Valiokunnan mietintö
MmVM
6
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta (HE 49/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Pirjo
Tomperi
maa- ja metsätalousministeriö
lakimies
Salla
Niemi-Konkari
Ruokavirasto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
Kauppapuutarhaliitto ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taimiaineistolakia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön siemenissä ja muussa kasvien lisäysaineistossa olevista kasvintuhoojista annettu komission täytäntöönpanodirektiivi. Samalla lakiin tehtäisiin muutokset, jotka johtuvat Euroopan unionin kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetusta asetuksesta. Lakiin tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.5.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta toteaa, että taimiaineistolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös anonyymistä näytteenotosta etäviestintävälineiden välityksellä myytäväksi tarjottavasta lisäys- ja taimiaineistosta. Valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena. Etämyynnin osuus kaupankäynnistä on lisääntynyt muiden toimialojen tapaan myös kasvintuotannossa. Etämyynnin valvonta ja etenkin edustavan näytteen saaminen ovat etämyynnin erityispiirteiden vuoksi haastavia. Viranomaisen tulee kuitenkin voida valvoa etäviestintävälineiden avulla tapahtuvaa markkinointia yhtä lailla kuin perinteistä markkinointiakin ja valvonnan kohdentamista tulee arvioida riskiperusteisesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että etämyynnin valvontaa kehitetään laajemminkin ja myös yhteistyössä muiden keskushallinnon viranomaisten kanssa. 
Valiokunta toteaa siltä osin kuin esitykseen sisältyy muita sisällöllisiä muutoksia voimassa olevaan lakiin, että lain 3 a §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös tietojen poistamisesta rekisteristä myös tilanteessa, jossa toimijan toiminta olisi tosiasiallisesti loppunut. Valiokunnalle toimitetun selvityksen mukaan toiminnan loppuminen varmistetaan käytännössä ensisijaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, minkä jälkeen toimijaan otetaan yhteyttä joko kirjeitse tai joissakin tapauksissa ensisijaisesti puhelimitse. Jos ei saada vastausta, toimijaa tai esimerkiksi perikunnan edustajaa yritetään tavoittaa vielä puhelimitse. Valiokunta pitää tärkeänä, että toimijaa ei poisteta rekisteristä ennen kuin toiminnan loppuminen on asianmukaisesti varmistettu. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi muun ohella 15 a §, jonka mukaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty päätös sekä asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat voitaisiin allekirjoittaa koneellisesti. Koneellisen allekirjoituksen käyttäminen on yksinkertaisempi menettely kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen. Valiokunta toteaa, että myös muunlainen allekirjoittamistapa kuin sähköinen allekirjoittaminen on riittävä, kunhan asiakirjan alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistua. Alkuperäisyydellä tarkoitetaan allekirjoittajan henkilöllisyyden tunnistamista ja eheydellä asiakirjan muuttumattomuutta. Koneellisesta allekirjoituksesta on jo säädetty kasvinterveyslaissa (1110/2019) ja siemenlaissa (600/2019). Menettelytapojen yhdenmukaisuuden vuoksi on tarpeen, että myös taimiaineistolain mukaiset päätökset ja asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että vakavasti toimijan oikeuksiin puuttuvien päätösten ja asiakirjojen kohdalla koneellista allekirjoitusta ei käytetä. 
Valiokunta korostaa, että lain säännösten toimeenpano ei saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa.  
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 49/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 28.5.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 28.5.2020 13.03