Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 94/2018 rd Plenum Onsdag 3.10.2018 kl. 14.01—17.48

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.48. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—17.48). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-210331Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 28.9.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 6/2018 rd: Avskaffning av arvs- och gåvoskatten. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen förklarade lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, som brådskande. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 87/2018 rd
Val

Riksdagen valde Kaj Turunen till medlem i grundlagsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 88/2018 rd
Val

Riksdagen valde Veera Ruoho till medlem i lagutskottet. 

6.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 89/2018 rd
Val

Riksdagen valde Arto Satonen till medlem i jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 152/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen

Regeringens propositionRP 146/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och temporär ändring av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 148/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag

Regeringens propositionRP 150/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Regeringens propositionRP 151/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 77/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 154/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

16.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

BerättelseB 16/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2018. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 4.10.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.48.