Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2016 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2016 klo 14.02—16.54

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu
15.42 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! On korkea aika, että me täällä Suomessakin olemme heränneet viimeistään edellisvuoden maahanmuuttokriisin myötä siihen todellisuuteen, että olemme joutuneet osaksi kansainvälisen terrorismin toimintakenttää. Hallitus esittää, että matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädettäisiin rangaistavaksi. Tämä on pieni mutta tärkeä moraalinen viesti niille potentiaalisille islamistiterroristeille, jotka turvapaikanhakijoiksi tekeytyen ovat maahamme saapuneet. Heillä ei ole jatkossa oikeutta matkustaa terroritekoja tekemään Suomen kansalaisuudenkaan turvin, jos he sen onnistuisivat saamaan. Kannatan lämpimästi hallituksen esitystä ja soisin näkeväni vastaavan kaltaisia tiukennuksia jatkossakin. 

15.42 
Leena Meri ps :

Arvoisa puhemies! Tosiaan, tämä juontaa varmasti hyvin pitkälle viime vuosien tapahtumista, ja viime kesästä saimme kaikki järkyttävän sykäyksen siihen, että näitä asioita lähdetään tarkemmin tarkastelemaan. Kiitän tosiaan hallitusta siitä, että saatiin hallituksen esitys koskien terrorismirikosten kriminalisoinnin laajentamista. Ainoa, mitä toivon lakivaliokunnan jäseniltä — ja harmittelen, että puheenjohtaja ei ole täällä, mutta toivon, että hän katsoo tätä — on, että katsottaisiin laajasti, peittoaako tämä nyt aivan varmasti sitten kaikki terrorismirikokseen liittyvät toimet, niin ettei sinne jää semmoisia kaistaleita, jotka jostakin syystä jäävät rankaisematta. 

Nyt matkustaminen terrorismitarkoituksessa tulee rangaistavaksi ja rahoitusta koskevat säännökset laajenevat, mutta yksi, mitä itse olen tuossa miettinyt ja mitä olemme meidän ryhmässäkin pohtineet joskus, on se, onko kuuluminen terroristiryhmään nyt kriminalisoitu. Yritin lukea tätä lukua 34 a rikoslaista, ja en ihan varmasti tullut vakuuttuneeksi. Siellä oli terroristiryhmän johtaminen erikseen kriminalisoitu ja ehkä joitakin tekomuotoja, ja se edellytti jo suunnitelmallisuutta, jotta ryhmään kuuluminen olisi rangaistavaa. Sitten katsoin rikoslain 17 lukua rikoksista yleistä järjestystä vastaan, ja siellä on tämä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen, mutta koska terrorismirikoksista on oma lukunsa, on selvästi ollut tarkoitus lainsäätäjällä ja tässä järjestyksessä, että terrorismirikoksista on säädetty omassa luvussaan, elikkä silloin olettaisin, että nämä säännökset eivät välttämättä sovellu siihen. En tiedä nyt — pyytäisin, että lakivaliokunta tutkailisi, että sinne ei tule jäämään aukkoja, niin että jos nyt esimerkiksi joku ilmoittaa, että "kuulun Isikseen", jota pidetään monestikin terroristijärjestönä, onko se kriminalisoitua vai onko se vain ihan ok, että täällä tällaista ilmoittaa. Haluaisin, että katsottaisiin, ettei jää mitään katvealueita nyt näihin vakaviin rikoksiin. 

15.44 
Suna Kymäläinen sd :

Arvoisa herra puhemies! Tässä ensimmäiseen puheenvuoroon viitaten toivoisin, ettei tähän hallituksen esitykseen sotkettaisi kovin voimakkaasti kysymystä turvapaikanhakijoista, sillä lähtökohtaisesti nämä ihmiset tulevat hätää karkuun eivätkä tänne Suomeen sitä hätää aiheuttamaan. Mutta sikäli, mitä tähän esitykseen tulee, kyllä terrorismin raakuuden tuleminen myös meitä suomalaisia yhä lähemmäksi on puhuttanut ja aiheuttanut huolta sekä turvattomuuden tunnetta monille meistä suomalaisista, ja siksi kaikki toimet terrorismin kitkemiseksi ovat hyväksi. 

