Valiokunnan mietintö
YmVM
1
2017 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 273/2016 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Katariina
Haavanlammi
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Eeva
Nurmi
ympäristöministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi säännökset Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämän kylmäalan pätevyysrekisterin tietoihin perustuvasta internetin kautta toimivasta kaikille avoimesta julkisesta tietopalvelusta. 
Ehdotetun sääntelyn mukaan julkisen tietopalvelun kautta voitaisiin luovuttaa julkisen tietoverkon välityksellä kylmäalalla toimivien henkilöiden ja toiminannanharjoittajien ammattipätevyystietoja. Luovutettavat tiedot olisivat keskeisiä ammattipätevyyden varmistamisen sekä henkilöiden riittävän tunnistettavuuden kannalta. Tietopalvelusta voisi hakea tietoja vain yksittäishakuina laissa säädettyjä hakuperusteita käyttäen. 
Samalla otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa ympäristönsuojelulain sääntelyä täsmennettäisiin sisällöltään ja terminologialtaan vastaamaan fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sääntelyä. Keskeisin sisällöllinen muutos olisi kylmäalan pätevyysvaatimusten laajentaminen kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksiköiden ja kaikkien sähköisten kytkinlaitteiden käsittelyyn EU- asetuksen edellyttämällä tavalla. 
Lisäksi Suomen ympäristökeskukselle säädetty fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden käyttöön liittyvä pätevyyskokeiden järjestämistä koskeva hyväksyntätehtävä siirrettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hoitaa jo nykyisin vastaavaa hyväksyntätehtävää muiden kuin fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden osalta. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 273/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.3.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
varapuheenjohtaja
Silvia
Modig
vas
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Mirja
Vehkaperä
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 10.4.2017 14:02