Hallituksen esitys
HE
155
2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksellä saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus. Voimaansaattaminen tehtäisiin niin kutsutulla blankettilailla. Sopimus tehtiin vuonna 2000, ja se päivitettiin vuonna 2017 tehdyllä pöytäkirjalla. 
Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Esityksellä toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. 
Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, jotta laki tulisi samanaikaisesti voimaan sopimukseen liittymisen kanssa. 
YLEISPERUSTELUT
1
Nykytila
1.1
Lainsäädäntö ja käytäntö
Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (the European Car and Driving License Information System, jäljempänä EUCARIS) tehtiin vuonna 2000. Sopimusta päivitettiin vuonna 2017 tehdyllä pöytäkirjalla. Sopimus tuli voimaan 1.5.2009 ja muutospöytäkirja 1.3.2018. 
Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Järjestelmä syntyi tarpeeseen vaihtaa ajoneuvo- ja ajokorttitietoja eurooppalaisten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kesken. EUCARIS ei ole erillinen tietokanta vaan järjestelmä, jonka avulla tietoja voidaan vaihtaa viranomaisten kesken niiden omista rekistereistä. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. 
EUCARIS-sopimuksen tekivät Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Toukokuussa 2018 järjestelmää käyttää ainakin osittain 34 valtiota. Sopimuksen osapuolet ovat pääosin Euroopan unionin jäsenvaltioita. Järjestelmää käyttää kuitenkin myös unionin ulkopuolisia alueita. Ne ovat Sveitsi, Norja ja Islanti sekä Iso-Britanniaan liitännäiset erityisalueet Jersey, Mansaari ja Gibraltar. 
Järjestelmän hallinnoinnista päätetään vuosittaisessa EUCARIS-yleiskokouksessa. Toistaiseksi Alankomaat on hallinnoinut järjestelmää. Järjestelmä rahoitetaan käyttäjämailta perittävillä maksuilla. Käyttäjät maksavat vuosimaksun EUCARIS-palvelimesta sekä palvelukohtaiset maksut niistä palveluista, jotka ovat käytössä tai tulossa valtiolle käyttöön. Maksuja hyvitetään aina, jos jokin valtio ottaa saman palvelun käyttöön. 
Sopimuksessa määrätään EUCARIS-järjestelmän perustamisesta, järjestelmän toiminnasta ja soveltamisesta, tietosuojasta, turvallisuudesta, tietosuojan valvonnasta, järjestelmän hallinnollisista kysymyksistä sekä vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sopimuksen alussa on määritelmät ja lopussa menettelylliset loppumääräykset. 
Sopimus velvoittaa ensinnäkin antamaan sopimuksen mukaiset ajoneuvo- ja ajo-oikeustiedot sopimuskumppaneiden luettavaksi yhteisellä EUCARIS-ohjelmistolla. Jos ajoneuvoa pyritään rekisteröimään EUCARIS-jäsenvaltiossa, tulee tarkastaa, onko ajoneuvo ollut rekisterissä aiemmin muussa EUCARIS-jäsenvaltiossa. Jos ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä, tulee rekisteröitävän ajoneuvon tietoja verrata sen maan rekisteriin, jossa ajoneuvo on aiemmin rekisteröity. Jos sopimusvaltioon rekisteröidään toiseen sopimusvaltioon aiemmin rekisteröity ajoneuvo, tästä on välittömästi ilmoitettava siihen maahan, jossa ajoneuvo oli aiemmin rekisterissä. Kun ajokorttia myönnetään tai uusitaan, tulee tarkastaa, onko hakijalla voimassa olevaa ajokorttia ja voimassaolevan ajokortin tiedot tulee voida tarkastaa sopimusvaltioiden kesken. Jos toisessa EUCARIS-jäsenvaltiossa myönnettyä ajokorttia muutetaan tai se uusitaan toisessa EUCARIS-jäsenvaltiossa, on tästä ilmoitettava välittömästi ajokortin myöntäneelle maalle. 
Sopimus velvoittaa toiseksi epäselvien tilanteiden selvittämiseen. Jos ajoneuvoon tai ajokorttiin liittyvissä tiedoissa on epäselvyyksiä, sopimusvaltion on selvitettävä tilanne ennen asiaan liittyvän hakemuksen hyväksymistä. EUCARIS-sopimuksessa on kolmanneksi vastuunjakoon liittyviä määräyksiä. Vahingonkorvausvastuu on tiedon vastaanottavalla viranomaisella kansallisten lakien mukaisesti. Jos asiassa maksetaan korvausta, niin tiedon vastaanottaneella valtiolla on regressioikeus tiedon antaneeseen valtioon. Tiedon antanut valtio voi kuitenkin vapautua vastuusta näyttämällä, että ei ole vastuullinen vahinkoon.  