Näen hyväksi, että hallitus tuo tämän esityksen eduskunnalle, mikä on reagoimista YK:n päätöslauselmaan, jonka tarkoituksena on torjua ulkomaille terrorismirikosten tekemistä varten tulleiden ihmisten matkoja tai niiden tekemistä edistävässä tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa. Siksi näen hyväksi, että silloin, kun on todennettavissa, että henkilön matkustamisen rajoittamisella voitaisiin asiaan vaikuttaa, ja tämä tehtäisiin lain mukaan rangaistavaksi kansalaisille, olisi tärkeää tietää, että uusia keinoja otetaan käyttöön. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat yksi tulevaisuuden tärkeimpiä elementtejä, ja tulemme tämän lakivaliokunnassa varmasti huolella käsittelemään. 

15.46 
Laura Huhtasaari ps :

Arvoisa puhemies! Viime syksynä otin kantaa siihen, että terroristit saattavat käyttää tätä turvapaikkajärjestelmää hyväksi, ja näinhän siinä on käynyt. Tässä esityksessä matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten esitetään säädettäväksi rangaistavaksi ja myös matkustamisrikoksen yritys olisi rangaistava. Tämä esitys on hyvä. 

Mutta tulisi vielä jatkossa pohtia, jos voisimme vielä säätää myös terrorismiryhmään kuulumisen rangaistavaksi, koska terrorismiryhmään kuulumisen tarkoitus on edistää terrorismia ja sitä ei voi hyväksyä ja me tarvitsemme lisää työkaluja myös tähän. 

15.47 
Suna Kymäläinen sd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä täytyy nyt ihmetellä ja kysyä edustaja Huhtasaarelta, mihin hän viittaa, kun hän toteaa, että turvapaikanhakijat, jotka ovat Suomeen tulleet, ovat olleet edistämässä jollakin tavalla terrorismia Suomessa. Kuten tuossa edellä jo totesin, niin toivoisin, ettei tähän hallituksen esitykseen liittyvään keskusteluun liitettäisi kovin voimakkaasti tuota hätää karkuun tulevien ihmisten osuutta vaan tätä pidettäisiin erillisenä, rikollisesti toimivien terroristien toimintaa kitkevänä toimenpiteenä. 

15.48 
Laura Huhtasaari ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Ihan pelkästään kun lehtiä lukee, niin esimerkiksi Pariisissa ne kolme tekijää, jotka olivat tähän terrorismiin syyllistyneet, olivat käyneet Syyriassa, ja myös Saksassa on pidätetty ihmisiä. Ja kun me tiedämme, että nämä turvapaikanhakijat kulkevat kymmenien turvallisten maiden läpi tuolla aika vapaasti — paitsi onneksi tässä vaiheessa jotkut maat ovat sentään ruvenneet rajojaan enemmän sulkemaan — niin yhtä hyvin tässä Suomi on vaarassa, jos kerran terroristijärjestöt ovat oikein sanoneet ääneen lehdistössä, että aiomme lähettää näitä terroristeja mukana. Myös supo on sanonut, että tällaisia henkilöitä varmasti tulee. (Eduskunnasta: 300 henkilöä!) — 300:aa henkilöähän nytkin ihan epäillään. 

15.48 
Jani Mäkelä ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Täydennyksenä tuohon, mitä edustaja Huhtasaari sanoi: Valitettavasti asia on niin, edustaja Kymäläinen, että meidän täytyy tosiasioiden valossa puhua terrorismista, kun puhumme turvapaikanhakijoista. Suomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita, joitten taustaa ja henkilöllisyyttä emme tiedä, mutta sen me tiedämme, että viranomaistietojen mukaan tänne on tullut satoja terroristijärjestöyhteyksiä omaavia henkilöitä turvapaikanhakijoiden joukossa. Tutkimusten mukaan myöskin suomalaiset turvapaikanhakijat ovat radikalisoituneimpia suhteessa määräänsä koko Euroopassa, laskettuna sillä mittapuulla, kuinka monet lähtevät takaisin kotimaihinsa taistelemaan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ja puhujalistaan, edustaja Savio. 

