinojen edistämisen näkökulmasta on välttämätöntä turvata julkisten palvelujen yksikön toimintojen neutraliteetti. 

Valiokunta toteaa, että Suomen tulevaisuus nojaa vahvasti biotalouden kehityksen varaan. Metsillä on keskeinen rooli maamme menestyksen kannalta. Metsäsektorin toimintaedellytyksiä kehittävän metsäkeskuksen asema biotalouden rakentamisessa on keskeinen. Metsäkeskuksen eriyttämisen pitkittyminen on vaarantamassa koko metsäsektorin kehittämisen. Julkisen palvelun yksikön talousasema tai uskottavuus ei saa heiketä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 108/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Jari Leppä kesk 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius