Eduskunnan kirjelmä
EK
16
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
HE 101/2015 vp
VaVM 7/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 101/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 7/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2015 neljännen lisätalousarvion: 
Vuoden 2015 IV lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
-135 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
-135 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä
-135 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
-95 435 000
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
5 000 000
20.
Ulosottomaksut, lisäystä
5 000 000
26.
Sisäministeriön hallinnonala
8 000 000
98.
EU:lta saatavat tulot , lisäystä
8 000 000
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
-1 050 000
87.
Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä
5 850 000
92.
Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä
-6 900 000
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
-116 000 000
02.
Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä
-116 000 000
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
3 615 000
10.
Liikenneviraston tulot, lisäystä
2 105 000
99.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
1 510 000
39.
Muut sekalaiset tulot
5 000 000
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä
5 000 000
Osasto 13
13.
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
160 000 000
05.
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
160 000 000
01.
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä
160 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
72 096 000
01.
Valtiolle takaisin maksettavat lainat
103 425 000
04.
Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä
103 425 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
-31 329 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä
-31 329 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
1 661 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
euroa
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
157 000
01.
Hallinto
157 000
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-145 000
29.
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
302 000
90.
Muut menot
26.
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 24
24.
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
553 000
01.
Ulkoasiainhallinto
553 000
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
553 000
10.
Kriisinhallinta
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
90.
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
95.
Kurssivaihtelut (arviomääräraha)
Pääluokka 25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
23 250 000
01.
Ministeriö ja hallinto
01.
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-100 000
04.
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
100 000
21.
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
23 250 000
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
150 000
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä
23 100 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
77 833 000
01.
Hallinto
8 104 000
01.
Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
104 000
24.
EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
8 000 000
20.
Rajavartiolaitos
15 577 000
70.
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
15 577 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
800 000
01.
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-800 000
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 600 000
40.
Maahanmuutto
53 352 000
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä
40 246 000
63.
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä
13 106 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
55 992 000
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
-23 000
01.
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-23 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
56 015 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
900 000
18.
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
55 115 000
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
-162 334 000
01.
Hallinto
95 000
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
95 000
10.
Verotus ja tulli
7 663 000
01.
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
02.
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
6 463 000
63.
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä
1 200 000
20.
Palvelut valtioyhteisölle
88.
Senaatti-kiinteistöt
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
-500 000
03.
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-500 000
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
1 300 000
02.
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 300 000
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
-17 000 000
12.
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-17 000 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
-800 000
20.
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-800 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-3 642 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä
-642 000
40.
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä
-3 000 000
90.
Kuntien tukeminen
550 000
20.
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä
550 000
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
-150 000 000
69.
Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-150 000 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
29 614 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
207 000
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
207 000
10.
Yleissivistävä koulutus
-90 000
20.
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-90 000
20.
Ammatillinen koulutus
01.
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
28 457 000
50.
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
941 000
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä
-10 000 000
54.
Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha), vähennystä
-4 000 000
55.
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
39 469 000
66.
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä
2 047 000
80.
Taide ja kulttuuri
1 040 000
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
90 000
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
950 000
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
-26 487 000
01.
Hallinto ja tutkimus
636 000
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
56 000
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
550 000
66.
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
30 000
10.
Maaseudun kehittäminen
-31 000 000
41.
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä
-3 000 000
44.
Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 000 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä
-29 000 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
3 720 000
42.
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 400 000
62.
Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
320 000
40.
Luonnonvaratalous
157 000
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
51.
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
157 000
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
29 056 000
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
15 665 000
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
17 000
29.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
15 648 000
10.
Liikenneverkko
3 342 000
70.
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v)
77.
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78.
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
100 000
79.
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 242 000
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
4 000 000
43.
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), lisäystä
4 000 000
40.
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
2 549 000
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 549 000
50.
Tutkimus
3 500 000
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
3 500 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
-74 089 000
01.
Hallinto
322 000
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-780 000
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)
1 102 000
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
36 355 000
41.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
80.
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä
44 355 000
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä
-8 000 000
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
2 800 000
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 800 000
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
64 000
05.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
64 000
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
-60 000 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä
-60 000 000
60.
Energiapolitiikka
-63 030 000
40.
Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä
-10 000 000
41.
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä
-19 030 000
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä
-36 000 000
87.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
2 000 000
70.
Kotouttaminen
9 400 000
30.
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä
9 400 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
48 038 000
01.
Hallinto
838 000
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-162 000
02.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
03.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
700 000
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
80 000 000
54.
Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä
80 000 000
20.
Työttömyysturva
-30 000 000
51.
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä
15 000 000
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä
-45 000 000
40.
Eläkkeet
1 900 000
51.
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
1 900 000
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
-4 700 000
31.
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-4 700 000
Pääluokka 35
35.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
78 000
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
78 000
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
78 000
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
21.
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
22.
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahojen kokonaismäärä:
1 661 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 135 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
20.
Ulosottomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa. 
26.
Sisäministeriön hallinnonala
98.
EU:lta saatavat tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa. 
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
87.
Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa. 
92.
Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Momentilta vähennetään 6 900 000 euroa. 
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
02.
Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
Momentilta vähennetään 116 000 000 euroa. 
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.
Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 105 000 euroa.  
99.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 510 000 euroa. 
39.
Muut sekalaiset tulot
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa. 
Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
05.
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
01.
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
01.
Valtiolle takaisin maksettavat lainat
04.
Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 103 425 000 euroa. 
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 31 329 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 145 000 euroa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: 
Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa) 
 
