Valiokunnan mietintö
StVM
22
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Anne
Koskela
sosiaali- ja terveysministeriö
lehtori
Hannele
Tyrväinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu edustaen Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalaista korkeakouluverkostoa
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suomen Kuntaliitto
Tehy ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että valtion korvauksia opetustoimintaan voitaisiin maksaa myös sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvausta voitaisiin maksaa kunnalle tai kuntayhtymälle taikka sen lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle, joka toimii rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajana. Aluehallintovirastot maksaisivat koulutuskorvauksen kahdesti vuodessa hakemuksen perusteella.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen mahdollistavat säännökset ovat olleet voimassa vuodesta 2010 alkaen. Terveydenhuollon ammattihenkilölain 23 b §:n mukaan sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut säädetyn lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Vuosina 2012—2018 lisäkoulutuksen on suorittanut vuosittain keskimäärin noin 60 henkilöä, ja ensi vuonna valmistuvia arvioidaan olevan noin 88. Lääkkeenmääräämisoikeus on alle 400 sairaanhoitajalla. Sairaanhoitajien lääkemääräysten osuus kaikista sairausvakuutuksesta korvatuista lääkemääräyksistä on ollut vähäinen. 
Rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta tehdyn selvityksen mukaan terveydenhuollon toimintayksiköt rahoittivat sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen yleensä osana koulutusbudjettia (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita STM 2015:49). Vain muutama sairaanhoitaja oli suorittanut koulutuksen omalla kustannuksellaan. Koulutuksen korkean hinnan on arvioitu rajoittavan mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja hidastavan uudistuksen toimeenpanoa.  
Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 60 a §, jolla mahdollistetaan valtion koulutuskorvausten maksaminen sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvaus maksetaan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrän perusteella sille terveydenhuollon toimintayksikölle, johon erikoispätevyyden saanut henkilö on palvelussuhteessa. Koulutuskorvauksen maksamisen oletetaan lisäävän rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden käyttöönottoa ja lisäkoulutuksen saavien henkilöiden määrän arvioidaan nousevan enintään 100 henkilöön vuodessa.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että koulutuskorvauksen laajentaminen ehdotetulla tavalla lisää mahdollisuuksia toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistä. Valiokunta korostaa, että koulutuksessa tulee varmistua siitä, että sairaanhoitajien osaaminen vastaa rajatulta lääkkeenmääräämiseltä edellytettävää tasoa. Valiokunta katsoo, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaukseen on varattava riittävät määrärahat eikä lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannusten korvaaminen saa heikentää muiden koulutuskorvausten tasoa. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
60 a §. Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus.
Rajattu lääkkeenmäärääminen on voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollista ottaa käyttöön ainoastaan terveyskeskuksen avovastaanotolla ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b  §:n muuttamisesta siten, että rajattu lääkkeenmäärääminen voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä laajemmin kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa sekä kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavoin hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa (HE 69/2018 vp).  
Nyt käsiteltävässä lakiehdotuksessa on rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöalassa otettu huomioon aikaisemmin eduskunnalle annettu ammattihenkilölain muutosehdotus. Koska terveydenhuoltolain muutos käsitellään talousarvioesitykseen liittyvien lakiehdotusten käsittelyaikataulun vuoksi ennen ammattihenkilölakiehdotusta, valiokunta ehdottaa terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamista voimassa olevan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöalan mukaiseksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali -ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 202/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
terveydenhuoltolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 63 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 60 a § seuraavasti: 
60 a § 
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus 
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle taikka kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevalle sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle sekä Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein korvausta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä tarkoitetun rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen kustannuksista. Korvauksen määrä perustuu rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden määrään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.  
63 §  
Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 
Toteutuneisiin koulutuskuukausiin perustuva korvaus sekä rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava viimeistään saman vuoden 30 päivänä syyskuuta ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Aluehallintoviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston on ratkaistava määräajassa jätetyt korvaushakemukset sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut. Aluehallintovirasto maksaa kuukausittain tutkimusrahoituksen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajille.  
66 §  
Asetuksenantovaltuus 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta suoritettavan korvauksen suuruudesta ja korvauksen maksamisen muista perusteista ja menettelyistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvauksen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain mukaisia korvauksia voidaan maksaa niiden henkilöiden koulutuksesta, jotka ovat saaneet oikeuden rajattuun lääkkeenmääräämiseen 1 päivän tammikuuta 2019 tai sen jälkeen. 
Helsingissä 5.12.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 28.12.2018 14:48