Valiokunnan mietintö
YmVM
10
2017 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (HE 69/2017 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Tuomas
Aarnio
ympäristöministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksellä annettaisiin Euroopan unionin aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset.  
Aluskierrätysasetus kattaa suurehkojen alusten koko elinkaaren rakentamisesta niiden purkamiseen. Asetuksen pääasiallisena tarkoituksena on, että alus voidaan käytön jälkeen purkaa ympäristönsuojelun ja työsuojelun kannalta asianmukaisesti Suomessa, Euroopan unionin alueella tai muissa maissa. Samalla varmistettaisiin se, että purkamisessa syntyvistä materiaaleista huolehditaan purkamon alueella ja muualla asianmukaisesti. 
Aluskierrätysasetuksella pannaan Euroopan unionissa täytäntöön Hongkongin kansainvälinen yleissopimus turvallisesta ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta aluskierrätyksestä, kuitenkin siten, että aluskierrätysasetus on joissain suhteissa sopimusta tiukempi.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan osaksi mahdollisimman pian, osaksi valtioneuvoston asetuksella säädettävänä päivänä. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksellä annetaan EU:n aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanemiseksi vielä antamatta olevat tarpeelliset kansalliset määräykset alusten purkamiseen liittyvästä ympäristönsuojelusta, työsuojelusta, jätehuollosta, merenkulusta ja rangaistuksista. Tähän mennessä asetuksesta on täytäntöönpantu artiklat 13, 14 ja 26 ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tehdyillä tarkistuksilla. 
Aluskierrätysasetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön Hongkongin yleissopimus turvallisesta aluskierrätyksestä. Se on tullut voimaan vuonna 2013, mutta sitä sovelletaan vasta osittain. Muilta osin asetus tulee sovellettavaksi vuoden 2018 lopussa sitten, kun eurooppalaiseen luetteloon sisältyvien purkamoiden kapasiteetti ylittää vaaditun rajan. 
EU:n komissio tarkastelee aluskierrätysasetusta arvioiden, missä määrin se täyttää Hongkongin yleissopimuksen vaatimukset ja tuleeko siihen tehdä muutoksia. Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi toteuttaa osaltaan tarvittavat lainsäädäntötoimet yleissopimuksen hyväksymiseksi mahdollisimman nopeasti sitten, kun se on mahdollista, vaikka Suomen ratifioinnilla sinänsä on vain pieni vaikutus Hongkongin sopimuksen voimaantuloon. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 69/2017 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 27.6.2017 11:00