 
I lisätalous- 
arvio 
IV lisätalous-arvio  
Muutettu  
käyttö- 
suunnitelma 
 
 
 
 
 
1. 
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 
104 712 000 
-145 000 
104 567 000 
2. 
Valtioneuvoston kanslian muut menot 
10 000 000 
10 000 000 
Yhteensä 
114 712 000 
-145 000 
114 567 000 
29.
Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa. 
90.
Muut menot
26.
Suomi 100
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämiin enintään kuuden henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin 
2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ulkoasiainhallinto
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 553 000 euroa. 
10.
Kriisinhallinta
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
(arviomääräraha)
Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: 
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) 
 
 
 
Alkuperäinen käyttö-suunnitelma 
I lisätalous-arvio 
II lisätalous-arvio 
IV lisätalous-arvio 
Muutettu käyttö-suunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
01. 
EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 
1 020 000 
1 020 000 
03. 
Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 
260 000 
+18 000 
278 000 
04. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
2 177 000 
-17 000 
2 160 000 
05. 
Yhteiset menot 
5 226 000 
+250 000 
5 476 000 
06. 
Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 
987 000 
-6 000 
981 000 
08. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
10 249 000 
10 249 000 
09.  
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
400 000 
+5 852 000 
-3 350 000 
-622 000 
2 280 000 
10. 
Atalanta-operaation menot 
711 000 
711 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
1 149 000 
1 149 000 
14. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
27 318 000 
27 318 000 
15. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
1 145 000 
1 145 000 
16. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
790 000 
790 000 
17. 
Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA) 
1 348 000 
1 348 000 
18.  
Irakin koulutusoperaation menot 
+3 100 000 
3 100 000 
19. 
EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot 
+622 000 
622 000 
Yhteensä 
52 780 000 
+5 847 000 
58 627 000 
90.
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
95.
Kurssivaihtelut
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen. 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ministeriö ja hallinto
01.
Oikeusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa. 
04.
Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2014 talousarvion määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutille. 
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
21.
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi. 
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.  
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 23 100 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sisäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa. 
24.
EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös hätäapurahoituksena Tornion järjestelykeskuksen ja muihin vastaaviin EU:n hyväksymiin turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta aiheutuviin menoihin enintään EU:n AMIF-rahaston (EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) hätäapurahoituksena Suomelle maksama määrä.  
20.
Rajavartiolaitos
70.
Ilma- ja vartioalusten hankinta
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 577 000 euroa. 
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 15 577 000 euroa. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.
Pelastustoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 800 000 euroa. 
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. 
40.
Maahanmuutto
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 40 246 000 euroa. 
63.
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 13 106 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.
Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 23 000 euroa. 
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 4 800 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamisesta puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön siirtomäärärahakauden puitteissa määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen. 
18.
Puolustusmateriaalihankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 55 115 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden raketinheitinten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 55 115 000 euroa. 
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 55 115 000 euroa. 
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: 
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) 
 
