Pöytäkirjan asiakohta
PTK
37
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.4.2018 klo 13.59—21.59
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Keskustelu
21.06
Katja
Taimela
sd
Arvoisa rouva puhemies! Kysymys on jälleen kerran hallituksen kärkiteemasta elikä normien purusta. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia sekä merityösopimuslakia, ja näin ollen nykyinen laivaväen luetteloinnista annettu laki kumottaisiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan tulevana kesänä, ja muutos tässä on se, että velvollisuus miehityksen vahvistamisesta ja miehitystodistuksesta poistetaan pieniltä aluksilta sisävesi- ja rannikkoalueilla. Tämä korvattaisiin valtioneuvoston asetuksella annettavalla vähimmäismiehityksellä. Lakiesitys tuo robottialuksille oikeuden poiketa miehityssäännöistä rajatulla alueella erillisellä kokeiluluvalla, johon voidaan pyytää meriturvallisuusviranomaisten lausunto. 
Valiokuntatyöhön haluan lähettää sellaisen terveisen, että lakiesitys on varmasti tervetullut ja vaikuttaa niin sanotusti simppeliltä, ehkä liiankin simppeliltä liikenne- ja viestintävaliokunnan työhön, mutta esityksen turvallisuus- ja vastuukysymykset ovat varmasti sellaisia relevantteja, mitkä pitää vielä nyt selvittää valiokuntakuulemisen kautta, ja sitä kautta tämä on sitten valmis menemään eteenpäin. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 26.4.2018 16:30