Valiokunnan mietintö
StVM
8
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta (HE 91/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Anu
Kangasjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Kaarina
Koskela
Lääkkeiden hintalautakunta
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Lääketeollisuus ry
Rinnakkaislääketeollisuus ry
Suomen Lääkäriliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan lääkkeiden hintalautakunnan yhteydessä toimivassa asiantuntijaryhmässä ei tarvitsisi olla enää terveystaloustieteen asiantuntijaa. Lisäksi lääkkeiden hintalautakunta voisi siirtää johtajan ratkaistavaksi biosimilaarivalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamisen, jos sitä vastaava valmiste on jo hyväksytty korvattavaksi.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Lääkkeiden hintalautakunnan yhteydessä toimivan asiantuntijaryhmän kokoonpanon muuttaminen ehdotetulla tavalla mahdollistaa kokoonpanon vahvistamisen tarvittavien asiantuntemusten osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää muutosta tarkoituksenmukaisena, koska lääkehoitojen kehittyessä tarvetta on erityisesti lääketieteellisen asiantuntemuksen vahvistamiselle. Valiokunta kuitenkin korostaa, että erityisesti uuden lääkevalmisteen korvattavuutta ja hintaa koskevassa päätöksenteossa tulisi varmistaa, että lääkkeiden hintalautakunnalla on jatkossakin käytössä riittävä terveystaloustieteellinen asiantuntemus esimerkiksi lautakunnan sihteeristössä.  
Mahdollisuus siirtää biosimilaarivalmisteiden korvattavuuden ja tukkuhinnan vahvistaminen lääkkeiden hintalautakunnan johtajan ratkaistavaksi vastaa rinnakkaisvalmisteiden hakemusten käsittelyä. Valiokunta pitää muutosta perusteltuna, koska se vähentää riidattomien ja selvien hakemusten käsittelyyn liittyvää hallinnollista työtä ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä.  
Hallituksen esityksessä laki on ehdotettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018. Koska voimaantulo tällä aikataululla ei ole enää mahdollinen, laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 91/2018 vp sisältyvän. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 7.12.2018 9:39