Pöytäkirjan asiakohta
PTK
53
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 22.5.2018 klo 14.09—16.51
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 10/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
16.27
Mikko
Alatalo
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia ja myös merityösopimuslakia ja kumottaisiin vanha laki laivaväen luetteloinnista. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi. Esityksessä ehdotetaan sääntelyä kevennettäväksi vapauttamalla kotimaan liikennealueilla I ja II liikennöivät alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500, velvollisuudesta hakea miehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta. Näiden alusten osalta miehitystodistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla, jotka annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.  
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä aluksen miehitystä ja vahdinvaihtoa koskevalla kokeiluluvalla edistettäisiin laivaliikenteen automatisaatioon liittyviä kokeiluita. Nythän on paljon puhuttu siitä, että jonain päivänä meillä on myös itseohjautuvia aluksia, ja tässä jo valmistaudutaan siihen. Nämä olisivat tietysti rajoitetulla alueella kotimaan liikenteessä suomalaisella aluksella poikkeuksia vähimmäismiehityksestä ja vahdinpidosta.  
Kaiken kaikkiaan tällä pyritään tietysti siihen, että me joustavoitamme tätä aluksen laivaväkeä ja turvallisuusjohtamista kaiken kaikkiaan. 
Yleiskeskustelu päättyi.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.5.2018 16:54