Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2017 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden  terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2017 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. [Hälinää — Puhemies koputtaa] 

Arvoisat edustajat, pyydän poistumaan niitä, jotka täältä meinaavat lähteä, hiljaisuudessa, koska täällä käydään keskustelua. — Edustaja Juvonen, teillä on nyt puheenvuoro. 

Keskustelu
13.03 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja muutettavaksi eräitä tähän liittyviä säädöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla lainsäädäntömme saatetaan vastaamaan perustuslain edellytyksiä sekä pannaan täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Uudella hyväksymismenettelyllä varmistettaisiin, että terveydentilan seurannan suorittavilla on riittävä koulutus säteilyn terveydellisten vaikutusten osalta. Niin ikään jatkossa Valvira myöntäisi oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä laillistetulle lääkärille. Valvira myös pitäisi saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Ehdotetut uudistukset ja muutokset ovat kannatettavia. 

On tärkeätä ja tarpeellista, että lainsäädännössä toteutuvat säteilydirektiivin vaatimukset. Hyväksymismenettelyllä varmistetaan lääkärin perehtyneisyys työterveyshuoltoon, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin ja säteilytyöntekijöiden terveyden seurantaan. On myös perusteltua, että jatkossa käytössä on yksi yhteinen rekisteri, josta tiedot pätevyyksistä ja oikeuksista löytyvät. Tällainen yhden luukun periaate merkitsee viranomaisille mahdollisuutta hyödyntää jatkuvasti ja monipuolisesti jo käytössä olevaa tietoa. On myös hyvä, että esitykseen sisältyy riittävä pitkän ajan siirtymäsäännös, jotta kaikki kyseessä olevan pätevyyden saaneet lääkärit ennättävät tehdä ilmoituksen. Jatkossa on kuitenkin syytä huomioida myös sääntelyn seuranta, jotta lain kaikinpuoliset vaikutukset saadaan selville. Kysymys on tärkeästä osasta lain täytäntöönpanoprosessia. 

13.05 
Päivi Räsänen kd :

Herra puhemies! Tämä esitys koskee usein hyvin naisvaltaisia, esimerkiksi terveydenhuollon aloja, joilla altistutaan säteilylle hoidettaessa potilaita, ja on tärkeää, että näiden työntekijöiden työoloista ja terveydestä huolehtivilla työterveyslääkäreillä on asianmukainen koulutus, että heidät rekisteröidään asianmukaisesti ja että heillä on asianmukaiset valtuudet. Itsekin olen aikoinaan röntgenlääkärinä tehnyt työtä, jossa altistuttiin säteilylle, ja tiedän, että tällä on todella suuri merkitys työterveydenhuollossa ja työsuojelua ajatellen. 

Tämän esityksen myötä näitä erityisosaajia koskevien lupien myöntäminen ja rekiste-rien ylläpitäminen siirtyisi siis Säteilyturvakeskukselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hoidettavaksi. Tämä on varmasti aivan tarkoituksenmukainen siirto, mutta kiinnitän huomiota tässä muutosprosessissa siihen, että Valviran työmäärä tulisi nykyisestään lisääntymään näistä oikeuksia koskevien hakemusten käsittelystä, hakemusmenettelyyn kuuluvasta päätöksen tekemisestä ja oikeuden merkitsemisestä sinne Terhikki-rekisteriin. Kun olemme seuranneet toimeentulotuen asiakkaiden siirtämistä kuntien sosiaalitoimesta Kansaneläkelaitokseen ja niitä valtavan suuria vaikeuksia, mitä siinä on ilmaantunut, niin kaikissa näissä siirroissa tulee todellakin huolehtia, että ei tapahdu sellaisia ongelmia, joita nyt olemme nähneet. Tietenkin tässä on huomattavasti pienemmästä mitta-luokasta kysymys. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.