Valiokunnan mietintö
TaVM
12
2016 vp
Talousvaliokunta
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015
JOHDANTO
Vireilletulo
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015 (K 2/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yliasiamies
Mikko
Kosonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
asiamies
Tapio
Anttila
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Veera
Heinonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Timo
Lindholm
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Magnus
Sjöblom
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on muuttunut vuosien kuluessa tutkimuksen rahoittajasta ja pääomasijoittajasta kokeilevaksi edelläkävijäksi ja yhteiskunnallisten muutosten vauhdittajaksi, joka kutsuu koolle ja edesauttaa eri alojen toimijoiden verkottumista ja yhteishankkeita. Tavoitteena on tunnistettujen megatrendien (teknologia, ilmiöiden keskinäisriippuvuus, kestävyyskriisi) kääntäminen Suomen kilpailueduiksi. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta valiokunnan näkemyksen mukaan oikeansuuntainen ja Sitran rooliin ja toimintatapoihin hyvin soveltuva. Talousvaliokunta katsoo, että Sitra omarahoitteisena kokeiluorganisaationa on pystynyt ansiokkaasti tunnistamaan muutoksia ja reagoimaan niihin.  
Teemat.
Sitran työ etenee kolmen teeman alla: Uusiutumiskyky, Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja Uusi työelämä ja kestävä talous. Näiden teemojen alle on luotu avainaluehankkeita, jotka kukin pureutuvat ratkaisemaan yhtä teeman keskeistä systeemistä mahdollisuutta tai ongelmaa. Sitra vaikuttaa myös kansainvälisissä tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostoissa. Näiden ohella on käynnissä lisäksi erillisiä kestävän hyvinvoinnin tutkimushankkeita: toimintakertomuksesta ilmenee hankkeiden läpileikkaavana ohjenuorana pyrkimys irrottaa toisistaan talouskasvu ja hyvinvoinnin kokemus. Talousvaliokunta pitää näitä linjauksia onnistuneina. 
Uusiutuminen.
Talousvaliokunta katsoo, että Sitran merkitys riippumattomana kehittäjäorganisaationa korostuu yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuminen ja taito kääntää ongelmat mahdollisuuksiksi muodostunevat keskeisiksi kansakuntien kilpailukykytekijöiksi. Kansallisten referenssihankkeiden ja julkisten hankintojen merkitystä tulisi pitää esillä niiden mahdollistaman vipuvaikutuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Epäonnistumiset tai kokeilujen odottamattomatkin tulokset tulisi hyväksyä ja näin saatuja kokemuksia hyödyntää edelleen seuraavissa hankkeissa. Talousvaliokunta toteaa, että aikaansa seuraavan tutkimuksen ja kokeilujen resursointi ja suuntaviivojen valinta ovat vaikeita tehtäviä, mutta Sitra on kertomusvuonna tehnyt näidenkin suhteen johdonmukaisia ja rohkeita ratkaisuja. 
Resurssiviisas yhteiskunta.
Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat suurimpia ongelmiamme, jotka vaikuttavat jo nyt sekä elinkeinoelämän toimintaympäristöön että yksityisten kansalaisten arkipäivään. Sitra katsoo, että Suomella voisi olla kokoaan suurempi rooli kestävyyskriisin ratkaisuissa. Talousvaliokunta yhtyy tähän näkemykseen. Resurssiviisaat ratkaisut ja puhtaat teknologiat voisivat olla olennainen osa Suomen uuden talouden perustaa. Talousvaliokunta toteaa, että kiertotalouden periaatteiden valtavirtaistaminen on vielä alkuvaiheessa. Valiokunta pitääkin Sitran fokusta resurssiviisaiden ratkaisujen ja palveluiden kuluttajamarkkinoihin sekä alkutuotannon tulevaisuuteen erittäin hyvänä.  
Uusi työelämä.
Suomi on välttämättömien rakenteellisten muutosten edessä. Taloustilanteen kiristyessä ja julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoittamisen kohdatessa uudenlaisia haasteita talousvaliokunta tähdentää kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen levittämisen tärkeyttä. 
Talousvaliokunta katsoo, että kertomusvuonna Sitra on onnistunut tehtävissään varsin hyvin, ja korostaa edelleen eduskunnan valiokuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 2/2016 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 25.5.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Antero
Vartia
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 6.6.2016 13:04