15.49 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädettäisiin rangaistavaksi, ja myös matkustusrikoksen yritystä esitetään rangaistavaksi. Lisäksi matkustusrikoksen rahoittamista rangaistaisiin terrorismin rahoittamisena. Tämä oikeusministeriössä ministeri Lindströmin johdolla valmisteltu lakiuudistus on järkevä ja tervetullut toimenpide terrorisminvastaisessa taistelussa erityisesti juuri nyt, kun terrorismin uhka on kohonnut sekä meillä että muualla maailmassa. 

Arvoisa puhemies! Yleisesti ottaen Suomi ei ole tähän mennessä varautunut terrorismiin tai sen torjuntaan parhaalla mahdollisella tavalla. Muun muassa terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta on todennut tämän. Hänen mukaansa Suomen terrorismin torjunnan resurssit ovat pienet sekä suojelupoliisin osalta että laajemminkin. Malkki on jopa ihmetellyt sitä, että Suomen poliitikot perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat olleet yllättävän vähän kiinnostuneita tästä nyt yhä ajankohtaisemmasta ja tärkeästä asiasta.  

Suojelupoliisin mukaan Suomessa on noin 300 ihmistä, joilla voi olla yhteyksiä terrorismiin. Heidän toimintansa on ollut pääosin ulkomaille suuntautunutta, mutta Suomessakin rekrytoidaan taistelijoita eikä kotimaammekaan ole varmassa turvassa terrorismilta. Valitettavasti viime syksyn maahanmuuttokriisin vaillinainen hoito ei ole lainkaan parantanut Suomen sisäistä turvallisuutta tai vähentänyt Suomeen kohdistuvaa terrorismiuhkaa edustaja Kymäläisen vastakkaisista väitteistä huolimatta. 

Toukokuussa uutisoitiin noin 2 500 turvapaikanhakijan kadonneen vastaanottokeskuksista tämän ja viime vuoden aikana. Epäilemättä nämäkin osittain paperittomat tai väärillä henkilöpapereilla esiintyneet henkilöt ovat lisänneet edelleen terrorismitekojen uhkaa, ja kehotankin hallitusta ripeisiin toimiin palautuskeskusten perustamiseksi. Lisäksi pidän järkevänä edustaja Meren tekemää esitystä (Puhemies koputtaa) terrorijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnista (Puhemies koputtaa), ja muutkin toimet ovat eittämättä tarpeellisia. 

15.52 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä asiassa ei ole kyllä mitään syytä myöskään sinisilmäisyyteen, siinä mielessä olen kyllä yhtä mieltä täällä salissa puhuneiden perussuomalaisten kanssa. Pakolaisvirtaa on käytetty todistetusti Euroopassa hyväksi terroristiteoissa, niin Pariisissa kuin Brysselissä. Mutta ei tämä tietenkään kohdistu pelkästään pakolaisvirran mukana tuleviin henkilöihin. Näistä nimenomaan Pariisissa ja Brysselissä iskuja tehneistä henkilöistä osa oli rekisteröitynyt pakolaisiksi tietyissä pisteissä ja käyttänyt sen mukana virtaa hyödykseen. Eli siinä mielessä se on aivan perusteltu. 

Mutta pitää muistaa se, että tämä lainsäädäntö koskee myös kantasuomalaisia. Meiltä Suomesta on lähtenyt Daeshin joukkoihin kantasuomalaisia käännynnäisiä, ja tämä koskee myös heitä. Ei tämä ole kohdistettu millään tavalla mihinkään etniseen ryhmään taikka mihinkään tiettyyn kansalaisuuteen vaan siihen, että matkustaminen terroririkoksen tekemistä varten olisi rangaistavaa. Eli tämä ei kohdistu millään tavalla mihinkään etniseen ryhmään, ei mihinkään kansalaisuuteen, ei pakolaisiin. Tämä koskettaa kaikkia, jotka tällä tavalla toimivat. 

