Valiokunnan mietintö
MmVM
3
2015 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 103/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
maatalousekonomisti
Antti
Unnaslahti
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Katri
Valjakka
maa- ja metsätalousministeriö
yksikönjohtaja
Vesa
Perätalo
Maaseutuvirasto
maatalousjohtaja
Minna-Mari
Kaila
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
puheenjohtaja
Holger
Falck
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö.
HALLITUKSEN ESITYS
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnettäisiin ja se määräytyisi hakijan vieraan pääoman määrän perusteella. Väliaikaista kansallista lisätukea voitaisiin korottaa maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettävien rakennusten tai rakennelmien hankinta- tai perusparannusmenojen määrän perusteella.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2015 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30 päivään kesäkuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Valiokunta pitää välttämättömänä, että annettava laki toimeenpannaan välittömästi ja että tuet maksetaan viipymättä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 103/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Jari
Leppä
kesk
varapuheenjohtaja
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 19.1.2016 12:24