Valiokunnan mietintö
TaVM
7
2015 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Antti
Riivari
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri
Paula
Laine-Nordström
työ- ja elinkeinoministeriö
budjettineuvos
Petri
Syrjänen
valtiovarainministeriö
ylijohtaja
Eero
Mantere
Patentti- ja rekisterihallitus
puheenjohtaja
Virpi
Ala-aho
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry
puheenjohtaja
Eija
Niemi-Nikkola
Suomen Tilintarkastajat ry
toiminnanjohtaja
Sanna
Alakare
Suomen Tilintarkastajat ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista. Lisäksi tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. 
Uuden lain mukaan HT-tilintarkastajat ja JHTT-tilintarkastajat maksaisivat perusvuosimaksua. KHT- ja JHT-tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt ja JHTT-yhteisöt maksaisivat perusvuosimaksun lisäksi erillistä lisävuosimaksua. Vuosimaksun lisäksi tilintarkastajina toimivilta luonnollisilta henkilöiltä, tilintarkastusyhteisöiltä, JHTT-tilintarkastajilta ja JHTT-yhteisöiltä perittäisiin laadunvalvonnan perusmaksu sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina toimivilta laadunvarmistuksen valvontamaksu. Vuosimaksua ja laadunvalvonnan maksuja olisi pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti veroina. Laissa säädettäisiin verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Maksut määräisi ja perisi Patentti- ja rekisterihallitus. 
Vuosimaksu- sekä valvontamaksutulot tuloutettaisiin valtion talousarviossa bruttomääräisinä tuloina. Talousarviossa Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitettaisiin vastaavan suuruinen määräraha. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakien hyväksymistä muuttamattomina. 
Vastikään hyväksytyn ja 1.1.2016 voimaan tulevan tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistuksen (HE 254/2014 vpTaVM 34/2014 vp) yhteydessä arvioitiin myös valvontatoiminnan rahoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Nykyisen maksuja koskevan sääntelyn ongelmina pidetään muun muassa maksujärjestelmän monimutkaisuutta ja osittain myös vaikeasti ennakoitaviksi koettuja maksujen määräytymiskriteereitä. Talousvaliokunta pitää kannatettavina hallituksen esityksen tavoitteita luoda yksinkertainen ja tasapuolinen tilintarkastajien valvonnan maksujärjestelmä kiinnittäen kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin. 
Valvontatoimen resursointiin liittyy kysymys rahoituksen lähteestä. Patentti- ja rekisterihallitus, johon tilintarkastajien valvonta on juuri siirretty (Tilintarkastuslaki, 1141/2015), on lähes kaikkien toimintojensa osalta nettobudjetoitu valtion virasto, mikä merkitsee sitä, että kunkin toiminnon menot katetaan sen käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Ottaen huomioon, että valvonnan organisoinnin uudistuksella muun muassa lakkautettiin päällekkäisiksi koettuja toimintoja, toimialan odotus tehostumisen vaikutuksesta kustannuksiin vaikuttaa perustellulta. Hallituksen esityksen mukaan vuosikustannusten on kuitenkin ennakoitu pysyvän ennallaan 2,4 miljoonassa eurossa. Koska toimintojen siirtoon organisaatiosta toiseen aiheutuu todennäköisesti joitakin ennakoimattomia, kertaluontoisia kustannuksia muun muassa teknisten tietojärjestelmien, toimitilajärjestelyjen ja vastaavien seikkojen vuoksi, talousvaliokunta pitää perusteltuna, että kustannuslaskelma on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti ainakin ensimmäisen toimintavuoden (2016) osalta. Talousvaliokunta kuitenkin yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan valvonnan resursointi ja sen myötä kustannukset tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa valvonnasta saataviin hyötyihin. Tilintarkastusvalvonnan työmäärää ja kustannuksia tulee seurata sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädännön muutoksiin. Valiokunta muistuttaa, että luotettava tilintarkastus edellyttää joka tapauksessa uskottavaa valvontaa, mikä puolestaan ei ole toteutettavissa ilman asianmukaisia resursseja.  
Ehdotus säännökseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastajien laadunvarmistusmaksujen määräytymisestä (5 §) on nähty toimialalla jossain määrin epäkannustavana laajojen ja siten korkeampihintaisten tarkastusten toimittamisen kannalta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan palkkioiden määrän on katsottu kuitenkin kuvaavan tarkastustoiminnan laajuutta yksiselitteisellä ja ennakoitavalla tavalla, toisin kuin voimassa oleva tilintarkastusasiakkaan markkina-arvoon tai oman pääoman määrään perustuva maksun määräytyminen. Talousvaliokunta tähdentää, että tilintarkastusvalvonnan uudelleenorganisoinnin toimivuuden seurannan tulee kattaa valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan. Tämä merkitsee, että työmäärän seurannan lisäksi myös maksuperusteiden tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida seurannan yhteydessä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 47/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Joakim
Strand
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 12.11.2015 10:24