Viimeksi julkaistu 20.9.2021 14.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2020 vp Täysistunto Perjantai 17.4.2020 klo 13.02—16.18

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja  metsätalousministeriön  hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
15.47 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Kun tässä ei ole ministeriä esittelemässä, niin totean, että tämä esitys sisältää kaksi ehdotusta. Ensimmäisen lakiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tukien kohteena olevan toimenpiteen, työn tai hankkeen määräajan jatkaminen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sekä tukien maksaminen nopeammassa tahdissa ylimääräisin maksuerin tai ennakoin. Jälkimmäisen lakiehdotuksen sisältönä on sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa, joissa osakaskuntien ohjesäännöt tai säännöt taikka paliskuntien tai Paliskuntain yhdistysten säännöt eivät tätä mahdollista. Tämähän koskee nyt maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa ja tämän koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettuja menettelyjä. 

Kiinnitin, arvoisa puhemies, huomiota siihen, että nimenomaan tässä jälkimmäisessä laissa käsitellään hiukan samaa asiaa, mitä tässä aiemminkin, eli sitä, että olisi mahdollisuus myös etätoimintona suoritettaviin kokouksiin, esimerkiksi osakaskunnan kokouksiin, mutta tältä osin tämä menettely olisi väliaikainen eli se jatkuisi vain vuoden 2020 loppuun saakka. Jos täällä nyt olisi ministeri ollut paikalla, olisin kysynyt sitä, olisiko tässäkin mahdollista ajatella, että tällainen jousto jäisi myös pitkäaikaiseksi käytännöksi, koska voisin kuvitella, että kun nämä sähköiset menettelyt otetaan käyttöön tehokkaammin, niin tätä voitaisiin tämän epidemia-ajan jälkeenkin käyttää. 

Tällä esityksellä omalta osaltaan — voi sanoa, aika pieneltä osin — pyritään helpottamaan epidemian aiheuttamia vaikutuksia maa-, metsä-, kala- ja porotaloudelle sekä maaseudun kehittämiselle, mutta haluan tässä yhteydessä todeta, että todella paljon on viime päivinä tullut ainakin itselleni viestiä maatalousyrittäjiltä ja esimerkiksi juuri marjatilallisilta, jotka toivovat nyt jämäkämpiä toimenpiteitä hallitukselta. Eli tämä sinne hallitukselle viestiksi, että edelleen on erittäin suuri huoli esimerkiksi tästä kausityöntekijöiden puutteesta. Moni yritys uhkaa mennä konkurssiin, ja meillä uhkaavat jäädä sadot saamatta, ellei tähän tuoda helpotusta, joten kiitos hallitukselle tästä esityksestä, tämä varmasti pieneltä osin näitä yrittäjiä auttaa ja helpottaa näissä käytännön tilanteissa, mutta nyt tarvitaan vielä voimakkaampia toimenpiteitä tälle toimialalle. 

15.51 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait eräistä maa‑, metsä‑, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin koronavirusepidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä. 

Ensin mainitun lakiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tukien kohteena olevan toimenpiteen, työn tai hankkeen määräajan jatkaminen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sekä tukien maksaminen nopeammassa tahdissa ylimääräisin maksuerin tai ennakkoon. Jälkimmäisen lakiehdotuksen sisältönä olisi sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa, joissa osakaskuntien ohjesäännöt tai säännöt tai paliskuntien tai Paliskuntain yhdistyksen säännöt eivät tätä mahdollistaisi. 

Arvoisa puhemies! Tällä lakiesityksellä voidaan pitää yllä jossain määrin maaseudun toimintoja, kun tukia voidaan maksaa joko nopeutetusti tai ennakkoon, ja tämähän on positiivinen asia. Lisäksi kala- ja poro-osakaskuntien toiminta ei tyrehdy kokonaan, kun sallitaan sähköiset kokoukset nyt epidemian aikana, vaikka säännöt eivät sitä sallisi. 

Tässä esityksessä on positiivista myös se, että kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituskokouksia voidaan pitää sähköisesti. Tämä ei pysäytä mahdollisia kiinteistökauppoja tai tärkeitä infrahankkeita, ja näin ollen pystytään pitämään yllä työllisyyttä edes vähän paremmin esimerkiksi maaseutualueilla. 

Tässä ehdotetaan tälle vuodelle myös joustavuutta Kemera-lain — selkokielellä nimeltään metsätalouden rahoituslaki — nuoren metsän hoidon sekä istutusten suhteen. Tämä takaa hyvän metsänhoidon myös poikkeusoloista riippumatta, se on tärkeä asia. Perussuomalaiset pitää sitä hyvänä, että se mahdollistetaan tälle vuodelle. 

Lakiesityksessä käsitellään myös metsästyslakia. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia siten, että tammikuun ensimmäisenä päivänä 2017 tai sen jälkeen mutta viimeistään heinäkuun 31. päivänä 2018 suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloa pidennettäisiin heinäkuun 2021 loppuun. Tämä varmistaa sen, että esimerkiksi hirvieläinkantojen sääntely ei vaarannu sen vuoksi, että osa metsästäjistä ei voisi osallistua metsästykseen vanhaksi menneen ampumakoesuorituksen vuoksi. Elikkä pieniä asioita, mutta tärkeitä ja merkittäviä muun muassa metsästäjille. 

Arvoisa puhemies! On todellakin niin, että maanviljelijät, puutarhanviljelijät ja maaseudulla yrittäjinä toimivat ovat olleet pulassa ja myös pelossa siinä suhteessa, miten koronavirusepidemia vaikuttaa heidän toimeentuloonsa. On tärkeää, että me saamme satokauden alkaessa tiloille työntekijöitä ja sinne saadaan myös esimerkiksi opiskelijoita, koska tällä hetkellä hyvin moni opiskelija on menettänyt kesätyöpaikkansa. Ilmoituksia on tullut siitä, että nyt jo sovitut kesätyöt on peruttu johtuen tästä koronavirusepidemiasta. Olisi hyvä, että nuorilla olisi mahdollisuus myös työskennellä maatalouden parissa. 

Perussuomalaiset esitti sellaista ehdotusta, että henkilö, joka on lomautettuna tai joutunut työttömäksi ja saa kuitenkin sosiaalietuutta, ei menettäisi sitä etuutta, jos työskentelee esimerkiksi näissä kausitöissä. Se olisi ollut hyvä asia, ja ehkäpä työstämme sitä vielä eteenpäin, että mitenkä se olisi mahdollista. Valitettavasti sitä ei kuitenkaan vielä ole hyväksytty. 

On tärkeää, että huomioimme maanviljelijöiden ja puutarha-alan ihmisten tilanteen myös tässä koronaviruksessa, koska voi olla, että meiltä loppuu kotimainen ruoka pöydästä, jos ei sinne saada työntekijöitä ja kuulla myös heitä. On hyvä, että nyt maa‑, metsä‑, kala- ja porotalouden ja maaseudun kehittämisen tukiin ollaan myös ojentamassa auttavaa kättä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.