Dagordning
DO
163
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.2.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
4
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren.Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
14
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
15
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt 16 a och 17 § i lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Raija
Vahasalo
saml
Remissdebatt
16
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagmotion
Ilmari
Nurminen
sd
m.fl.
Remissdebatt
17
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 43 § i lagen om småbarnspedagogik
Lagmotion
Satu
Taavitsainen
sd
m.fl.
Remissdebatt
18
Lagmotion med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Lagmotion
Antti
Kurvinen
cent
m.fl.
Remissdebatt
19
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
20
Nästa plenum
Senast publicerat 21.2.2019 12:58