Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.12.2017 klo 10.01—12.53

3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018Hallituksen esitys eduskunnalle   vuoden  2018  talousarvioesityksen  (HE 106/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 106/2017 vp
Hallituksen esitysHE 176/2017 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-535/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 51/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2017 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp. 

Asian käsittely keskeytettiin 19.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 106, 176/2017 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2018 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousar-vioaloitteiden TAA 1—535/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 51/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi päätetään epäluottamusehdotuksista. 

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Suna Kymäläinen sd Tarja Filatovin sd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Hallituksen arvovalinnat lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät luottamusta yhteiskunnassa. Politiikka laiminlyö tulevaisuuden talous- ja työllisyyskasvun. Tulevaisuuden työllisyyttä ja osaamista vahvistavat uudistukset jäävät tekemättä. Kasvun tulee kuulua kaikille. Näin ollen eduskunta vaatii, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia, jotka edistävät kasvun oikeudenmukaista jakautumista, vähentävät eriarvoisuutta ja vahvistavat talouskasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Ozan Yanar vihr Hanna Halmeenpään vihr kannattamana: "Hallituksen koulutusleikkaukset vaarantavat koulutuksen tasa-arvon ja heikentävät opetuksen ja tutkimuksen laatua. Talouden kasvun synnyttämä liikkumavara käytetään hyvätuloisille suunnattuihin veronkevennyksiin samaan aikaan, kun sosiaaliturvaa edelleen leikataan. Tämä kasvattaa tuloeroja ja yhteiskunnan eriarvoisuutta. Hallituksen kyvyttömyys uudistaa taloutta ja karsia ympäristölle haitallisia tukia heikentää mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta sekä hyötyä energiamurroksen synnyttämistä kasvun mahdollisuuksista. Myös kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu tarvitsevat parempaa resursointia, jotta pystymme rakentamaan parempaa tulevaisuutta niin Suomelle kuin maailmallekin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Kari Uotila vas Jari Myllykosken vas kannattamana: "Hallitus on epäonnistunut työllisyys- ja talouspolitiikassaan, heikentänyt lyhytnäköisillä leikkauksillaan Suomen osaamisperustaa ja tulevaisuuden menestyksen edellytyksiä, kasvattanut suomalaisten eriarvoisuutta, vitkastellut ilmastonmuutoksen hillinnässä, väistellyt globaalia vastuutaan, sivuuttanut asiantuntijatiedon, sitonut itsensä etujärjestöjen talutusnuoraan ja osoittanut kyvyttömyyttä perusteelliseen poliittiseen valmisteluun. Eduskunta katsoo, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta." 

Mats Nylund r Stefan Wallinin r kannattamana: "Sipilän hallitus ei edelleenkään ole riittävästi korjannut tekemiään massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Hallituksen koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle, koulutuksen tasa-arvolle ja maamme kilpailukyvylle. Hallitus ei kiistattomasta tarpeesta huolimatta ole valmis merkittävästi uudistamaan perhevapaita, kotihoidon tukea ja varhaiskasvatusta. Samalla hallituksen tulisi toteuttaa verokevennykset sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki tulonsaajat hyötyvät. Monet hallituksen toimet, kuten opintotukileikkaukset ja vähävaraisimpiin eläkeläisiin kohdistuvat muutokset, lisäävät eriarvoisuutta ihmisten välillä. Hallitus ei myöskään ole korjaamassa kehitysapuun tekemiään leikkauksia, jotka kohdistuvat suoraan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Peter Östman kd Sari Essayahin kd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön. Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen aikaansaamisessa ja läpiviemisessä. Hallituksen sote-malli ei vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Leena Meri ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana: "Hallitus ei ole talousarvioehdotuksessaan osoittanut riittäviä toimenpiteitä asumisen halpuuttamiseksi, yrittäjyyden, työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi, koti-, hoiva- ja hoitopalvelujen turvaamiseksi eikä kansallisen edun, sisäisen solidaarisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Eduskunta toteaa, että hallitus ei tämän johdosta nauti eduskunnan luottamusta." 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään Peter Östmanin ehdotuksesta Mats Nylundin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Leena Meren ehdotusta vastaan, minkä jälkeen vielä voittaneesta Suna Kymäläisen ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

1) Mats Nylundin ehdotus "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 66, tyhjiä 1; poissa 16
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Mats Nylundin ehdotuksen. 
2) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 22, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
3) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 66, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen.  
4) Leena Meren ehdotus "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 69, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Leena Meren ehdotuksen.  
5) Suna Kymäläisen ehdotus "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 27, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Suna Kymäläisen ehdotuksen.  
6) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Suna Kymäläisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.