Plenarprotokollets huvudsida
PR
26
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.22. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.02—16.00) och förste vice talman Tuula Haatainen (16.00—16.22). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-257865
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
2.2
Övriga meddelanden
Ledamot Merja Kyllönen återupptog sitt uppdrag som riksdagsledamot den 3 juli 2019, och ledamotsuppdraget för ledamot Risto Kalliorinne, som var Kyllönens ersättare, upphörde den 2 juli 2019. Ledamot Jussi Halla-aho återupptog sitt uppdrag som riksdagsledamot den 3 juli 2019, och ledamotsuppdraget för ledamot Mika Raatikainen, som var Halla-ahos ersättare, upphörde den 2 juli 2019. 
2.3
Regeringens propositioner
Statsrådet har 4.7.2019, 8.8.2019, 22.8.2019 och 29.8.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 7-15/2019 rd. Propositionerna RP 7, 8, 10 och 12-14 tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.4
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 4-6/2019 rd till utskott. 
2.5
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 4.7.2019 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 1/2019 rd om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. 
2.6
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018, Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå och Klimatårsberättelse 2019 (B 2, 15, 17/2019 rd). 
2.7
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 5, 7, 8-63, 65, 68/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-257744
Republikens presidents öppna brev 9.8.2019
Bilaga 2.8A
Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 
Valförrättning
Det meddelades att fyllnadsval till utskotten ska förrättas. 
2.10
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 3.9.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2019 rd: Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland. 
Sari Essayahs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet
Begäran om befrielse
BEF 3/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Hanna Sarkkinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 4/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mai Kiveläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 5/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne och ministrarna Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen och Ohisalo)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne samt ministrarna Kiuru och Marin)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.9.2019. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.9.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.22. 
Senast publicerat 7.9.2019 11:21