EUCARIS-järjestelmää voidaan käyttää kolmen eri perusteen nojalla. Sitä voidaan käyttää EUCARIS-sopimuksen nojalla, EU-lainsäädännön nojalla kaikissa unionin jäsenvaltioissa (pakottavaa tai vapaaehtoista tiedonvaihtoa) taikka bilateraali- tai multilateraalisopimusten nojalla yksittäisissä valtioissa. Ainoastaan EUCARIS-sopimukseen liittyminen mahdollistaa kaikkien järjestelmän palvelujen käyttämisen. Aiemmin sopimuksen rinnalla täydet palveluiden käyttöoikeudet järjestelmään antanut erillinen sitoumus (Declaration of Endorsement) ei ole enää käytössä päivitetyn sopimuksen myötä. Suomi ei ole allekirjoittanut sitoumusta. 
EUCARIS-järjestelmä tarjoaa useita palveluita. Ne on kuvattu seuraavassa taulukossa. Jollei muuta mainita, kansallinen yhteyspiste on Liikenne- ja viestintävirasto (ennen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) ja järjestelmänä EUCARIS. Jos erillistä oikeusperustaa ei ole, järjestelmän käyttö perustuu EUCARIS-sopimukseen. 
Palvelun nimi 
Palvelun kuvaus 
Oikeusperusta 
Käytössä Suomessa 
TACHO 
Piirturikorttitietojen kysely piirturikorttia myönnettäessä ja uusittaessa 
Järjestelmänä komission Tachonet (siirtoa EUCARIS-järjestelmään ei vielä ole aikataulutettu) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 
Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 4 luku ja V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)) 
Komission Tachonet ollut käytössä vuodesta 2007 
Prüm-VRD 
Ajoneuvotietojen tarkastus rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi 
Trafin lisäksi keskusrikospoliisi kansallisena yhteyspisteenä (keskustelut aloitettu poliisin kanssa tiedonvaihdon siirtämisestä Trafin EUCARIS-palvelimen kautta suoritettavaksi) 
Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prümin sopimus) sekä neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 
Laki liikenteen palveluista (320/2017) V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)) 
Käytössä vuodesta 2010 
ERRU 
Luvanvaraisen liikenteen lupien myöntämisen ja uusimisen tai poliisivalvonnan yhteydessä tehtävä tarkastus liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuudesta 
Komission asetus (EU) 2016/403, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta  
Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 1 luku ja IV osan 1 luvun 6 § 
(aikaisemmin laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006) 3 §) 
Käytössä vuodesta 2013 
RESPER 
Ajokortin myöntämisen ja uusimisen yhteydessä tehtävä tarkastus muiden jäsenvaltioiden rekistereistä sekä tilatietopäivitykset jäsenvaltioiden välillä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista 
Kansallinen täytäntöönpano Ajokorttilaki (386/2011) 14 § sekä laki liikenteen palveluista V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003))  
Käytössä vuodesta 2016 
CBE 
Liikenneturvallisuuteen liittyvä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto (tienvarsivalvonta ja automaattinen liikenteenvalvonta) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (”CBE-direktiivi”) 
Laki liikenteen palveluista V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)) sekä tieliikennelain (267/1981) 105b § ja lain 729/2018 186 § 
Käytössä vuodesta 2017  
RSI 
Tienvarsitarkastustiedot 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/47/EU), annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, 
unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta 
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta (957/2013) 41 § ja valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1245/2002) 19 §, 20 § ja 22 §, ajoneuvolaki (1090/2002) 73 §, 75 §, 76 § ja 77 § sekä laki liikenteen palveluista (320/2017) V osa. 
