Valiokunnan mietintö
TyVM
9
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 42/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Elli
Nieminen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Varustamot ry
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset sekä lain niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ohjeistoon tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että alukseen kohdistuneen merirosvouksen tai aseellisen ryöstön seurauksena vangitun työntekijän työsuhde ja siihen liittyvä palkanmaksu jatkuu vankeuden aikana.  
Esityksessä ehdotetaan myös jo voimassa olevaan merityöyleissopimuksen ohjeistoon perustuvia täsmennyksiä merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin. Lisäksi ehdotetaan teknisiä muutoksia merimiesten vuosilomalakiin, merimiespalvelulakiin ja valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annettuun lakiin. 
Merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 26.12.2020. Muutosten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tarkoitus on, että mainittu laki ja merityösopimuslain merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokseen perustuvat muutokset tulisivat voimaan samanaikaisesti yleissopimuksen ohjeiston muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa. Muut esityksessä ehdotettavat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy kansainvälisen työjärjestö ILOn merityötä koskevan yleissopimuksen (jäljempänä merityöyleissopimus) ohjeistoon vuonna 2018 tehtyjen muutosten voimaansaattamisen. Lisäksi esityksellä täsmennetään jo voimassa olevaan merityösopimukseen perustuvaa merityötä koskevaa lainsäädäntöä ILOn asiantuntijakomitean edellyttämällä tavalla ja tehdään merityötä koskeviin lakeihin joitakin teknisiä muutoksia. 
Merityöyleissopimuksen uuden ohjeiston toimeenpanemiseksi merityösopimuslakia (756/2011) ehdotetaan muutettavaksi siten, että alukseen kohdistuneen merirosvouksen tai aseellisen ryöstön seurauksena vangitun työntekijän työsuhde ja siihen liittyvä palkanmaksu jatkuu vankeuden aikana. Valiokunta kannattaa työntekijöiden etujen turvaamista ennalta odottamattomien tilanteiden varalta ja pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tärkeinä.  
Suomen lainsäädäntö ei nykyisellään täysin kata jo voimassa olevan merityösopimuksen edellytystä merenkulkijoiden valitusten käsittelystä aluksilla siltä osin kun työntekijä haluaa valittaa jostakin muusta kuin työsuojelun tai työturvallisuuden piiriin kuuluvasta kysymyksestä. Lainsäädäntöön ei sisälly myöskään vaatimusta valitusmenettelyä koskevan ohjeen antamisesta työntekijälle. Esityksen mukaan työntekijälle on jatkossa annettava ohje siitä, miten työntekijä voi valittaa työnantajan merityötä koskevan lainsäädännön vastaisesta menettelystä. Valiokunta pitää ehdotettua muutosta tärkeänä ja korostaa selkeitä ohjeita ja menettelytapoja ongelmallisten tilanteiden ratkomisessa aluksilla.  
Voimassa oleva merityöyleissopimus edellyttää tarkennuksia myös merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin. Täsmennykset selkeyttävät saadun selvityksen mukaan työsuojeluvalvonnassa todettuja ongelmallisia tilanteita sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta. 
Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia ja täsmennyksiä tärkeinä ja tarpeellisina ja ehdottaa merityöyleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehtyjen muutosten sekä lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 42/2020 vp tarkoitetun merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.5.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 15.5.2020 11.12