Valiokunnan mietintö
UaVM
12
2016 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2016 vp): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Maria
Guseff
ulkoasiainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti lakkauttaa Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) itsenäisenä laitoksena ja perustaa Nordic Project Trust Fund -nimisen uuden rahaston Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) alaisuuteen vuodesta 2014 lukien. Tämän johdosta laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta ehdotetaan kumottavaksi. Samassa yhteydessä viittaukset Nopefiin ehdotetaan poistettavaksi muusta lainsäädännöstä, mikä merkitsisi muutosta tuloverolakiin, työnantajan sairausvakuutusmaksusta annettuun lakiin, valmiuslakiin sekä Pohjoismaiden investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöjen verottamisesta annettuun lakiin. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Vuonna 1982 perustettu Pohjoismaiden projektivientirahasto (Nordic Project Fund, Nopef) on tukenut pohjoismaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksissä. Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti Nopefin toiminnan lakkauttamisesta itsenäisenä laitoksena ja toiminnan jatkamisesta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) alaisuudessa toimivalla Nordic Project Trust Fund -rahastolla. 
Nopefin lopetettua toimintansa ulkoasiainvaliokunta pitää perusteltuna lainsäädännön saattamista ajan tasalle kumoamalla rahastoa koskeva laki sekä poistamalla muusta lainsäädännöstä siihen liittyvät viittaukset. 
Hallituksen esityksen mukaan Nopefia ei ole voitu lakkauttaa ennen vuoden 2016 loppua hallinnollisten syiden, mm. lukuisten voimassa olleiden lainasopimusten, vuoksi. Muutamat edelleen jäljellä olevat lainasopimukset päättyvät tai ne siirretään NEFCO:n hallinnoimalle Nordic Project Trust Fund -rahastolle vuoden 2016 loppuun mennessä. 
NEFCO:n ja Nopefin yhdistämisellä on hallituksen esityksen mukaan saavutettu molempia hyödyttäviä synergiaetuja, kuten yhteisten henkilöstöresurssien ja kummankin osapuolen verkostojen tehokkaampi hyödyntäminen. Yhdistämisen myötä Nordic Project Trust Fundin rahoitus keskittyy vihreän talouden ja kestävän kehityksen hankkeisiin.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 164/2016 vp sisältyvät lakiehdotukset 1.—5. 
Helsingissä 29.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Matti
Vanhanen
kesk
varapuheenjohtaja
Pertti
Salolainen
kok
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Pekka
Haavisto
vihr
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rinne
sd
jäsen
Veera
Ruoho
ps
jäsen
Lenita
Toivakka
kok
jäsen
Stefan
Wallin
r
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 13.3.2017 17:00