Suunniteltu käyttöönotto 2019 
VHInfo/ 
AVI 
Ensirekisteröinnistä ilmoittaminen tuontimaan rekisteriviranomaiselle, käytettynä maahantuodun ajoneuvon tietojen tarkastaminen tuontimaan rekisteristä 
Neuvoston direktiivi 1999/37/EU, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 
Ajoneuvolaki (1090/2002) ja valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) sekä laki liikenteen palveluista (320/2017) V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisterilaki 541/2003) 
Suunniteltu käyttöönotto 2019 
COC/IVI 
Ajoneuvokohtaiset tekniset tiedot 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi)  
Tulossa oleva puiteasetus: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 
Ajoneuvolaki (1090/2002) ja valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) sekä laki liikenteen palveluista (320/2017) V osa (aikaisemmin laki ajoneuvoliikennerekisterilaki 541/2003) 
Suunniteltu käyttöönotto 2020 
eCALL 
Ajoneuvo- sekä omistaja ja haltijatietojen välittäminen onnettomuustilanteiden pelastusoperaatioita varten 
EU-tason Memorandum of Understanding 
Ei tiedossa käyttöönottoaikaa 
TAX (suunnitteilla) 
Ajoneuvojen omistaja- ja haltijatietojen vaihto alv-petosten selvittämiseksi 
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta (hallinnollisen yhteistyön vahvistamista koskevat toimenpiteet arvonlisäverotuksessa) (COM(2017)706) 
Ei tiedossa käyttöönottoaikaa 
TOLLS (suunnittella) 
Ajoneuvojen omistaja- ja haltijatietojen vaihto maksamattomien tietullimaksujen perintään (EETS) 
Direktiiviehdotus sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (2017/0128(COD). 
Ei tiedossa käyttöönottoaikaa 
DLInfo  
Ajokorttitiedot liikenteenvalvontaa varten 
EUCARIS 
Suunniteltu käyttöönotto 2019 
VHOH  
Ajoneuvojen omistaja- ja haltijatietojen vaihto 
EUCARIS 
Suunniteltu käyttöönotto 2019 
Mileage  
Matkamittarilukemat 
EUCARIS  
Ei tiedossa käyttöönottoaikaa 
Suomi käyttää nykyään joitakin EUCARIS-järjestelmän palveluita Euroopan unionin lainsäädännön nojalla ja sitä täytäntöönpanevan kansallisen sääntelyn nojalla. Euroopan unioni ei ole sopimuksessa osapuolena, mutta sen sääntely velvoittaa jäsenvaltioita käyttämään EUCARIS-järjestelmää ja sen palveluita. Suoraan velvoitetaan järjestelmän käyttöön Prüm-palvelun ja CBE-palvelu osalta. Tämän lisäksi on eräitä EU-säädöksiä, joissa on velvollisuus tietojenvaihtoon ja EUCARIS-palvelu on ollut siihen paras vaihtoehto. 
EUCARIS-sopimukseen liittyneet EUCARIS-jäsenvaltiot voivat päättää, miten palveluihin liittyminen toteutetaan. Ensinnäkin voi olla yksi kansallinen yhteyspiste, jonka kautta kaikki saman valtion viranomaiset käyttävät palveluita. Toinen vaihtoehto on, että on useita kansallisia yhteyspisteitä. Tämä malli on toistaiseksi käytössä Suomessa. Poliisilla on oma yhteytensä, jonka kautta se käyttää Prüm-palvelua. Kolmanneksi on mahdollista, että liitynnät rakennetaan vain yksisuuntaisesti eli lähteville ja saapuville viesteille rakennetaan viranomaiskohtaisesti eri kanavat. Neljänneksi tilanteissa, joissa palvelua käytetään Euroopan unionin sääntelyn nojalla, viestit voivat kiertää komission kautta. Tachonet-palvelu toimii tällä tavalla, mutta siinäkin tavoitteena on siirtyä jollain aikavälillä EUCARIS-palveluun. 
1.2
Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö
EUCARIS-järjestelmää voidaan käyttää kolmen eri perusteen nojalla. Näistä yksi on järjestelmän käyttäminen unionioikeuden nojalla. Mikään EU-säädös ei velvoita liittymään sopimukseen. Kyse ei siten ole Euroopan unionin sopimuksesta. Muutama unionin säädös velvoittaa kuitenkin valtioita käyttämään EUCARIS-järjestelmää teknisenä sovelluksena tietyissä valtioiden välisissä tiedonvaihdoissa. 
EUCARIS-sopimuksen lähtökohta on, että siinä sovitaan järjestelmän käytöstä, mutta sopimus tulee sovellettavaksi vain, jos sopijaosapuoli ei noudattaisi samaa tai vahvempaa tietosuojan tasoa Euroopan unionin sääntelyn tai kansallisen sääntelyn nojalla. Näitä unionin säädöksiä on olemassa muutamia. 
