Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 10/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 17.2.2021 klo 14.02—19.03

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Edustaja Kivisaari. 

Keskustelu
18.18 
Pasi Kivisaari kesk :

Arvoisa puhemies! Tämä tartuntatautilain muutos on tuttu asia, jota on myös käsitelty sivistysvaliokunnassa. Esityksen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on tehty kyllä monelta osin kattavasti. On hyvä, että perusteluissa tuodaan esiin myös esityksen yhteiskunnalliset vaikutukset, esimerkiksi vaikka liikunnan ja urheilun toimialalla. On selvää, että monin tutkimuksin on osoitettu, että vaikkapa liikunta-, taide- ja kulttuuritoiminnalla ja siten myös niiden rajoittamisella on vaikutusta muun muassa kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan tarjoamista moninaisista palveluista tärkeitä ovat myös ne, jotka mahdollistavat itsensä kehittämisen. Tässä liikunnalla ja kulttuurilla on valtava merkitys. 

Epätavallinen aika koettelee valtavasti ihmisten henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Juuri nyt liikunnan, taiteen ja kulttuurin tehtävä elämänsisällön tuottajana, rohkeuden tuojana ja mielenterveyttä vahvistavana tekijänä on entistä tärkeämmässä roolissa. Suomalaisten kulttuurinnälkä on muuttunut yhä suuremmaksi pandemian pitkittyessä. Näillä on merkitystä myös selviytymisessä kriisin kielteisiltä vaikutuksilta. Erityisesti poikkeuksellisena aikana on tärkeää huolehtia kansalaisten sosiaalisen ja henkisen eheyden ylläpitämisestä.  

Pidän tärkeänä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään tuo painokkaasti esille ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin alalla siihen liittyvät sivistykselliset oikeudet huomioiden. 

Puhemies! Tämän puheenvuoron tarkoitus on ilmaista huoleni edelleen siitä, että virustorjunnassa emme ajautuisi saattamaan toisaalle entistä raskaampia seurauksia. Siksi toivon, että tartuntalain muutoksista huolimatta säilytämme kirkkaan ajattelun emmekä tee sellaista, missä ei ole mieltä tai järkeä. Tarvitsemme siis jatkuvasti suhteellisuudentajua. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Risikko. 

18.21 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Otan itsekin kantaa nimenomaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan tilanteeseen, joka on yksi näistä, joihin tämä korona hyvin paljon vaikuttaa. Kulttuurialahan työllistää suoraan ja välillisesti erittäin suuren joukon ihmisiä, joiden elanto on ollut ja on edelleen sulkujen takia niukkaa tai olematonta. Tapahtuma-alan yritysten liikevaihto on viimeisten kymmenen kuukauden ajalta pudonnut jopa 95 prosenttia. Lomautettuna on vuoden 2020 aikana ollut 10 000 työntekijää ja kokonaan työllistämättä on jäänyt jopa 136 000 tilapäistä työntekijää. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään 1/2021 esittämässä nyt hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan valtioneuvoston on valmisteltava korvausmalli tartuntatautilakiin lisättäväksi esitetyn uuden 58 g §:n mukaisesta tilojen sulkemisesta aiheutuviin tulonmenetyksiin. Näin ollen korvausta ei edellytettäisi maksettavan tilanteissa, joissa toiminnan rajoitus on tehty tartuntatautilain muun säännöksen nojalla. Pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi erilaisia tapahtumia rajoitetaan niin ikään voimassa olevan lain 58 §:n kokoontumis- ja yleisörajoituksia koskevan säännöksen nojalla. Tästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumastahan seuraa sitten se, että kun tämä kompensointi, mitä nyt esitetään, on sulkemiseen sidottu, niin se auttaa yrittäjistä vain osaa, muttei esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestäjää. Eli jos esimerkiksi kauppakeskuksessa järjestetään jokin tilaisuus eikä kauppakeskusta suljeta, kuten 58 g §:n — uuden pykälän — mukaan voitaisiin tehdä, mutta rajoitetaan tulijamäärä kymmeneen, niin eihän sitä kukaan pysty järjestämään, ja tämä tapahtumajärjestäjä menettää siinä tulojaan hurjan paljon. 

Siitä syystä esitän uuden lausumaehdotuksen, jossa todetaan näin: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti säännökset tartuntatautilain nojalla rajoitetun toiminnan aiheuttamien taloudellisten menetysten korvaamisesta elinkeinonharjoittajille.” Ja tämä nyt liittyy siihen, että jos tartuntatautilaissa joko rajoitetaan tai suljetaan toimintaa, siis kaiken kaikkiaan rajoitetaan elinkeinotoimintaa esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuurialalla tai mitä tahansa muuta, ja tämä tehdään tartuntatautilain pykälien velvoittamana tai antamana mahdollisuutena, niin se sitten myöskin kompensoitaisiin. Tällainen mallihan valtioneuvostosta pitäisi tulla eikä pelkkä 58 g §:n mukainen kompensaatiomalli. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Multala — poissa. Edustaja Salonen — poissa. Edustaja Laiho. 

18.24 
Mia Laiho kok :

Arvoisa rouva puhemies! Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossa on todella tartuntatautilakiin liittyen tehty lausumaehdotus, joka korvaa elinkeinonharjoittajille korvauksia, mikäli tila joudutaan sulkemaan, mutta on ihan totta, niin kuin edustaja Risikko toi esille, että erityisesti tapahtuma-ala on kärsinyt jo näistä muista rajoituksista, joita on tehty kokoontumisrajoitusten takia ja mitä liittyy myöskin näihin yleisötiloihin. Tapahtuma-alan yritysten liikevaihdot ovat viimeisen kymmenen kuukauden ajalta pudonneet 80—95 prosenttia, ja tapahtumateollisuuden menetysten on vuoden 2020 osalta arvioitu nousevan jopa 1,9 miljardiin euroon. 

Kriisiaika koettelee ihmisten henkistä kestävyyttä. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kiistaton. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala tarvitsee näkymän tulevasta. Kulttuuri ei saa kuolla koronaan. Toimialan osalta on nyt tärkeää, että siirrytään ajattelemaan, miten tapahtumien järjestäminen on mahdollista turvallisesti, eikä ajatella sitä pelkästään rajoitusten kautta. Turvallisuus ennen kaikkea, terveysturvallisuus, mutta meidän pitää myös ajatella tulevaa. Rajoitusten on oltava loogisia ja johdonmukaisia, ja on myös perusteltua, että tapahtuma-ala saa korvauksia menetyksistään. 

Kannatan edustaja Risikon lausumaehdotusta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Juuso. 

18.26 
Kaisa Juuso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tästä tartuntatautilaista on varmasti meille kaikille kansanedustajille tullut sähköpostia ja viestejä, siitä, että perjantaina me päätämme pakkorokotuksista ja pakkotestauksista, ja tämä on aivan väärä käsitys. Tässä esityksessä ei puhuta pakkorokotuksista eikä pakkotestauksesta. Tässä on ihan eri asia tapetilla. Kysymyksessä on vain koronarajoitusten jatkaminen. 

Perussuomalaiset ovat tehneet muutamia pykäläesityksiä tähän liittyen, esimerkiksi siihen, että matkustajamäärien rajoittaminen paikallisliikenteessä on käytännössä mahdotonta, mutta nehän eivät menneet läpi. 

Meillä on kuitenkin tähän lausumaehdotus. Luen tämän lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti säännökset siitä, että tartuntatautilain 58 g §:ssä tarkoitetun asiakastilojen sulkemisen ja 58 f §:ssä tarkoitetun matkustajamäärien rajoittamisen aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan elinkeinonharjoittajille yleisen kustannustuen kautta tai erillisenä korvauksena silloin, kun yleinen kustannustuki ei sovellu tarkoitukseen tai jos 14 vuorokautta kestänyttä sulkemista on jouduttu jatkamaan.” 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Mäkynen, Jukka. 

18.27 
Jukka Mäkynen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää lausumaehdotusta.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Löfström. 

18.27 
Mats Löfström :

Ärade fru talman! Vi diskuterar här ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar, och det är något som vi har behandlat grundligt i bland annat grundlagsutskottet, där jag är medlem. I synnerhet de temporära ändringarna i smittskyddslagen har varit komplicerade och vi har hört en väldigt stor mängd sakkunniga i den här frågan. Vi beslöt bland annat att de temporära ändringarna bara kunde vara i kraft till den 30 juni, inte till den 31 december som regeringen föreslog, och det här är något som ju nu ligger till grund för vår behandling, som social‑ och hälsovårdsutskottet har föreslagit. 

Vi konstaterar också att ekonomisk kompensation måste ges till dem som drabbas samt också att man gör ändringar i 9 a §, som man nu från social‑ och hälsovårdsutskottet föreslår att stryks i sin helhet, vilket är viktigt för den kommunala självstyrelsen. 

Ärade fru talman! Det här lagförslaget ger större makt till lokala och regionala smittskyddsmyndigheter. Med den makten kommer också stort ansvar. Riksdagen delegerar den här makten och kommer inte ha det vetot som vi har i beredskapslagens förordningar. Å andra sidan gör den här delegeringen till lokala och regionala smittskyddsmyndigheter att man bättre kan dra nytta av den kompetensen som verkligen finns i varje kommun och i sjukvårdsdistrikt så att det utformas på precis rätt sätt och optimalt sätt på området. 

Med det sagt hoppas jag att inget av det här egentligen skulle behövas, att inga begränsningar behöver användas, eftersom det får stora konsekvenser. Varje begränsning för att skydda mot smitta — vilket kan vara nödvändigt — får alltid en negativ konsekvens som bieffekt. Av den anledningen vill jag mana alla medborgare till att fortsätta ha tålamod och ta det ansvar med att följa rekommendationer som vi har gjort så bra hittills för att vi inte ska få en större smittospridning. Om vi håller ner smittospridningen, om vi håller viruset tillbaka, så får man inte använda de här begränsningarna. Då behöver vi inte ha begränsningarna och då kan vi ha ett maximalt öppet samhälle tills vi med vaccinernas hjälp kan komma tillbaka. 

Ärade talman! Avslutningsvis: På Åland är det Ålands landskapsregering som enligt smittskyddslagen är ansvarig smittskyddsmyndighet. För tillfället är smittotalet på Åland 7 per 100 000 de senaste 14 dagarna, det är alltså ett mycket bra läge, så inga av de här begränsningarna får ens tas i bruk på Åland nu av landskapsregeringen. Men om det ska tas i bruk några restriktioner så förutsätter det ett aktivt beslut av landskapsregeringen och ingen annan. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Yhteenveto. 

[Tulkki esittää puheenvuorosta suomenkielisen yhteenvedon] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kettunen. 

18.33 
Tuomas Kettunen kesk :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä esitys tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, ja nostan esille rajaturvallisuuden ja testaamisen tuolla meidän Suomen rajoilla. Omalla kotipaikkakunnallani Kuhmossa on kansainvälinen rajanylitysasema. Vartiuksen rajanylitysasemalla on vilkas liikenne myös näin korona-aikana raskaan liikenteen osalta, ja muutama viikko takaperin paikallislehti otsikoi, että kolmannes raskaan liikenteen kuljettajista kieltäytyy koronatestistä. Siellä vapaaehtoinen testaus tälläkin hetkellä on varmistettu Kainuun soten puolesta, ja nopeilla pikatestauksilla saadaan nopeasti tietoon, onko siellä matkustajilla koronaa vai ei.  

Tässä haluan tuoda esille sen, kun valiokunta toteaa mietinnössään, että sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty täydentävää oikeudellista arviota siitä, mitkä mahdollisuudet viranomaisilla olisi vaatia Suomeen niin sanotuista korkean riskin maista saapuvilta matkustajilta ennakkotesti tai testaus koronan osalta. Samaa asiaa on siis jo arvioitu viime syksynä, vuonna 2020, mutta silloin säätely katsottiin erittäin ongelmalliseksi perusoikeuksien näkökulmasta. Valiokunta on tehnyt selvitystä, ja sen selvityksen mukaan asiaa koskeva hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Valiokunta pitää valmistelua kiireellisenä ja on ehdottanut seuraavaa lausumaa: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti tartuntatautilain täydentämiseksi säännökset, joiden nojalla voidaan torjua yleisvaarallisen tartuntataudin epidemian leviämistä Suomeen tulevien henkilöiden osalta ja mahdollistaa terveysturvallinen matkustaminen.” Kannatan tätä, että saisimme tuonne rajoille semmoiset testaukset, mitkä edesauttavat sitä, että jokainen voi matkustaa turvallisesti, ja pidämme huolta, että korona ei leviä sitten tänne Suomeen. — Kiitos.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Risikko.  

18.35 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Edustaja Kettunen käytti erittäin hyvän puheenvuoron, ja kannatan todella lämpimästi sitä, että saataisiin niin sanotut pakkotestaukset sinne rajalle. Rajat vuotavat kuin seula, ja meillä on täällä ihan tarpeeksi tautia nyt jo omasta takaakin ja sitten näitä muuntoviruksia, jotka leviävät kulovalkean lailla. 

Mutta itse asiassa tämän puheenvuoron pyysin sivistysvaliokunnan puheenjohtajana, kun haluan tuoda sivistysvaliokunnan lausunnosta muutaman pointin. 

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta totesi yksimielisesti, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytykset on turvattava. Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan rajoitukset heikentävät valiokunnan mielestä lasten hyvinvointia merkittävästi. Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia. Valiokunta korostaa, että rajoitustoimenpiteitä harkittaessa ensisijaisena ratkaisuperiaatteena täytyy olla lapsen etu, myös silloin, kun kyse on vain lyhytkestoisesta tai osittaisesta toiminnan rajoittamisesta. Rajoitusten on valiokunnan mukaan oltava myös johdonmukaisia ja oikeasuhtaisia. Tartuntatautilain toimeenpanossa on valiokunnan mukaan välttämätöntä painottaa sitä, että lapset voivat osallistua liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin nykyisiä poikkeusolojen käytäntöjä joustavammin. Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin parissa voidaan järjestää terveysturvallisuus huomioon ottaen.  

Toinen asia, mitä me painotimme tässä lausunnossamme, oli nimenomaan tapahtuma- ja kulttuuriala. Sivistysvaliokunta pitää lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tärkeänä myös sitä, että tämä tuo omassa mietinnössään esille hallituksen esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin alalle. Sivistyksellisten oikeuksien turvaaminen on valiokunnan mielestä ehdottoman tärkeää, sillä kulttuurin merkitys on suuri hyvinvoinnin ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa. Poikkeuksellisina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia kansalaisten sosiaalisen ja henkisen eheyden ylläpitämisestä. Ja me kuvasimme, miten paljon tämä vaikuttaa — mistä puhuin tuossa äskeisessä puheenvuorossani — ja meidän kokonaisarviomme oli, että pyysimme, että sosiaali- ja terveysvaliokunta vielä kriittisesti tarkastelisi ehdotettuja rajoitustoimia sekä tilojen sulkemista koskevaa sääntelyä. Ehdotetut säännökset johtavat valiokunnan arvion mukaan summittaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tällöin päätöksissä ei huomioida erilaisten paikallisen toiminnan ja kokonaisten toimialojen luontaisia mahdollisuuksia ja osaamista järjestää tiloja ja käytännön toimintaa turvallisella tavalla. 

Henkilökohtaisena kantanani sanon, että mielestäni sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ottanut näitä riittävästi huomioon, mutta toivon, että tähän saadaan sitten toimeenpanossa korjauksia ja me saamme myöskin tänne sitten mahdollisimman pian tämän kompensaatiomallin [Puhemies koputtaa] taloudellisten menetysten korvaamiseksi. — Kiitos.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laiho.  

18.38 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Tämän väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen yhteydessä valiokunta korosti lasten ja nuorten kokonaishyvinvointia. Se oli muun muassa merkittävä asia siihen, että ulkotilat jätettiin näitten rajoitusten ulkopuolelle, jotta on mahdollisuus sekä lapsilla että aikuisilla ulkoilla ja sitä kautta pitää yllä hyvinvointia tänä hankalana korona-aikana, ja liikunnalla on muutenkin tärkeä osa ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta teki lausuman liittyen tähän niin sanottuun rajalakiin, koska meidän rajoilta virusta vuotaa kuin seulasta ja ne pitää saada tukittua. Valitettavasti sitä on jo Suomessa, mutta tämä pitää nopealla aikataululla saada korjattua, ja se on tärkeää. Olen saanut sen käsityksen, että hallitus on sitä jo valmistelemassa ja mahdollisesti tuomassa kohta eduskuntaan. 

