Plenarprotokollets huvudsida
PR
119
2018 rd
Plenum
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.08. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—19.08). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-226040
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om barnstrategin (Joona Räsänen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 187/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om skäligare pris för elöverföring (Teuvo Hakkarainen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 188/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjande av fredsprocessen i Jemen (Emma Kari gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 189/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ökande av bidragsfinansieringen till Jemen (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 190/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om elektrifiering av Hangö—Hyvinge-banan (Thomas Blomqvist sv)
Muntligt spörsmål
MFT 191/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om finansieringen av tjänster för krigsveteraner (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 192/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 148/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 2. i proposition RP 148/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 171/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 19/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 201/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 121/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 134/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i regeringens proposition RP 151/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till ändring av lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
Lagmotion
Satu
Taavitsainen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 88 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Olavi
Ala-Nissilä
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagmotion
Satu
Taavitsainen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.11.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.08. 
Senast publicerat 23.11.2018 14:48