 
Alkuperäinen käyttö- 
suunnitelma 
I lisätalous- 
arvio 
IV lisätalous-arvio 
Muutettu  
käyttö- 
suunnitelma 
 
 
 
 
 
 
01. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
993 000 
-59 000 
934 000 
02. 
Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 
275 000 
-61 000 
214 000 
03. 
Sotilastarkkailijatoiminnan menot 
3 355 000 
-887 000 
2 468 000 
04. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
7 612 000 
-3 000 000 
4 612 000 
05. 
Irakin koulutusoperaation menot 
+8 700 000 
8 700 000 
06. 
Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 
47 000 
47 000 
07. 
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 
6 063 000 
6 063 000 
08. 
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 
9 500 000 
-8 430 000 
1 070 000 
09. 
EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 
181 000 
181 000 
10. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
+303 000 
303 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
310 000 
310 000 
13. 
Atalanta-operaation menot 
250 000 
250 000 
15. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
6 316 000 
+4 000 000 
10 316 000 
16. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
513 000 
513 000 
17. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
240 000 
240 000 
19. 
Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA) 
1 040 000 
1 040 000 
20. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
1 863 000 
+8 864 000 
-566 000 
10 161 000 
Yhteensä 
38 558 000 
+8 864 000 
47 422 000 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. 
10.
Verotus ja tulli
01.
Verohallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että verotusjärjestelmien kokonaisuudistukseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnetyn valtuuden vuodelle 2014 käyttämättä jääneestä osasta saa tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 32 370 000 eurolla. 
02.
Tullin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 463 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:2015:20, joka koski tullilain 20 §:n mukaan Tullille korvauksetta luovutettavien valvontatilojen kattavuutta, aiheutuviin toimitila- ja korkomenoihin sekä Unionin tullikoodeksin ja sen toimeenpanoasetuksen vaatiman tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen rahoittamiseen. 
63.
Takaisin maksetut verot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.  
20.
Palvelut valtioyhteisölle
88.
Senaatti-kiinteistöt
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan 
— GNFIN Bulevardi Oy:lle (ShelCo 64 Oy, 2660984-2) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-72-16 sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 12 500 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja 
— GNFIN Antinkatu Oy:lle (ShelCo 63 Oy, 2660974-6) Helsingissä sijaitseva kiinteistö 91-4-213-12, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 23 800 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
03.
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 500 000 euroa. 
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
02.
Maistraattien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa. 
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
12.
Osaamisen kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 17 000 000 euroa. 
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
20.
Tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 800 000 euroa. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 642 000 euroa. 
40.
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
90.
Kuntien tukeminen
20.
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 100 000 euroa. 
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa. 
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
69.
Maksut Euroopan unionille
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.  
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 207 000 euroa. 
10.
Yleissivistävä koulutus
20.
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 90 000 euroa. 
20.
Ammatillinen koulutus
01.
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. 
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
50.
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 941 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 941 000 euroa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaedellytysten turvaamiseen. 
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa. 
54.
Strateginen tutkimusrahoitus
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa. 
55.
Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 469 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää  
3) 31 860 000 euroa arvonlisäverolain 30 §:n muutoksesta aiheutuneisiin ammattikorkeakoulujen vuosien 2014 ja 2015 vuokrien arvonlisäverokustannuksiin 
4) 7 609 000 euroa yksityisten ammattikorkeakoulujen vuonna 2014 maksamien investointikustannusten arvonlisäverojen korvauksiin. 
66.
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 047 000 euroa. 
80.
Taide ja kulttuuri
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa. 
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 950 000 euroa. 
Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa) 
 
