Eduskunnan vastaus
EV
82
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta
HE 140/2018 vp
VaVM 12/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 140/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 12/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 d §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 363/2013, 
muutetaan 15 d §:n 2 momentti ja 22 a §:n 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 d §:n 2 momentti laissa 363/2013 ja 22 a §:n 6 momentti laissa 452/2016, ja 
lisätään 26 c §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1067/2003, 520/2010 ja 772/2016, uusi 4 momentti seuraavasti: 
15 d § 
Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön velvollisuus antaa tietoja 
Rakennuttajan on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. 
22 a § 
Laiminlyöntimaksu 
Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voidaan kuitenkin aina määrätä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös rakennuttajana olevalle luonnolliselle henkilölle, joka laiminlyö tämän lain 15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden. 
26 c § 
Tiedoksianto 
Verohallinto voi antaa 1 ja 3 momentissa tarkoitetut päätökset ja muut asiakirjat tiedoksi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jos verovelvollinen on antanut siihen suostumuksen. Verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle lähetetään tiedoksiannosta tieto verovelvollisen tai tämän valtuuttaman ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle on lähetetty tieto tiedoksiannosta. Jos tiedoksiantoa koskevan tiedon vastaanottamisessa tai pääsyssä Verohallinnon sähköiseen palveluun on tänä aikana ollut tekninen este, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun tekninen este on poistunut. 
Tämän lain 26 c §:n 4 momentti tulee voimaan  päivänä      kuuta 20    ja 15 d §:n 2 ja 3 momentin sekä 22 a §:n 6 momentin muutokset tulevat voimaan päivänä kuuta 20 . 
Laki 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 56 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 16/2018, uusi 5 momentti seuraavasti: 
56 § 
Tiedoksi antaminen verovelvolliselle 
Verohallinto voi antaa 1 ja 3 momentissa tarkoitetut päätökset ja muut asiakirjat tiedoksi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jos verovelvollinen on antanut siihen suostumuksen. Verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle lähetetään tiedoksiannosta tieto verovelvollisen tai tämän valtuuttaman ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle on lähetetty tieto tiedoksiannosta. Jos tiedoksiantoa koskevan tiedon vastaanottamisessa tai pääsyssä Verohallinnon sähköiseen palveluun tänä aikana on ollut tekninen este, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun tekninen este on poistunut. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Laki 
ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1082/2005, 542/2016 ja 53/2017, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
6 a § 
Sähköinen asiointi ja allekirjoittaminen 
Tämän lain nojalla annetut päätökset, ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan antaa suorituksen saajalle tiedoksi sähköisesti siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n 4 momentissa säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 851/2010 ja 493/2012, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti: 
5 § 
Tuloverotuksen julkiset tiedot 
Edellä 1 momentin 4 ja 6 kohdassa sekä 3 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun määrään ei sisälly huojennettu viivästyskorko eikä palautuskorko. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Helsingissä 12.10.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15:12