Neuvoston päätöksellä 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehostetaan rikosten torjumisesta ja tutkinnasta vastaavien viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Päätöksen 2 luvun 3 jaksossa säädetään ajoneuvorekisteritietojen automaattisesta hausta. Päätöksen 12 artiklan mukaan rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi sekä haun tekevän jäsenvaltion tuomioistuinten tai syyttäjien toimivaltaan kuuluvien muiden rikosten tutkimiseksi sekä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi jäsenvaltiot antavat muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsyn tiettyihin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden tehdä yksittäistapauksissa automaattisia hakuja omistajia tai haltijoita koskeviin tietoihin sekä ajoneuvoja koskeviin tietoihin. Hakuja voidaan suorittaa ainoastaan täydellistä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai täydellistä rekisteritunnusta käyttäen. Hakuja voidaan tehdä vain haun tekevän jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä noudattaen. 
Jäsenvaltioiden tulee nimetä kansallinen yhteyspiste saapuvia pyyntöjä varten. Suomessa tämä yhteyspiste on Liikenne- ja viestintävirasto sekä Keskusrikospoliisi. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan. Menettelyn tekniset yksityiskohdat vahvistetaan päätöksen 33 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanotoimenpiteissä. Näistä keskeinen on neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta. Sen 15 artiklan mukaan ajoneuvorekisteritietojen automaattisessa haussa jäsenvaltioiden on käytettävä EUCARIS-järjestelmää. 
Neuvoston päätös on pantu kansallisesti täytäntöön lailla rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta (1207/2011), lailla Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (1208/2011), lailla ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (1209/2011), lailla henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta (1210/2011) sekä lailla ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta (1211/2011). 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista harmonisoidaan ajokorttisääntelyä. Direktiivissä säädetään paikoin myös tietojen tarkistamisesta. Direktiivin 11 artiklan 5 kohdan mukaan uuden kortin saa esimerkiksi hävinneen tai varastetun ajokortin tilalle ainoastaan sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa kortin haltijalla on vakinainen asuinpaikka; näiden viranomaisten on myönnettävä uusi kortti hallussaan olevien tietojen perusteella tai hankittuaan tarvittaessa tiedon alkuperäisen ajokortin myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta. Direktiivissä ei sinänsä velvoiteta käyttämään EUCARIS-järjestelmää. Direktiivissä velvoitetaan perustettavan ajokorttiverkoston käyttöön (RESPER). Suomi käyttää sitä EUCARIS-palvelun kautta. 
Direktiivi ja sen muutokset on pantu kansallisesti täytäntöön ajokorttilailla (386/2011), valtioneuvoston asetuksella ajokorteista (423/2011), lailla kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (706/2011) sekä lailla ajokorttilain muuttamisesta (70/2015). Liikenteen turvallisuusvirastolla oli aiheesta aiemmin määräykset Kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittaminen (TRAFI/19923/03.04.03.00/2013) ja Kuljettajantutkinnon ajokoe (TRAFI/2829/03.04.03.00/2013), mutta ne on kumottu määräyksellä kuljettajatutkintomääräysten kumoamisesta (TRAFI/386197/03.04.03.00/2016). Liikenne- ja viestintävirastolla ei siis ole enää määräyksiä aiheista, vaan ne on muutettu kuljettajantutkintopalvelun tuottajaa sitoviksi ohjeiksi. Kumoamismääräyksen perustelumuistiossa todetaan, että direktiivi on jo pantu täytäntöön ajokorttilain 17 ja 18 §:llä ja ajokorttiasetuksen 33: §:llä, joita aiemmilla määräyksillä on vain täydennetty. Näin ollen direktiivin täytäntöönpanon vuoksi ei ole tarpeen pitää voimassa mainittuja kuljettajantutkintomääräyksiä. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta 4 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa noudatettavasta menettelystä. Direktiivissä mainittujen liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkintaa varten jäsenvaltioiden on annetta muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsy ajoneuvoihin liittyviin tietoihin sekä ajoneuvon omistajiin tai haltijoihin liittyviin tietoihin. Direktiivin johdanto-osan 12 perustelukappaleen mukaan tietojenvaihdossa olisi hyödynnettävä jäsenvaltioille Prümin päätösten mukaan ajoneuvorekisteritietojen osalta pakollista eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (EUCARIS) ohjelmistosovellusta. Direktiivi on pantu täytäntöön lailla tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta sekä lailla laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (1293/2015). 
Unionin sääntelyä on myös annettu luvanvaraisen liikenteen lupien myöntämisestä ja uusimisesta sekä poliisivalvonnan yhteydessä tehtävästä tarkastuksesta liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuudesta. Sääntely on unionissa asetustasoisena suoraan sovellettavaa, joten niitä ei ole kansallisesti täytäntöönpantu. Ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta sekä komission asetus (EU) N:o 1213/2010, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010, kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä. 
Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 18 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden välisestä hallinnollisesta yhteistyöstä. Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen yhteyspiste, joka vastaa asetuksen soveltamista koskevien tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden kanssa. Suomessa tämä viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto ja Ahvenmaalla sen toimivaltainen viranomainen. Tästä säädetään lain liikenteen palveluista IV osan 1 luvun 6 §:ssä. Asetuksen (EY) N:o 1072/2009 11 artiklan ja asetuksen 1073/2009 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja asetuksen (EY) N:o 1071/2009 18 artiklan mukaisesti perustettujen kansallisten yhteyspisteiden välityksellä. Komission asetuksessa puolestaan määritellään tarkemmin kyseisen ERRU-järjestelmän toiminta. 
RSI-palvelu koskee tienvarsitarkastustietoja. Euroopan unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsiasetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/47/EU) 17 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden nimeämän yhteyspisteen tehtävistä. Direktiivin 18 artiklassa säädetään kansallisen yhteyspisteen velvollisuudesta ilmoittaa tarkastuksen tulokset ajoneuvojen rekisteröintijäsenvaltion yhteyspisteelle, jos muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan vakavia tai vaarallisia puutteita taikka ajoneuvon käytön rajoittamiseen tai sen käyttökieltoon johtavia puutteita. 
Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 41 §:n 3 momentissa säädetään Liikenneturvallisuusviraston oikeudesta osallistua ajoneuvolaissa tarkoitettuun tekniseen tienvarsitarkastukseen, josta säädetään tarkemmin ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetussa asetuksen (1245/2002) 19 §:ssä. Ajoneuvolain (1090/2002) 73 §:ssä säädetään velvollisuudesta antaa teknisestä tienvarsitarkastuksesta ajoneuvojen kuljettajalle raportti, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään. Raportista säädetään tarkemmin liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetussa asetuksen 20 §:ssä. Ajoneuvolain 75 §:ssä säädetään poliisin oikeudesta määrä ajoneuvo ajoneuvolain 85 §:ssä tarkoitettuun valvontakatsastukseen, jos ulkomainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa Suomessa rekisteröidyn tai täällä käyttöön otetun ajoneuvon vakavista vioista tai puutteellisuuksista, jotka on havaittu ajoneuvossa sille ulkomailla suoritetussa teknisessä tienvarsitarkastuksessa. 
Ajoneuvolain 76 §:ssä säädetään tietojen vaihdosta ja muusta yhteistyöstä muiden valtioiden ja Ahvenmaan maakunnan viranomaisten välillä. Poliisin, Tullin, rajavartiolaitoksen ja Liikenne- ja viestintäviraston on toimialallaan avustettava ETA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia siten kuin Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY 7 artiklassa tarkoitetaan. Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevasta tietojen vaihdosta ja muusta yhteistyöstä säädetään tarkemmin ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetussa asetuksen 22 §:ssä. 
Ajoneuvolain 77 §:ssä säädetään kansainvälisestä raportoinnista teknisistä tienvarsitarkastuksista. Teknisistä tienvarsitarkastuksista tehtävien raporttien toimittamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle ja komissiolle sekä yhteystietojen ja pyyntöjen toimittamisesta ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Automaattisesta hätäpuhelusta (eCall) säädetään komission delegoidussa asetuksessa (N:o 305/2013). EU:n jäsenvaltiot voivat käyttää EUCARIS-järjestelmää tietojenvaihtoon. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 165/2014) 31 artiklan 2 kohta velvoittaa jäsenvaltiot kuljettajakortteja koskevien tietojen sähköiseen vaihtamiseen. Ajopiirtureista ja niiden käyttöä koskevista velvollisuuksista säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 4 luvussa. Liikenneasioiden rekisteristä säädetään liikennepalvelulain V osassa. 
1.3
Nykytilan arviointi
Suomi käyttää jo joitakin EUCARIS-järjestelmän palveluita Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. Kuitenkin jos valtio haluaa käyttää kaikkia järjestelmän palveluita, on sen liityttävä sopimukseen. Suomelle hyödyllisiä palveluita olisivat muun muassa laajat ajoneuvo- ja omistaja sekä haltijatiedot (AVI- ja VHOH-palvelut). Lisäarvo verrattuna nykyiseen olisi se, että kaikki tiedot saadaan kaikista sopimusmaista ja myös poliisilla on kyselyjen tekoon oikeus. Ajokorttien osalta tiedonvaihdosta ja tarkastuksista tulisi reaaliaikaisia ja vahvemmin velvoittavia. Ajoneuvojen osalta tiedonvaihdosta tulisi reaaliaikaista ja tiedonsaanti ja luovuttaminen paranevat. Tällä hetkellä listaus Suomeen rekisteröidyistä ajoneuvoista toimitetaan kerran kuukaudessa ETA-valtioihin, joista ajoneuvoja on tullut Suomen rekisteriin (valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen rekisteröinnistä (2007/893) 52 § sekä neuvoston direktiivin 1999/37/EU ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 9 artikla). Parantunut tiedonvaihto estää osaltaan myös varastettujen ajoneuvojen maahantuontia ja rekisteröintiä. Muita Suomelle hyödyllisiä palveluita ja tietoja olisivat ainakin matkamittarilukemat (Mileage-palvelu) ja ajokorttitiedot liikenteenvalvontaa varten (DLInfo-palvelu). 
Koska Euroopan unionin jäsenvaltiot käyttävät EUCARIS-järjestelmän osia unionioikeuden nojalla, jäsenvaltioiden on noudatettava EUCARIS-hallinnon laatimia käytännesääntöjä järjestelmän käytöstä. Suomi on siten jo velvollinen noudattamaan niitä. Sopijavaltiona Suomi saisi oikeuden käyttää uusia, suunnitteilla olevia palveluita sekä täyden äänivallan uusista palveluista, palveluiden kehittämisestä ja muutoksista päättävässä vuosikokouksessa. Tällä hetkellä kehitteillä on esimerkiksi veropetosten selvittämiseen tarkoitettu palvelu ajoneuvotietojen vaihtoon. 
EUCARIS-järjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmä perustuu hajautettuun arkkitehtuuriin, jossa järjestelmä yhdistää sopimusvaltioiden viranomaisten tiedot. Suomi ei kannata keskitettyjen järjestelmien rakentamista. EUCARIS-järjestelmän kaltainen hajautettu järjestelmä onkin Suomen tarpeisiin sopiva ratkaisu. Tavoitteena on, että Suomessa siirrytään käyttämään yhtä kansallista yhteyspistettä. Se on edullisin malli ylläpitää. Lisäksi vaikuttaminen sopimuksen mukaisen yleiskokouksen päättämiin teknisiin ratkaisuihin on helpompaa, kun ylläpito on kansallisesti keskitetty yhdelle viranomaiselle. 
Tietoa on käsiteltävä ja suojattava hyvien tiedonhallintaperiaatteiden mukaan. Sopimukseen liittymisen ehtona on Euroopan unionin tietosuojasääntelyn noudattaminen. Näin ollen sopimukseen liittyminen ei vaikuta tietosuojan tasoon. Liikenne- ja viestintävirastolla on jo nykyisen lainsäädännön nojalla oikeus luovuttaa liikenteen rekisteritietoja ulkomaan viranomaisille. Asiasta säädetään liikenteen palveluista annetun lain V osan 3 luvun 6 §:ssä. Sitä vastoin kaikilla ulkomaisilla vastinviranomaisilla ei ole tällä hetkellä vastaavaa oikeutta luovuttaa tietoja Suomeen. EUCARIS-sopimukseen liittymisen myötä Suomi saisi nämä tiedot. 
EUCARIS-sopimukseen liittyminen ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Liittyminen tehtäisiinkin niin kutsutulla blankettilailla. Koska Ahvenanmaalla on oma rekisteriviranomaisensa, vaaditaan sopimuksen voimaantuloon Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus. 
2
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Esityksen tavoitteena on, että Suomi pystyy tehostamaan tietojenvaihtoa ajokortti- ja ajoneuvoasioissa eurooppalaisten viranomaisten kanssa. Näin voidaan vähentää hallinnollista taakkaa sekä ennaltaehkäistä ja selvittää epäselvyyksiä. Tällaiseen tietojenvaihtoon on luotu eurooppalainen EUCARIS-järjestelmä. Suomi käyttää jo joitakin EUCARIS-palveluita unionioikeuden nojalla. Jotta Suomi voisi käyttää kaikkia palveluita, ehdotetaan Suomen liittymistä EUCARIS-sopimukseen. 
3
Esityksen vaikutukset
3.1
Taloudelliset vaikutukset
Vaikutukset kotitalouksien asemaan ja yritysvaikutukset. EUCARIS-palveluiden käyttäjinä eivät ole kansalaiset tai yritykset, vaan viranomaiset. Vaikutukset ovat välillisiä, ja ne seuraavat paremmasta tietojenvaihdosta. Esimerkiksi tulevan Mileage-palvelun ansiosta matkamittarilukemin väärentäminen vaikeutuu. Mileage-palvelun avulla on mahdollista selvittää käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen matkamittarihistoria tuontivaltiosta. Useissa EU-valtioissa kerätään matkamittarilukemia ajoneuvoliikennerekisteriin, samoin Suomessa määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Rajat ylittävä tiedonvaihto matkamittarilukemista ei kuitenkaan ole vielä yleistä, joten väärennyksestä kiinni jääminen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä on hyvin harvinaista. Euroopassa (UK, Saksa ja Hollanti) tehdyissä tutkimuksissa on arvioitu, että 15 - 30 % ajoneuvoista matkamittarilukemia on muutettu. Matkamittarilukema vaikuttaa tavanomaisesti ajoneuvon hintaan. Lisäksi ajoneuvotietojen tarkastuksella voidaan ehkäistä sitä, että kuluttajalle myydään varastettuja ajoneuvoja. Näissä tilanteissa taloudellinen vahinko on voinut jäädä kuluttajalle tai myyntiliikkeelle. 
Vaikutukset kansantalouteen ja julkiseen talouteen. Liittymisellä on maltillisia suoria taloudellisia vaikutuksia. EUCARIS-järjestelmän kustannuksista ja kehittämisestä vastaavat osapuolet sekä palveluita käyttävien valtioiden rekisteriviranomaiset. Suomella on tällä hetkellä kaksi EUCARIS-yhteyttä. Toinen on poliisilla (Prüm-palvelu) ja toinen Liikenne- ja viestintävirastolla (ERRU-, Resper-, Prüm ja CBE-palvelut). Poliisille osoitettavat budjetoidut maksut vuodelle 2018 koostuvat perusmaksusta sekä palvelukohtaisista maksuista nykyisten ja tulevien palveluiden osalta. Ne ovat vuonna 2018 yhteensä 20 615 euroa. Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitettavat maksut vuodelle 2018 koostuvat vastaavasti perusmaksusta sekä palvelukohtaisista maksuista nykyisten ja tulevien palveluiden osalta. Ne ovat yhteensä 33 373 euroa. 
Kun Suomi liittyy EUCARIS-sopimukseen, se voi ottaa käyttöön uusia palveluita. Tämä lisännee kustannuksia joillakin kymmenillä tuhansilla eurolla. Kokonaisuutena EUCARIS-järjestelmä on kuitenkin hajautettuna järjestelmänä kustannustehokas ratkaisu tietojen vaihtoon. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että poliisi luopuu omasta EUCARIS-yhteydestään ja Liikenne- ja viestintävirasto toimisi yhteyspisteenä. Tästä koituisi yhden perusmaksun verran säästöä. 
Niin sanottu ”puhdas EUCARIS-kustannus” on palvelusta perittävä vuosimaksu, ja tietojärjestelmään tehtävät muutokset tietojen siirtämiseksi tulee tehdä kaikissa tiedonvaihtoratkaisuissa. Uusien palveluiden käyttöönotto aiheuttaa kertaluontoisia kustannuksia. Liikenne- ja viestintävirasto on arvioinut uusien palveluiden käyttöönottoon tarvittavia resursseja ja järjestelmäkehityksen kustannuksia. Riippumatta valituista järjestelmistä (EUCARIS-järjestelmä tai muu), integraation toteuttaminen operatiivisiin järjestelmiin on aina pitkälti samanhintaista. Saapuvien kyselyiden käsittelyn toteuttaminen nykyjärjestelmiin maksaisi noin 50 000 euroa palveluittain. Lähtevien kyselyiden integrointi liiketoimintaprosesseihin nykyjärjestelmissä maksaisi noin 200 000 euroa palveluittain. 
Kuitenkin yhden palvelun lopullisia käyttöönottokustannuksia on vaikea määritellä tarkasti, sillä ne riippuvat paitsi palvelusta myös integraation tasosta. Kategorisesti ei voida sanoa, että uuden palvelun käyttöönotto maksaisi aina 250 000 euroa. Uuden palvelun käyttöönotto voidaan toteuttaa murto-osalla kustannuksia, jos käyttöliittymänä käytetään EUCARIS-järjestelmän selainpohjaista palvelua. 
