Valiokunnan mietintö
SiVM
1
2015 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 3/2015 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Toni
Tuomainen
opetus- ja kulttuuriministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia. Lain säännös, jonka mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen, muutettaisiin valtuudeksi säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Lukiolain 28 §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Perustuslain (731/1999) 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Voimassa olevan lukiolain 19 §:n 2 momentin mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen. Säännöksen sanamuoto ei mahdollista asetuksen antamista. Hallituksen esityksessä ehdotetun sanamuodon mukaan hakumenettelystä lukiolaissa tarkoitettuun koulutukseen voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Sen vuoksi valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.5.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
varapuheenjohtaja
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Lea
Mäkipää
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Veera
Ruoho
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjo
Hakkila.
Viimeksi julkaistu 21.1.2016 14:08