Valiokunnan mietintö
YmVM
7
2017 vp
Ympäristövaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 53/2017 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Sanna
Pekkarinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
suunnittelun asiantuntija
Mikko
Horko
Kansaneläkelaitos
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annettua lakia ja opintotukilain muuttamisesta annettua lakia. Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutettaisiin siten, että asumistukea ei myönnettäisi Manner-Suomessa opiskelevalle ahvenanmaalaiselle opiskelijalle, joka on oikeutettu opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään. Opintotukilain muuttamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että Ahvenanmaalla opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille maksettaisiin opintotuen asumislisää. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 
Esityksellä turvataan mannersuomalaisille Ahvenanmaalla opiskeleville opiskelijoille asumisen tuki mahdollisimman yhdenvertaisesti. Muutoksella Ahvenanmaalla opiskelevien Manner-Suomessa asuvien opiskelijoiden asumislisä on 1.8.2017 alkaen sama kuin ulkomailla vuokralla asuvien opiskelijoiden. Opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja toimeenpanon selkeyden kannalta mannersuomalaisten opiskelijoiden opintotuessa ja asumistuessa olisi perusteltua olla sama rakenne sekä Ahvenanmaalla että Manner-Suomessa. Asumistuki ja opiskelijoiden toimeentulon tukeminen kuuluvat kuitenkin Ahvenanmaan maakunnan itsehallintolain nojalla Ahvenanmaan lainsäädäntövallan piiriin, joten vain opintotuen asumislisästä on mahdollista säätää, eikä valiokunnalla ole siihen huomauttamista. 
Lisäksi hallituksen esityksellä estetään asumislisän ja asumistuen maksaminen päällekkäin siten, että Manner-Suomessa opiskelevalla opiskelijalla, joka on oikeutettu Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään, ei ole oikeutta asumistukeen. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 53/2017 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tiina
Elovaara
ps
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Riitta
Myller
sd
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Mirja
Vehkaperä
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 27.6.2017 10:56