Meillä Suomessahan lainsäädäntöä on uudistettu muutamilla askelilla. Taisi olla edellinen hallituskausi, kun kouluttautuminen ja terrorismin rahoittaminen säädettiin rikokseksi. Tein silloin itse lakialoitteen terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi. Se ei viime hallituskaudella edennyt, se raukesi viime vaaleissa, ja uusin tuon esitykseni viime vuonna, vuonna 2015, eduskunnassa, lakialoite 47/2015 valtiopäivillä. Siinä esitän 34 a lukuun terrorismirikoksista uutta 4 d §:ää, Terroristiryhmään kuuluminen: "Joka on jäsenenä terroristiryhmässä, on tuomittava terroristiryhmään kuulumisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. Määritelmä terroristiryhmästä on 6 §:ssä. Joka tuomitaan terroristiryhmään kuulumisesta, on tuomittava myös tekemästään 1 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä taikka 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta." Tämän aloitteen olen viime vuonna jättänyt näille valtiopäiville ja toivon, että lakivaliokunta ottaa sen tämän hallituksen esityksen rinnalla käsittelyyn, sillä tämä jättää asian hienokseltaan auki, niin kuin edustaja Meri täällä esille toi. Eli vaikka tätä on osittain uutisoitu, että terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoidaan, niin aivan yksiselitteisesti se ei tästä selviä, ja sen takia lakivaliokunnassa tätä on syytä käydä läpi. Täällä kerrotaan esimerkiksi yhdessä kohdassa, että terror actin tekeminen, suunnitteleminen, valmisteleminen taikka osallistuminen ja niin poispäin. Täällä on viittauksia näin, mutta aivan yksiselitteistä se ei ole, ja sen takia pidän sitä tarpeellisena, että lakivaliokunta ottaa tuon tekemäni lakialoitteen käsittelyyn ja käy sen perusteellisesti läpi tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä. 

15.56 
Simon Elo ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa todetaan selkeästi, että terrorin uhka on kasvanut Suomessakin. Totta kai se on pienempi kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta tällainen jihadistinen toiminta Suomen poliisin mukaan on täälläkin jo aktiivista. 

Tein kirjallisen kysymyksen joitakin kuukausia sitten ääri-islamismin vastaisen toiminnan tehostamisesta, ja sisäministeri Orpon antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että — no, Orpo ei totea, että perussuomalaisten vaatimuksesta, mutta käytännössä perussuomalaisten vaatimuksesta — lakiin tulee mahdollisuus mitätöidä Suomen kansalaisuus terroritoimintaan osallistuvilta kaksoiskansalaisilta. Tämä lakimuutoksen selvitys aloitetaan syksyllä. Tietysti näen hieman ongelmalliseksi sen, että meillä tällä hetkellä on hyvin kapeat raamit sille, miten voidaan tässä asiassa toimia. Perustuslain mukaisesti kansalaisuutta ei voida poistaa henkilöltä, joka jäisi kansalaisuudettomaksi. Näin monessa muussa EU-maassa jo toimitaan, mutta meillä tosiaan perustuslaki tässä asettaa rajoitteita, jotka tällaisessa tilanteessa, missä ollaan tämän kansainvälisen terrorismin kanssa tekemisissä, ovat ongelmallisia. 

Toinen näkökohta, jota haluan tämän esityksen lisäksi korostaa, on, että meillä jo nykyisellään lainsäädännössä ulkomaalaisten ääri-islamististen radikaalisaarnaajien maahantulokielto on mahdollinen ulkomaalaislain 156 §:n nojalla. Sitä ei ole kuitenkaan juuri käytetty. Suojelupoliisilla esimerkiksi siinä on harkintavalta, mutta sitä ei ole juuri käytetty, ja sitä olen ihmetellyt ja ihmettelen yhä. Ylipäätään tärkeää on nyt tässä median ja oppositionkin ristipaineessa, että hallitus pysyy lujana ja laitetaan täytäntöön kaikki turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman linjaukset. Sitä perussuomalaiset edellyttää muilta hallituspuolueilta, ja näen, että tämä edustaja Heinosen esille ottama asia, tämä terroristiryhmään kuuluminen, kuuluu siihen pakettiin. 

15.58 
Krista Mikkonen vihr :

Arvoisa rouva puhemies! Terrorismi on rikos ihmisyyttä vastaan. Valtioilla on ihmisoikeussopimusten mukaan velvollisuus suojella ihmisten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja siten myös velvollisuus suojella ihmisiä terrorismilta. Yhtä lailla ihmisoikeussopimukset sitovat valtioita näiden toimiessa terrorismia vastaan. Esimerkiksi YK:n globaalin terrorisminvastaisen strategian mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen sekä oikeusvaltioperiaatteet ovat keskeisiä terrorisminvastaisissa toimissa. YK:n erityisraportoija ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta ja edistämisestä terrorismia torjuttaessa on todennut, että ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen terrorisminvastaisissa toimissa on paras käytäntö, koska se on paitsi valtioiden velvollisuus myös osoittautunut tehokkaaksi terrorismin torjunnassa. 

