Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö StVM 22/2018 vp HE 202/2018 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvos Anne Koskela 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • lehtori Hannele Tyrväinen 
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu edustaen Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalaista korkeakouluverkostoa

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  • Suomen Kuntaliitto
  • Tehy ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että valtion korvauksia opetustoimintaan voitaisiin maksaa myös sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvausta voitaisiin maksaa kunnalle tai kuntayhtymälle taikka sen lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle, joka toimii rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajana. Aluehallintovirastot maksaisivat koulutuskorvauksen kahdesti vuodessa hakemuksen perusteella.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen mahdollistavat säännökset ovat olleet voimassa vuodesta 2010 alkaen. Terveydenhuollon ammattihenkilölain 23 b §:n mukaan sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut säädetyn lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Vuosina 2012—2018 lisäkoulutuksen on suorittanut vuosittain keskimäärin noin 60 henkilöä, ja ensi vuonna valmistuvia arvioidaan olevan noin 88. Lääkkeenmääräämisoikeus on alle 400 sairaanhoitajalla. Sairaanhoitajien lääkemääräysten osuus kaikista sairausvakuutuksesta korvatuista lääkemääräyksistä on ollut vähäinen. 

Rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta tehdyn selvityksen mukaan terveydenhuollon toimintayksiköt rahoittivat sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen yleensä osana koulutusbudjettia (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita STM 2015:49). Vain muutama sairaanhoitaja oli suorittanut koulutuksen omalla kustannuksellaan. Koulutuksen korkean hinnan on arvioitu rajoittavan mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja hidastavan uudistuksen toimeenpanoa.  

Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 60 a §, jolla mahdollistetaan valtion koulutuskorvausten maksaminen sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvaus maksetaan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrän perusteella sille terveydenhuollon toimintayksikölle, johon erikoispätevyyden saanut henkilö on palvelussuhteessa. Koulutuskorvauksen maksamisen oletetaan lisäävän rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden käyttöönottoa ja lisäkoulutuksen saavien henkilöiden määrän arvioidaan nousevan enintään 100 henkilöön vuodessa.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että koulutuskorvauksen laajentaminen ehdotetulla tavalla lisää mahdollisuuksia toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistä. Valiokunta korostaa, että koulutuksessa tulee varmistua siitä, että sairaanhoitajien osaaminen vastaa rajatulta lääkkeenmääräämiseltä edellytettävää tasoa. Valiokunta katsoo, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaukseen on varattava riittävät määrärahat eikä lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannusten korvaaminen saa heikentää muiden koulutuskorvausten tasoa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

60 a §. Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus.

Rajattu lääkkeenmäärääminen on voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollista ottaa käyttöön ainoastaan terveyskeskuksen avovastaanotolla ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b  §:n muuttamisesta siten, että rajattu lääkkeenmäärääminen voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä laajemmin kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa sekä kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavoin hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa (HE 69/2018 vp).  

Nyt käsiteltävässä lakiehdotuksessa on rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöalassa otettu huomioon aikaisemmin eduskunnalle annettu ammattihenkilölain muutosehdotus. Koska terveydenhuoltolain muutos käsitellään talousarvioesitykseen liittyvien lakiehdotusten käsittelyaikataulun vuoksi ennen ammattihenkilölakiehdotusta, valiokunta ehdottaa terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamista voimassa olevan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöalan mukaiseksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali -ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 202/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 63 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 60 a § seuraavasti: 
60 a § 
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi taikka kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevalle sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle Poistoehdotus päättyy sekä Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein korvausta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä tarkoitetun rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen kustannuksista. Korvauksen määrä perustuu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.  
63 §  
Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Toteutuneisiin koulutuskuukausiin perustuva korvaus sekä rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden 30 päivänä syyskuuta ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Aluehallintoviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston on ratkaistava määräajassa jätetyt korvaushakemukset sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Aluehallintovirasto maksaa kuukausittain tutkimusrahoituksen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajille.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
66 §  
Asetuksenantovaltuus 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta suoritettavan korvauksen suuruudesta ja korvauksen maksamisen muista perusteista ja menettelyistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvauksen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain mukaisia korvauksia voidaan maksaa niiden henkilöiden koulutuksesta, jotka ovat saaneet oikeuden rajattuun lääkkeenmääräämiseen 1 päivän tammikuuta 2019 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.12.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
varajäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen