Valiokunnan mietintö
SiVM
10
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016 (K 6/2017 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
kirjaston johtaja (ma)
Erika
Bergström
Eduskunnan kirjasto
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eduskunnan kirjaston toiminnan perustana on laki eduskunnan kirjastosta (717/2000), joka määrittää kirjaston tehtävän. Kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin ja toimii eduskunnan keskusarkistona. Kirjasto kaikkine tietopalveluineen on eduskunnan toiminnalle välttämätön. 
Kirjasto toimii myös julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Yhteistyötä on perinteisesti tehty erityisesti yliopisto- ja erikoiskirjastojen kanssa, mutta uudessa strategiassa yhteistyötä suunnitellaan myös rakenteilla olevan Keskustakirjasto Oodin kanssa. Valiokunta korostaa, että demokratian toimivuuden ja erityisesti siihen kasvattamisen edistämiseksi tarvitaan julkista ja helposti saavutettavaa tietoa muun muassa lainsäädännöstä ja eduskunnan toiminnasta. Valiokunta korostaa koko kirjastolaitoksen osalta koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän käytännön kasvatusyhteistyön merkittävyyttä. 
Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että kirjasto on mukana kehittämässä eduskunnan päätöksenteon tietotukea. Käynnissä olevassa hankkeessa kartoitetaan tiedonhankinnan kanavia, toimintatapoja, heikkouksia ja vahvuuksia ja päätetään kartoituksen perusteella kehittämiskohteista. Kirjasto tekee myös tärkeää työtä lainvalmistelun tueksi. Valtioneuvoston hallintoyksikön tietotuen ja kirjaston välillä on jo vakiintunut yhteistyöprosessi, jossa kirjaston asiantuntijat tekevät lainvalmistelutyön tueksi taustatiedonhakuja. 
Tutkimuskäyttöön tarkoitettuun veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoon valmistui kertomusvuoden kesällä 400. haastattelu. Haastattelut muodostavat kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuisen kokoelman. Sivistysvaliokunta pitää erittäin hyvänä kirjaston hallituksen kertomusvuonna tekemää päätöstä, jonka mukaan jatkossa myös nykyisiä, pitkän kansanedustajauran tehneitä edustajia voidaan haastatella. 
Kirjaston paikalle tulevien asiakkaiden määrä on ollut viime vuosina laskussa, kun asiakkaat käyttävät aineistoja ja palveluja yhä enemmän verkossa. Vastaava kehitys on näkyvissä kaikissa tieteellisissä kirjastoissa ja erikoiskirjastoissa. Eduskunnan kirjasto on reagoinut asian mukaisesti muutokseen vähentämällä aukiolotunteja ja muuttamalla asiakaspalveluprosesseja. Kirjaston henkilömäärä on myös ollut laskussa. 
Kirjaston lainausluvut ovat kuitenkin viimeisen kolmen vuoden aikana pysyneet vakaalla tasolla, ja kirjastotietokannan käytössä on näkyvissä kertomusvuonna selvää nousua. Aktiivisten asiakkaiden määrä on pysynyt lähes samana ajanjaksolla 2009—2016 kävijä- ja lainalukujen muutoksista huolimatta. Tiedonhallintakoulutuksiin osallistujien määrässä oli nousua edellisvuoteen verrattuna. 
Kirjaston uudessa palvelustrategiassa suuri osa hankkeista liittyy digitalisaatioon. Liittymällä osaksi valtakunnallista Finnahakupalvelua jo vuonna 2017, kehittämällä jatkuvasti uutta kirjastojärjestelmää ja verkkopalveluja sekä tarjoamalla valtiopäiväasiakirjoja asiakkaille avoimena datana kirjastolla on mahdollisuus tarjota tietoa ja aineistoja kenelle tahansa ja missä tahansa. 
Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että Eduskunnan kirjasto on jatkossakin kaikille avoin kirjasto, jossa kansalaisia neuvotaan ja opastetaan sekä tarjotaan tietopalvelua ja koulutusta tiedonlähteistä. Valiokunta korostaa riittävän ja asiantuntevan henkilökunnan määrää, ottaen huomioon kirjastolle kuuluvat tärkeät palvelutehtävät. 
Sivistysvaliokunta arvioi, että kirjastoa on vuonna 2016 hoidettu hyvin. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2017 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 10.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 10.11.2017 15.20