Nyt mahdollisesti säädettävien uusien rikosten vaikutusta on siis laajasti arvioitava Suomen sitovien kansainvälisten velvoitteiden valossa: ihmisoikeussopimusten, humanitäärisen oikeuden ja pakolaisoikeuden. On tärkeää, että kriminalisoinnit rajataan mahdollisimman tarkasti, ja olisikin hyvä laatia selkeä kannanotto siitä, missä tilanteessa sovellettaisiin rikoslain lukua 34 a, jossa säädetään terrorismirikoksista, ja missä tilanteissa sovellettaisiin kansainvälistä humanitääristä oikeutta sekä rikosoikeudellisen vastuun osalta mahdollisesti rikoslain 11 lukua, jossa säädetään sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Erityisesti nyt esitettävät salaiset pakkokeinot ovat äärimmäisen ihmisoikeusherkkiä, ja ne on määriteltävä riittävän tarkasti. 

Kriminalisoinnin lisäksi olisi olennaista kehittää myös muita toimintatapoja, joilla estettäisiin radikalisoituminen ja terroristinen väkivalta. Tiedämme, että tänne yksin alaikäisinä saapuvat turvapaikanhakijat ovat riskiryhmässä, ja siksi kotouttaminen on äärimmäisen tärkeää heidän osaltaan eikä perheenyhdistämistä tule vaikeuttaa. 

16.00 
Sirpa Paatero sd :

Arvoisa rouva puhemies! YK:n päätöslauselma on harvoin niin tiukka, että se vaikuttaa suoraan kansalliseen lainsäädäntöön, mutta nyt tässä kohtaa ollaan tilanteessa, jossa YK:n päätöslauselma on se terrorisminvastainen toiminta. Ja kuten tässä on todettu, niin jo aikaisemmin on tehty useita eri lakimuutoksia niin, että terrorismin torjuntaan saataisiin panostettua, ja erityisesti se on liittynyt tähän koulutukseen mutta myöskin rahoitukseen, johonka tulee myöskin tässä kohtaa lisää säädöksiä. 

Meillä on kuitenkin tässä muutamia kysymyksiä, ja toivon, että hallintovaliokunta — jossa saan olla lausuntojen antajana — mutta myöskin lakivaliokunta sitten ottavat huomioon ja rajaavat tarkkarajaisesti, miten tämä suunnittelu tulee todentaa, milloin voidaan ajatella, että se täyttää tämän rikoslain ehdot, että suunnittelu on käynnissä. 

Toinen kysymys on, jos ihmisillä on tuttavia ympäri maapalloa ja jos suomalainen lähtee jonnekin muualle, mitenkä nämä yhteydet huomioidaan siellä, vai onko epäilys, jos minä menen vaikka ystäviäni tapaamaan johonkin maahan, jossa on ehkä enemmän terrorismiuhkaa, että minut voidaan luokitella sitten siinä kohtaa epäilyttäväksi henkilöksi. Mitenkä matkustusasiat, ‑tiedot — koska kyllä tällä hetkellä meillä on tiedossa, että lentomatkustamisen kohdalla EU:n kanssa puhutaan kaiken aikaa siitä, ovatko ne matkustajatiedot viranomaisilla käytössä, mutta jos menee tuosta Eurooppaan päin vaikka Tallinnaan laivalla, niin kukaan ei oikeasti tiedä, minnekä se ihminen on siitä eteenpäin mennessään matkustanut. Jotenka tämä on minun mielestäni yksi kysymysmerkki siellä, että miten ihmeessä voidaan sitten todentaa se, että ihminen on siellä mennyt. 

Vierastaistelijat on kolmas iso kysymysmerkki, elikkä jos ja kun tämä ei kosketa niitä ihmisiä, joittenka kotipaikka on Suomi, (Puhemies koputtaa) niin kun he ovat käyneet kouluttautumassa siellä jossain Syyriassa ja tulevat takaisin, niin tämä laki ei heitä kosketa, ja se on kyllä kummallisen oloista. 

