Pöytäkirjan asiakohta
PTK
63
2015 vp
Täysistunto
Torstai 12.11.2015 klo 15.59—19.19
5
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  Kevasta,  valtion  eläketurvan  rahoituksesta  ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
18.16
Tuula
Haatainen
sd
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hyväksyttiin yksimielisesti. Tässä laissahan ehdotetaan säädettäväksi uudet lait Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta. Kevasta annettavaan lakiin näin ollen kootaan nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat säädökset. Tämä esitys liittyy vuonna 2017 voimaan tulevaksi tarkoitettuun eläkeuudistukseen, joka nyt on eduskunnan käsittelyssä ja josta jo on mietintö myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa annettu. Eli näin ollen nämä erilliset lait kootaan yhteen. Siis kuntien ja valtion, evankelisluterilaisen kirkon ja Kevan palveluksessa olevien eläkkeitä koskevat eläkelait ehdotetaan yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi. 
Tässä uudistuksessa tähän lakiesitykseen säädetään monia eri asioita. Muun muassa säädetään myös Kevan toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista, samoin kuin hallituksen ja sen jäsenten kelpoisuusvaatimuksista. Tätä valiokunta piti asianmukaisena, että nämä tällä hetkellä Kevan johtosäännössä ja hallinnollisissa määräyksissä olevat säännökset saatetaan nyt sitten lain tasolle. 
Valiokunta myös katsoi, että Kevan rooli lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanijana ja merkittävien eläkevarojen hallinnoijana edellyttää toiminnalta läpinäkyvyyttä ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Siitä syystä todettiin myös, että nyt ehdotettavat säännökset muun muassa riskien hallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta vastaavat pääosin työeläkevakuutusyhtiöstä annettuun lakiin kuuluvia säädöksiä. 
Hallituksen esityksen mukaan tulevaisuudessa Finanssivalvonnan vastuulla olisi Kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimintaa koskeva tarkastus ja sitten taas valtiovarainministeriö vastaisi Kevan toiminnan muusta valvonnasta. Tästä asiasta me kuulimme asiantuntijoita, ja myös talousvaliokunta lausunnossaan totesi, että näiden viranomaisten ja toimielinten valvontaan liittyvien oikeuksien ja vastuiden pitäisi olla johdonmukaisia ja tasapainossa. Talousvaliokunta huomauttikin, että valvonnan selkeys ja yksiselitteisyys olisi valvonnan kaikkien osapuolten etu. Näin ollen näyttää siltä, että esitys jättää valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan toimittaman valvonnan rajapintaan tällaista epäselvää tilaa, minkä suhteen sitten talousvaliokunta edellyttää, että säännösten toimivuutta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa säännöksiä selkiinnytetään. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnön antavana valiokuntana toteaa, että Kevan sijoitustoiminnan valvonnan pitää olla kattavaa ja mahdollisia sijoitustoiminnan ja hallinnon valvonnassa olevia rajapintoja pitäisi pystyä vähentämään. Ottaen huomioon nyt kuitenkin Kevan tulevan toiminnan luonteen ja hoidettavana olevien varojen määrän ja laadun näiden valvontaoikeuksien ja vastuiden pitäisi kyllä tulevaisuudessa muodostaa selkeä kokonaisuus, että tällaista epäselvää aluetta ei jäisi. Ja näin ollen sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tarpeellisena, että valvonnan toimivuutta selvitetään ja selvityksen perusteella laaditaan sitten mahdolliset sääntömuutokset. 
Muutoin esityksessä ei ole isoja muutoksia, mutta kun myös Kevan hallintoelinten kokoonpanoa nyt ollaan tulevaisuudessa arvioimassa, niin näistä mahdollisista muutoksista näihin hallintoelinten kokoonpanoa koskeviin säännöksiin valiokunnan mielestä pitäisi selvittää, miten näitä voitaisiin nyt selkiinnyttää. Ja Kevan tehtävien nyt laajennuttua koskemaan myös valtiota, kirkkoa ja Kelan henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa olisi valiokunnan näkemyksen mukaan lisäksi tarpeen selvittää valtion, kirkon ja Kelan edustusta Kevan hallinnossa. Eli tämä vielä jää sitten tulevaan työhön. 
Näin ollen sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää muuttamattomina tämän hallituksen esityksen 2. ja 3. lakiesitykset ja tähän 1. lakiehdotukseen tulee teknisiä muutoksia. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2016 15:04