Valiokunnan mietintö
VaVM
12
2015 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 58/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Jukka
Vanhanen
valtiovarainministeriö
finanssisihteeri
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
johtava lakimies
Matti
Merisalo
Verohallinto
toimitusjohtaja
Lauri
Kivinen
Yleisradio
johtaja
Satu
Kangas
Viestinnän Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Viestintävirasto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisradioverosta annettua lakia siten, että henkilön yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin 51 eurosta 70 euroon, mikä vapauttaisi verosta 300 000 pienituloisinta yleisradioveroa maksavaa. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Esitys koskee yksinomaan henkilön yleisradioveroa, jonka pienin maksuunpantava määrä on tarkoitus nostaa 51 eurosta 70 euroon. Veron perusteet, kertymäprosentti (0,68 %) ja enimmäismäärä (143 euroa) säilyisivät sen sijaan ennallaan, samoin yhteisön yleisradiovero kaikin osin. 
Muutos pienentäisi yleisradioverolla kerättävää tuottoa vuositasolla noin 20 milj. euroa ja vapauttaisi veron piirissä nykyisin olevista noin 300 000 pienituloisista kokonaan maksuvelvollisuudesta. Veron ulkopuolelle jäisivät mm. kaikki pelkkää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavat.  
Muutoksen taustalla on päätös jättää valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain eli ns. rahastolain 3 §:ssä tarkoitetun määrärahan indeksitarkistus tekemättä vuonna 2016Indeksijäädytystä koskeva lainmuutosehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 44/2015 vp), ja tämä esitys on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.. Määräraha itsessään sisältyy valtion talousarvioon momentille 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon), josta siirretään vuosittain valtion televisio- ja radiorahastoon Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen tarvittava summa. Määrärahaa vastaava tulo kerätään yleisradioverolla, ja tarkoitus on, että määräraha ja yleisradioveron tuotto vastaavat pitkällä aikavälillä toisiaan.  
Indeksijäädytys merkitsee sitä, että yleisradioveron tuotto on muodostumassa noin 70 milj. euroa suuremmaksi kuin määrärahojen yhteismäärä vuosina 2016—2019, jos veroperusteita ei tarkisteta. Epäsuhtaa kasvattaa lisäksi se, että vastaavanlainen indeksijäädytys tehtiin myös kuluvalle vuodelle. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus korjaisi tämän epäsuhdan. Se on siten Yleisradio Oy:n rahoitusratkaisun periaatteiden mukainen. 
Valiokunta pitää ehdotettua veroperusteiden tarkistustapaa hyvänä ja kohtaannoltaan oikeana. Se on yksinkertainen ja lisää vapautuksen piiriin kuuluvien henkilöiden käytettävissä olevia tuloja maksuunpanematta jäävän veron verran eli 51—70 euroa vuodessa. Muutos nostaisi yleisradioveron piiriin kuuluvien tulorajoja palkansaajilla nykyisestä noin 8 120 eurosta 10 914 euroon sekä eläkkeen- ja etuustulojen saajilla 7 500 eurosta 10 294 euroon. Muutos kaventaa kaikkiaan hieman tuloeroja. 
Kysymys Yleisradio Oy:n tehtävistä ja rahoituksesta on parhaillaan parlamentaarisen työryhmän pohdittavana. Valiokunta ei ota sen vuoksi tässä yhteydessä kantaa esityksen vaikutuksiin Yleisradio Oy:n toimintaedellytyksiin eikä muutoksen suoriin vaikutuksiin yhtiössä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 58/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.12.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Maria
Tolppanen
ps
(osittain)
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
(osittain)
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
(osittain)
jäsen
Kalle
Jokinen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
(osittain)
jäsen
Krista
Kiuru
sd
(osittain)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
(osittain)
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(osittain)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Kari
Uotila
vas
(osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
(osittain)
varajäsen
Li
Andersson
vas
(osittain)
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
(osittain)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
(osittain)
varajäsen
Pauli
Kiuru
kok
(osittain)
varajäsen
Riitta
Myller
sd
(osittain)
varajäsen
Mika
Niikko
ps
(osittain)
varajäsen
Harry
Wallin
sd
(osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
VASTALAUSE /sd
Perustelut
Hallitus on ohittanut sovitun parlamentaarisen valmistelun päättäessään yleisradioveron indeksijäädytyksestä ja siirtämisestä valtiontalouden kehyksiin hallitusohjelman yhteydessä, vaikka 16.12.2011 eduskuntapuolueiden yhteisessä julkilausumassa todettiin: "Jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin, myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen." Hallituksen menettelytapa rikkoo parlamentaarisen käsittelyn periaatteita sekä uhkaa Yleisradion riippumattomuutta. 
Tällä lakiesityksellä tehtävä muutos tehtiin vasta esitykseen sidoksissa olevan indeksijäädytyspäätöksen jälkeen, eikä hallituksen tarkoituksena ole näin helpottaa pienituloisempien verovelvollisten asemaa, vaan purkaa indeksijäädytyksen aiheuttamaa verotuoton ylijäämää. Veron arvioidaan tuottavan noin 20 miljoonaa euroa vähemmän vuodessa, vaikka verotuoton arvioiminen tuleville vuosille on vaikeaa. Nostamalla alin maksuunpantava vero 51 eurosta 70 euroon vuodessa luodaan samansuuruinen säästö noin vuositasolla pienituloisemmille verovelvollisille. 
Tuloraja, josta lähtien henkilön yleisradioveroa olisi maksettava, nousisi palkansaajilla nykyisestä noin 8 120 eurosta 10 914 euroon ja eläkeläisillä sekä etuustulon saajilla 7 500 eurosta 10 294 euroon. Yhteisöjen osalta veronmääräytyminen säilyy ennallaan, liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta harjoittavan yhteisön, jonka verovuoden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa, on suoritettava yhteisön yleisradioveroa 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 3 000 euroa. 
Esitys pienituloisempien vapautuksesta on oikeansuuntainen, mutta riittämätön progression kohdistuessa kapealle tuloalueelle. Yleisradion rahoitus on jatkossa valmisteltava yhtiön julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työn pohjalta tavalla, joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.  
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 
että hyväksytään yksi lausuma. (Vastalauseen lausumaehdotus) 
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta velvoittaa hallitusta palauttamaan Yleisradion rahoituksen valmistelun parlamentaariseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Eduskunta edellyttää tässä yhteydessä hallitusta valmistelemaan pikaisesti parlamentaarista tukea nauttivan esityksen, jolla Yle-veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään ja Yleisradion häiriöttömän toiminnan jatkuvuus varmistetaan. 
Helsingissä 1.12.2015
Pia
Viitanen
/sd
Timo
Harakka
/sd
Eero
Heinäluoma
/sd
Susanna
Huovinen
/sd
Krista
Kiuru
/sd
Riitta
Myller
/sd
Harry
Wallin
/sd
Viimeksi julkaistu 14.1.2016 12:34