Viimeksi julkaistu 22.11.2021 15.36

Valiokunnan mietintö StVM 28/2021 vp HE 152/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitussihteeri Annika Juurikko 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Seija Sukula 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • kehityspäällikkö Janne Pulkkinen 
  Eläketurvakeskus
 • lakimies Tuula Alatalo 
  Kansaneläkelaitos
 • johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • neuvottelupäällikkö Anna Kukka 
  Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 • asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi 
  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • työterveyshuollon erikoislääkäri Henni Hyytiä-Ilmonen 
  Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Akava ry
 • STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta osana kuntoutuksen toimintasuunnitelmaa vuosille 2020—2022. 

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairaus-päivärahakaudella.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen tavoitteena on täydentää nykyistä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä tehtävää työkyvyn arviointiprosessia sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutustarpeen arviointiprosessia lisäämällä lainsäädäntöön uudet ajankohdat työkyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämisen arvioimiseksi pitkittyneillä sairauspäivärahakausilla. Esityksellä pyritään vähentämään pitkittyneitä sairauspäivärahakausia, tukemaan työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista sekä ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiä.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolon kestettyä 30 päivää. Vakuutetun on haettava sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa selvittää vakuutetun kuntoutustarve viimeistään, kun sairauspäiväraha- ja osasairauspäivärahapäivien lukumäärä ylittää 60 päivää. Työterveyshuollon tehtävänä on selvittää ja laatia lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista, ja työntekijän on toimitettava kyseinen lausunto Kansaneläkelaitokselle 90 sairauspäivärahapäivään mennessä.  

Esityksessä ehdotetaan, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitetään jatkossa viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla sekä tarvittaessa myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän täyttymistä. Esityksen mukaan uusi selvitys työkyvystä ja työssä jatkamisen edellytyksistä voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen mukaisesti milloin tahansa näiden tarkistuspisteiden välissä. Esityksen mukaan työntekijän on toimitettava ajantasainen lausunto työkyvystään ja työssä jatkamismahdollisuuksista Kansaneläkelaitokselle, jos työntekijän jäljellä oleva työkyky ja hänen mahdollisuutensa jatkaa työssä on selvitetty 90 päivän ajankohdan lisäksi ennen 150 tai 230 sairauspäivärahapäivää. Lausunnon toimittamatta jättäminen ei kuitenkaan johda sairauspäivärahan maksamisen keskeyttämiseen vastaavasti kuten 90 sairauspäivärahan kohdalla tehdyn työkykyarviota koskevan lausunnon toimittamatta jättäminen. Kansaneläkelaitoksen tulee jatkossa tarvittaessa arvioida vakuutetun kuntoutustarve 150 ja 230 sairauspäiväraha- tai osasairauspäivärahapäivän ylittyessä.  

Esityksen taustalla on kuntoutuskomitean ehdotus uusien tarkistuspisteiden luomiseksi, minkä työmarkkinajärjestöt ehdottivat kiireelliseksi toteutettavaksi vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista kesäkuussa 2019 tehdyssä sopimuksessa. Kuntoutuksen uudistamiskomitea totesi loppuraportissaan, että nykyinen työkyvyn arviointi- ja seurantaprosessia sekä varhaisia toimia työkyvyttömyysjaksoilla tukeva sairauspäivärahajärjestelmän niin sanottu 30-60-90-malli on koettu käytännössä hyödylliseksi, mutta uusia tarkistuspisteitä tarvitaan 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla.  

Valiokunta kannattaa ehdotettuja muutoksia, joilla pyritään tukemaan henkilön mahdollisuuksia palata työelämään sekä saada tarpeellisia työkyvyn ja työssä jatkamisen tukitoimia pitkittyneillä sairauspäivärahakausilla. Esitetyt muutokset vahvistavat työterveyshuollon mahdollisuuksia toteuttaa oikea-aikaisia työkyvyn tuen toimia yhteistyössä työnantajan kanssa, koska työkyvyn arviointi tulee tehdä tarvittaessa myös myöhemmin sairauspäivärahakaudella esimerkiksi tilanteissa, joissa työhön paluun suunnittelu tai jäljellä olevan työkyvyn arviointi eivät 90 sairauspoissaolopäivän kohdalla ole vielä olleet ajankohtaisia. Lausunnon toimittaminen Kansaneläkelaitokselle edesauttaa Kansaneläkelaitoksen kuntoutustarpeen selvittämisvelvollisuuden toteutumista 150 ja 230 sairauspäivärahapäivien kohdalla. Valiokunta toteaa, että vaikka työkyvyn arviointia koskevat säännökset koskevat vain työterveyshuollon piirissä olevia henkilöitä, Kansaneläkelaitoksen velvollisuus selvittää kuntoutustarve koskee kaikkia sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettuja henkilöitä, myös esimerkiksi opiskelijoita ja työttömiä työnhakijoita.  

Valiokunta korostaa, että esityksen työelämään palaamista ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisemistä koskevien tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi toimivaa työterveyshuoltoyhteistyötä myös työkyvyn tukemisessa tarvittavien palvelujen oikea-aikaista saatavuutta. Valiokunta painottaa, että esitetyistä muutoksista ja niiden tavoitteista tulee tiedottaa niin vakuutettuja, työnantajia, työterveyshuoltoa kuin myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että esityksen tavoitteiden toteutumista seurataan ja lainsäädännön muutostarpeita arvioidaan riittävään ja mahdollisimman ajantasaiseen tietoon perustuen. 

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa täsmennettäväksi lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä niin, että siitä käy ilmi, että lakia sovelletaan niihin vakuutettuihin, joiden työkyvyttömyys alkaa lain voimaantulon jälkeen.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 152/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 5 a § ja 12 luvun 6 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 8 luvun 5 a § laissa 19/2012 ja 12 luvun 6 §:n 1 momentti laissa 532/2009, seuraavasti: 
8 luku 
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha 
5 a § 
Työkyvyn arviointia koskeva lausunto 
Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, ja työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä ennen kuin työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. 
Työterveyshuollon on lisäksi tarvittaessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, ja työnantajan on tarvittaessa selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä ennen kuin työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa enimmäisaikaan laskettavilta 150 tai 230 arkipäivältä. 
Työntekijän on toimitettava Kansaneläkelaitokselle työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 1 momentin 5 a kohdassa tarkoitettu lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. 
Jos lausuntoa ei ole toimitettu Kansaneläkelaitokselle 3 momentissa säädetyssä määräajassa, työntekijän sairauspäivärahan maksaminen keskeytetään. Sairauspäivärahan maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin ilmeisen kohtuutonta. 
Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa varmistaa, että työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. 
Jos työntekijän jäljellä oleva työkyky ja hänen mahdollisuutensa jatkaa työssä on selvitetty 2 momentissa tarkoitetulla tavalla: 
1) myöhemmin kuin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä, mutta aiemmin kuin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 150 arkipäivältä, hänen on toimitettava Kansaneläkelaitokselle työterveyshuoltolain 12 §:n 1 momentin 5 a kohdassa tarkoitettu lausunto hänen jäljellä olevasta työkyvystään ja työssä jatkamismahdollisuuksistaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 150 arkipäivältä;  
2) myöhemmin kuin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 150 arkipäivältä, hänen on toimitettava Kansaneläkelaitokselle työterveyshuoltolain 12 §:n 1 momentin 5 a kohdassa tarkoitettu lausunto jäljellä olevasta työkyvystään ja työssä jatkamismahdollisuuksistaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 230 arkipäivältä.  
12 luku 
Päivärahaetuuden suhde muihin etuuksiin 
6 § 
Kuntoutusmahdollisuuksien selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus 
Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa selvittää vakuutetun kuntoutustarve, viimeistään kuitenkin silloin, kun vakuutetun sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan enimmäisaikoihin luettavien päivien lukumäärä ylittää 60 päivää. Kansaneläkelaitoksen on lisäksi tarvittaessa selvitettävä vakuutetun kuntoutustarve, kun vakuutetun sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan enimmäisaikoihin luettavien päivien lukumäärä ylittää 150 tai 230 päivää. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20   . Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tätä lakia sovelletaan, jos vakuutetun työkyvyttömyys alkaa 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd  
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps (osittain) 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen