Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2016 vp
Täysistunto
Torstai 24.11.2016 klo 15.59—21.40
14
Hallituksen  esitys   eduskunnalle   kilpailukykysopimuksessa  sovittua   muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
21.37
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tämä työntekijän muutosturvaa irtisanomistilanteessa laajentava lakiesitys on osa työmarkkinajärjestöjen keskenään neuvottelemaa kilpailukykysopimusta ja samalla osoitus työntekijäpuolen kilpailukykysopimuksen myötä saavuttamista eduista. Tämän lakiesityksen mukaan työnantajan, jonka palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on tarjottava tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanotuille työntekijöilleen mahdollisuutta osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, mikäli irtisanotun henkilön työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Koulutus tai valmennus on verovapaa etu sen saajalle, ja kyseinen muutosturvan laajennus parantaa irtisanottujen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja siten heidän edellytyksiään päästä uudelleen mukaan työmarkkinoille. Vastaavien ehtojen toteutuessa irtisanotuille tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää työterveyshuollon palveluja puolen vuoden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä lukien, elleivät he työllisty uudelleen kyseisen ajanjakson aikana. Tällä lakimuutoksella pyritään tukemaan irtisanottujen työ- ja toimintakykyä ja siten edistämään heidän mahdollisuuksiaan työllistyä pikaisesti. 
Arvoisa puhemies! On hyvä, että tämä osa kilpailukykysopimusta voidaan viedä eteenpäin ja laeiksi valiokunnan yksimielisen mietinnön ja tuen turvin. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.10.2017 13:28