 
Alkuperäinen käyttö-suunnitelma 
IV lisätalous-arvio 
Muutettu käyttö-suunnitelma 
 
 
 
 
 
1. 
Museovirasto 
799 000 
+950 000 
1 749 000 
2. 
Suomenlinnan hoitokunta 
2 350 000 
2 350 000 
Yhteensä 
3 149 000 
+950 000 
4 099 000 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja tutkimus
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. 
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa. 
66.
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa. 
10.
Maaseudun kehittäminen
41.
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
44.
Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavaan väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa.  
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
42.
Eräät korvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa. 
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 400 000 euroa. 
62.
Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 200 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten keräilystä ja hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010).  
40.
Luonnonvaratalous
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.  
51.
Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 157 000 euroa. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta. 
29.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa. 
10.
Liikenneverkko
70.
Jäänmurtajan hankinta
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta sekä vuosilta 2013 ja 2014 samaan tarkoitukseen osoitetuista siirtyneistä määrärahoista voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Näiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. 
77.
Väyläverkon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia  
1) hankkeeseen Kehärata liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 514 000 000 euroa. Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia mainittuun summaan sisältyvän aiemmin myönnetyn 890 000 euron peruuntuneen valtuuden osalta 
2) hankkeeseen Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys liittyen aiemmin myönnetyn 740 000 euron peruuntuneen valtuuden osalta 
3) hankkeeseen Rauman meriväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 28 000 000 euroa. 
78.
Eräät väylähankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 388 000 euroa.  
79.
Elinkaarirahoitushankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 242 000 euroa. 
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
43.
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa. 
40.
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 549 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 1 045 000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen. 
50.
Tutkimus
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 780 000 euroa. 
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 102 000 euroa. 
Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää ydinenergiatutkimuksen infrastruktuurien rakentamisesta, ylläpidosta ja jäsenmaksuista sekä näistä aiheutuvien arvonlisäverojen maksamiseen. 
Valtuus 
Vuonna 2015 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 2 162 000 euron arvosta. 
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.  
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
41.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää erityisavustuksen lisäksi myös yleisavustuksena: 
Yritysten kansainvälistä liiketoimintaa sekä Suomeen suuntautuvia investointeja ja matkailua edistävään Team Finland -palveluihin ja -toimintaan ja kolmevuotisen pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa, matkailua ja ulkomaisia investointeja vauhdittavan ohjelman toteuttamiseen. 
80.
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 44 355 000 euroa. 
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Valtiokonttorilla on oikeus sopia lainansaajan kanssa aiemmin myönnettyjen pääomalainojen ja niille kertyneiden korkojen muuttamisesta vieraan pääoman ehtoisiksi lainoiksi osakeyhtiölain mukaisesti. Valtiokonttori voi myös sopia lainojen erääntymisestä tällaisten muutosten yhteydessä. Muutos voidaan tehdä vain muiden velkojien suostumuksella. 
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa. 
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
05.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa. 
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa. 
60.
Energiapolitiikka
40.
Energiatuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa. 
41.
LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 19 030 000 euroa. 
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 36 000 000 euroa. 
87.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Baltic Connector Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. 
70.
Kotouttaminen
30.
Valtion korvaukset kunnille
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 400 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 162 000 euroa. 
02.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
03.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
54.
Asumistuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 000 euroa. 
20.
Työttömyysturva
51.
Valtionosuus peruspäivärahasta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
51.
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa. 
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
31.
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 4 700 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 300 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelusta ja toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen. 
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa. 
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
21.
Eräät luonnonsuojelun menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää käyttötarkoituskohdassa 3 myös avustusten maksamiseen. 
22.
Eräät ympäristömenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen käyttötarkoituskohtien 1—8 osalta. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksupäätösperusteisena. 
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksupäätösperusteisena. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2015 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015 alkaen. 
Helsingissä 25.11.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.11.2015 15:18