Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2017 vp
Täysistunto
Torstai 30.11.2017 klo 16.02—22.05
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 16/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
21.52
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Tämä on hyvin samantyyppinen kuin äsken käsitelty lakiesitys. Hallituksen esitys on sinänsä hyvä, mutta rahoitus on jossain määrin epävarma. On aivan erinomainen asia, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten palvelujen piiriin otetaan arviolta noin 49 000 uutta opiskelijaa, mikä tuo tasa-arvon tältä osin perustason tutkinnon opiskelijoiden keskuuteen ja tuo heidät keskenään yhdenvertaiseen asemaan, mutta sivistysvaliokuntakin on kantanut huolta näiden resurssien riittävyydestä.  
Hallitus on lähtenyt mitoituksessa siitä, että riittää, kun on yksi psykologi tuhatta opiskelijaa kohti ja yksi koulukuraattori 780:tä opiskelijaa kohti. Sivistysvaliokunnan saamissa lausunnoissa on paljolti kyseenalaistettu näitä peruslähtökohtia, kun otetaan huomioon sekin, että aikuisopiskelijoiden ryhmä on hyvin heterogeeninen ja tässä nyt sitten tämä työnkuva laajenee varsin huomattavasti. Haluaisin painottaa myöskin sitä sivistysvaliokunnan korostamaa asiaa, että tämän lisäresurssin, mitä tähän on osoitettu, riittävyyttä pitää seurata.  
21.54
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Tästä esityksestä voi todeta — niin kuin aina, kun on kyse lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä opiskelun yhteydessä — että tietysti kuraattori- ja psykologipalvelujen määrällisesti riittävä ja varhainen tarjoaminen aina vähentää monia kustannuksia aiheuttavia seurauksia pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvää ennalta ehkäisevää toimintaa ja erityisen tärkeää tietysti ammatillisen koulutuksen ja ammatillista perustutkintoa suorittavien puolelle, koska nyt tällä hallituskaudella toteutetut ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat kyllä johtaneet siihen tilanteeseen, että entistä useampi perustutkintoa suorittava on vaarassa keskeyttää opintonsa ja tarvitsee tällaista kuraattori- ja psykologitukea varmasti nykyistä vahvemmin.  
Tuorein kouluterveyskysely osoitti, että 22,3 prosenttia ammatillisista opiskelijoista on kokenut, ettei ole saanut apua koulukuraattoreilta silloin kun olisivat sitä tarvinneet. Kuraattoreillehan pitää järjestää tällöin lisäkoulutusta myös työnkuvan laajentamiseksi, ja lisäksi seuranta on tärkeää, kuten tässä jo edellä edustaja Hassi totesi.  
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 116/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2018 10:51