Sitten haluaisin nostaa esille perussuomalaisten nostamat liikennöitsijöihin liittyvät rajoitukset, mikä on myöskin tärkeä huomio. Jos henkilömäärää liikenteessä joudutaan rajoittamaan, niin se on merkittävä elinkeinotoiminnan harjoittamisen lasku ja aiheuttaa kustannuksia näille toimijoille. Erityisen hankalana tämän näen esimerkiksi lähiliikenteessä, täällä pääkaupunkiseudulla HSL:n toiminnassa. Jos henkilömäärää jouduttaisiin rajoittamaan, niin se olisi ensinnäkin hyvin hankala toteuttaa käytännössä, ja mitä sitten tapahtuu, jätetäänkö ihmisiä pakkaseen ulos eikä oteta kyytiin? Esimerkiksi päivisin liikennevuorot ovat jo muutenkin harvat ja silloin koululaiset paljon käyttävät busseja kouluun menoon ja sieltä poistuloon, eli se on hankala kohta. Sen takia siinä kohtaa voitaisiin miettiä, olisiko joitain muita työkaluja, millä pystyttäisiin tämä ehkäisemään, jos tautitilanne pahenee. Sen takia otin esille ja keskustelimme valiokunnassa kasvomaskivelvoitteesta, sen käytöstä ja siitä, voisiko sillä pyrkiä sitten siihen, että voisi pitää sitä normaalihenkilömäärää. Meillähän esimerkiksi lentoliikenteen osalta siitä on hyviä tuloksia, ja VR sitä toteuttaa osassa junista, mutta se ei ole muualla käytössä. Toimijat odottaisivat jonkinlaista valtakunnallista ohjenuoraa siihen. 

Valiokunta kuitenkin laittoi kirjauksen, että ministeriön tulisi selventää liikennepalveluiden tarjoajien ja muiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia edellyttää kasvomaskin käyttöä asiakkailtaan, ja toivottavasti tähän asiaan nyt ministeriössä myöskin tartutaan. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Salonen. 

18.42 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Uskon, että tätä tartuntatautilain muutosta on odotettu jo pitkän aikaa, tovin niiden viranomaisten keskuudessa, jotka pyrkivät nyt tekemään rajoitustoimenpiteitä siltä osin kuin tautitilanne esimerkiksi alueilla pahenee ja heikkenee.  

Tartuntatautilain muutoksilla on tarkoitus turvata etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokyky, ja pääosa muutoksista on voimassa vain koronavirusepidemiaan liittyen väliaikaisesti. Esimerkiksi alueellisia rajoituksia voitaisiin koronatilanteessa asettaa viranomaisten toimesta elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä leviämisen estämiseksi. Tämä antaa paikallisille ja alueellisille viranomaisille paremmat mahdollisuudet tehdä ennakoivia ja nopeita toimia viruksen leviämisen estämiseksi. Viimeisenä keinona tämä mahdollistaisi myös tilojen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, mutta niissäkin tapauksissa sulkemisen on oltava välttämätön toimi hallitsemattoman epidemian leviämisen estämiseksi.  

Tämä on siis lainsäädännön tarkoitus ja tavoite, ja toivon, että se näin toteutuu. Tiedän kuitenkin, että käytännössä on hyvin hankalaa paikallisella tasolla tehdä näitä toimia, vaikka toki lainsäädäntö jatkossa sitä tukee. Siksi varmasti meille tulee jatkossakin tarvetta sille, että joiltakin osin myös valtakunnallisesti voitaisiin yhdessä näitä suosituksia ohjeistaa, koska kyllä ne harkinnat ovat siellä yksittäisellä viranomaisella aina sitten kova paikka. Kuten jo kuulimme, esimerkiksi vaikka elinkeinotoiminnan rajoitus on aina myöskin inhimillistä. Siinä on kyseessä sen toiminnanharjoittajan talous, ja koko toiminnan tulevaisuus voi jopa olla vaakalaudalla.  

Tärkeätä kuitenkin on tietenkin se, että me voisimme sitten näitä tartuntoja tätä kautta vähentää, ja siksi valiokuntakin on tässä omassa mietinnössään painottanut sitä, että näiden toimenpiteiden, joita siellä sitten tehdään, tulee aina olla oikeasuhtaisia. 

Valiokunta on nostanut esille myöskin sen, että lasten ja nuorten osalta tarkalla harkinnalla aina katsottaisiin, että lasten ja nuorten hyvinvointi ei heikkene. Harrastustoiminta on noussut esille hyvinkin vilkkaassa keskustelussa, ja paljon esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa on vertailtu vaikka ravintoloiden aukioloon ja siellä tapahtuvaan toimintaan, ja on hyvä, että tämä on myöskin tässä esille nostettu. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.