16.03 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä keskustelussa nyt tuotiin esille jihadistit terroristijärjestöjen taustana. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä lainsäädäntöhän ei millään tavalla ole myöskään sidottu pelkästään jihadisteihin, vaan meillä on Euroopan unioni listannut maailmassa vajaan 50 — olikohan 48 — eri terroristijärjestöä, USA yli 40 terroristijärjestöä, Australialla on oma listaus terroristijärjestöistä, ja siellä löytyy terroristijärjestöjä kommunismista äärioikeistoon ja kaikkea mahdollista sieltä väliltä. Tämä lainsäädäntöhän ei ota mitään kantaa siihen, mikä on sen terroristitoiminnan taustalla. Siinä mielessä ei pidä antaa sellaista kuvaa, että tässä oltaisiin nyt puuttumassa pelkästään esimerkiksi Daeshiin taikka al-Qaidaan tai tämäntyyppisiin toimijoihin. Puututaan niihin, mutta puututaan näihin kaikkiin muihin noin 50 terroristijärjestöön myös. 

16.04 
Suna Kymäläinen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Haluan nyt vielä kerran todeta, että tämä hallituksen esitys on hyvä ja tarpeellinen. Varmasti on tarpeellista myös käydä kriittistäkin keskustelua maahanmuutosta tai siitä mahdollisuudesta, että maahanmuuttovirran mukana on tullut myös niitä henkilöitä, joilla on niin sanotusti pahat mielessä tänne tullessaan, ja on tärkeää, että etsitään niihin keinoja. Haluaisin kuitenkin, ettei tässä keskustelussa leimattaisi kaikkia turvapaikanhakijoita, joista osa aidosti tulee hätää pakoon. Tämä tässä keskustelussa tuntui jääneen huomaamatta kanssakeskustelijoilta. Aihe on herkullinen varmasti perussuomalaisille silloin, kun puhutaan turvapaikanhakijoista tai maahanmuuttajista, mutta toivottaisiin, että tämän kannatettavan hallituksen esityksen kohdalla pysyttäisiin pöksyissä ja asiassa. 

16.05 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Edustaja Kymäläiselle sanoisin, niin kuin täällä on tänään taidettu jo sanoakin, että ei kannata olla sinisilmäinen. 

Haluaisin myös vielä kiittää edustaja Eloa tekemästään huomiosta, että eduskunnan tulee pysyä tiukkana ja viedä täysimääräisesti lainsäädäntöön hallituksen jo sopimat maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset toimenpiteet huolimatta nyt viime päivinä esillä olleesta opposition ja mediankin kovaäänisestä vastarinnasta. Meidän kaikkien lainsäätäjien on hyvä pitää mielessä, että vallan kolmijako-opissa kansallinen parlamentti eli Suomessa eduskunta on ensimmäinen valtiomahti ja media vasta neljäs. Eduskunnan tuleekin käyttää sille kuuluvaa valtaa, ja tämä koskee myös maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä. Valta kuuluu Suomessa kansalle, joka on vaaleissa valinnut maan asioiden hoitoon parhaaksi katsomansa päättäjät. 

16.06 
Suna Kymäläinen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Edustajakollegalle toteaisin, että ei sinisissä silmissä mitään vikaa ole, itse olen niillä pärjännyt kohta 40 vuotta. Mutta sen takia, etten ole sinisilmäinen, kannatan tätä hallituksen esitystä. On tärkeää, että terrorismin tekijöiden mahdollisuuksia rajoitetaan. Kuten tässä jo edellä totesin, on varmasti totta, että tarvitaan kriittistä keskustelua, tarvitaan niitten keinojen hakemista, joilla pystytään terrorismia vähentämään. Mutta en halua, että tässä leimataan kokonaan turvapaikanhakijat, sillä suurin osa tuosta joukosta on hätää tänne pakoon tullut ja tullut täältä turvaa hakemaan, ja aivan aiheesta. Eli nämä kaksi asiaa täytyisi pitää erillään, ja myös sinisillä silmillä pystyy katsomaan asiaa kriittisestikin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.