Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.10

Valiokunnan mietintö VaVM 10/2020 vp HE 82/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta (HE 82/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Jussi Laitila 
    valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 
    valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä verontilityslakia että tuloverolakia. 

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 10 prosenttiyksiköllä 32,13 prosentista 42,13 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti 67,87 prosentista 57,87 prosenttiin verovuodelta 2020 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. Esitys on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtion taloudellinen tuki kunnille koronaviruspandemian aiheuttaminen vaikutusten johdosta jakaantuu neljään toisiaan täydentävään osaan: sairaanhoitopiireille kohdistuva korvaus koronakriisin aiheuttamista lisäkustannuksista, kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus vuodelle 2020, peruspalveluiden valtionosuuden määräaikainen korotus ja harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Tällä esityksellä toteutetaan edellä mainittu yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus. Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 

Esityksen vaikutukset yksittäisten kuntien tuloihin vaihtelevat sen mukaan, miten suuri osuus kunnan verotuloista muodostuu yhteisöverosta. Ne kunnat, joissa yhteisöveron merkitys on suuri, hyötyvät eniten jako-osuuden korotuksesta. Toisaalta näiden kuntien verotuottomenetykset ovat suurimmat yhteisöveron tuoton alentuessa. Valiokunta pitää valittua mallia perusteltuna, sillä esitys kompensoi oikealla tavalla kuntien verotulojen vähenemistä. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on myös puollettu tapaa, jossa merkittävä osa valtion tukikokonaisuudesta kohdennetaan yhteisöveron kautta, sillä koronaviruspandemian vaikutus yhteisöveron tuottoon on suhteellisesti suurin. 

Kuntien yhteisöverotulojen suhdannevaihtelua vähentää kuntien jako-osuuden laskentatapa ja kuntien välinen verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Yksittäisen kunnan jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa puolestaan otetaan huomioon muiden verojen ohella kuntien osuus yhteisöveron tuotosta. Esitetyn yhteisöveron jako-osuuden korotuksen perusteella laskettu yhteisöveron tuotto otetaan näin huomioon myöhemmin tehtävässä verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus ei täten anna aihetta tarkastella tässä vaiheessa yksittäisten kuntien jako-osuuksia, vaan niiden tarkistustarpeet arvioidaan myöhemmin. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto seuraa kuntatalouden kehitystä ja yksittäisten kuntien kokonaisverotuottojen muutoksia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 82/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk (osittain) 
 
jäsen 
Jussi Saramo vas 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Markku Eestilä kok (osittain) 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Mari Holopainen vihr (osittain) 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps (osittain) 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti