Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02—21.40
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 23. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
20.16
Ulla
Parviainen
kesk
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksellä parannetaan yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei-omistavan jäsenen oikeuksia ja pienennetään taloudellisia riskejä. He ovat siis jatkossa työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjien sijaan palkansaajia. Nykyisinhän heillä on tilanne, että heidät katsotaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjiksi, vaikka heitä pidetään muussa sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä palkansaajina. Tämä on tietenkin erittäin hyvä asia, että tämä etenee nyt tällä hallituskaudella. 
Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen näkökulmasta merkittävä parannus on myös se, että hän voi työskennellä yrityksessä osa-aikaisesti ja saada sovitettua päivärahaa. Mutta on tässä edunsaajan näkökulmasta tietynlainen hankaluus: nythän tässä muodostettiin tavallaan uusi luokka, eli yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet eivät täysin rinnastu palkansaajiin, koska yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehdon pituudeksi ehdotetaan 52:ta viikkoa, kun se muilla on 26 viikkoa. Mutta siihen on hyvät syynsä. 
Jos katsotaan sieltä juuri etuudensaajan näkökulmasta, niin tämä saattaa aiheuttaa vaikeasti ymmärrettävyyttä ja se on monimutkainen. Valiokuntakäsittelyssä kyllä joutui toteamaan sen, että on meillä monimutkaiset nämä järjestelmät, ja ihan varmasti on selkeyttämisen tarvetta myöskin tässä työttömyysturvajärjestelmässä. Eli katsoimme myös, että tulisi jatkaa kehittämistyötä palkansaajina ja yrittäjinä samanaikaisesti työskentelevien työttömyysturvan kehittämiseksi. 
20.18
Markus
Lohi
kesk
Arvoisa puhemies! On helppo yhtyä edustaja Parviaisen edellä käyttämään puheenvuoroon. Tämä hallituksen esitys on erinomainen ja pitkään odotettu monen yrittäjäperheenkin kohdalla, joissa on koettu suorastaan epäoikeudenmukaisuutta siitä, että perheenjäsen, joka ei omista yritystä eikä välttämättä ole koskaan edes työskennellyt siellä, on tulkittu kuitenkin yrittäjäksi, kun työttömyystilanne on kohdannut. 
Tästä on kyllä tullut monia yhteydenottoja itsellenikin yrittäjiltä ja yrittäjäperheiltä. Voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. On ollut sukupolvenvaihdostilanteita, joissa on jouduttu sopeuttamaan ja luopujat tai perheeseen kuuluvat eivät ole voineet jatkaakaan yrityksessä. Ei ole mitään omistuskytkentää ollut, mutta silti on tiputtu tyhjän päälle, ja tämä jos joku on minusta oikeudenmukaisuuden lisäämistä, että tämä muutos tehdään nyt vihdoinkin lakiin. Eli kyllä nyt pitää hallitusta kiittää. Tämä on erinomainen uudistus ja oikeudenmukainen sellainen. 
20.19
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa puhemies! Todellakin kyllä silloin, kun on kiitoksen paikka, on syytä kiittää hallitusta. On erittäin hyvä, että tämä muutos nyt tulee ja yrittäjän perheenjäsenet pääsevät paremmin sosiaaliturvan ja työttömyysturvan piiriin. Tämä on erittäin tärkeä uudistus, siitä kiitos hallitukselle. Mutta tosiaan, niin kuin edustaja Parviainen edellä totesi, kyllähän tässä nyt tulee tavallaan se ongelma, että työssäoloehdon aikamäärä on kuitenkin erilainen muille työntekijöille kuin yrittäjäperheen jäsenille, jotka ovat työntekijöitä. Tietysti toivoisi, että tässä voisi sitten jatkossa vielä asettaa samalle viivalle muiden kanssa, mutta sinänsä uudistus on kyllä erittäin tärkeä. — Kiitos. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 236/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.2.2019 16:24