Liittymisellä voi myös olla epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Liittyminen nostaa esimerkiksi kiinnijäämisen riskiä kansainvälisen ajoneuvokaupan veropetoksissa. 
3.2
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Suomi käyttää jo EUCARIS-palveluita (RESPER, Prüm, CBE, ERRU). Pääosa velvoitteista koskevat jo Suomea palveluiden käyttäjänä tai unioni- tai kansallisen lainsäädännön nojalla (esimerkiksi tietoa on käsiteltävä ja suojattava hyvien tiedonhallintaperiaatteiden mukaisesti). Sopimukseen liittymisestä seuraavat lisävelvoitteet ovat ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä tehtävät tarkistukset ja selvitysvelvollisuus ennen hakemuksen hyväksymistä, jos ajoneuvoon tai ajokorttiin liittyvissä tiedoissa on epäselvyyksiä (esimerkiksi ajoneuvo ilmoitettu anastetuksi). 
Tällä hetkellä listaus Suomeen rekisteröidyistä ajoneuvoista toimitetaan kerran kuukaudessa ETA-valtioihin. Automaattisen tietojenvaihdon avulla tämä toiminta tehostuisi. Tämän vaikutukset viranomaisten toimintaan olisivat noin 0,3 henkilötyövuotta. Suurimmat vaikutukset tulisivat kuitenkin uusien palveluiden käyttöönoton myötä. Uusien palveluiden kautta tehtävät kyselyt tehtäisiin jatkossa automatisoituina, joten niiden käyttö veisi vain vähän henkilöresursseja, vaikka volyymit lisääntyisivät. Tätä kautta liittyminen mahdollistaisi uudet, yhteiskunnallisesti hyödylliset tiedonvaihto- ja tarkistustoimenpiteet resurssitehokkaasti. 
Liittymisellä ja uusien palveluiden käyttöönotolla ei ole vaikutuksia viranomaisten toimitiloihin tai laitteisiin. Viranomaisilla on jo käytössä tarvittava infrastruktuuri ja tekniikka uusien palveluiden hyödyntämiseen. 
EUCARIS-sopimukseen liittymisellä ja uusien palveluiden käyttöönotolla ei ole vaikutuksia viranomaisten välisiin toimivaltasuhteisiin. On Suomen kansallisesti päätettävissä, miten se järjestää tietojenvaihdon viranomaisten välillä. Ahvenanmaan keskusviranomaisella on mahdollisuus ottaa ÉUCARIS-palvelut käyttöön Liikenne- ja viestintäviraston EUCARIS-Coren kautta. Käyttöönotto olisi näin edullista, kun Ahvenanmaalla ei olisi tarvetta käyttöönottaa erillistä EUCARIS-Corea. Vastaava menettely on jo käytössä RESPER-palvelussa. Uusien palveluiden käyttöönotosta voidaan sopia erikseen. 
EUCARIS-sopimusta tarkentavan pöytäkirjan 8 artiklan 4 kohdan mukaan kansalliset poliisi-, tulli- ja syyttäjäviranomaiset ja kansalliset turvallisuusviranomaiset saavat pyytää tietoja EUCARIS-järjestelmästä rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kautta 2 artiklan 2 kohdan i)-iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Sopimuksessa ei ole määritelty, mitä esimerkiksi turvallisuusviranomaisella tarkoitetaan. Koska kyse on kansainvälisestä sopimuksesta, käsitettä ei voi määritellä kansallisessa lainsäädännössä. EUCARIS-sihteeristöltä saadun vastauksen mukaan viranomaista ei tarvitse erikseen määrittää sitä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä kyseisiksi viranomaisiksi, vaan riittävää on, että niiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu nämä tehtävät. Tietoihin olisivat siis oikeutettuja kaikki ne viranomaiset, joiden lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi tietojen saaminen olisi välttämätöntä. Näin ollen esimerkiksi Rajavartiolaitoksella on oikeus tehdä kyselyitä rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle. 
Puolustusvoimat ylläpitää sotilasajoneuvorekisteriä sille puolustusvoimista annetun lain (551/2007) mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa. Sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä annetun puolustusministeriön asetuksen (743/2009) 6 §:n mukaan pääesikunta on sotilasajoneuvorekisterin rekisterinpitäjä. Puolustusvoimien EUCARIS -järjestelmään liittyvät ajoneuvomäärät ovat vähäisiä. Puolustusvoimat rekisteröi sotilasajoneuvorekisteriin arviolta 50 aikaisemmin ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa vuosittain. Tällä hetkellä ulkomailta tulevat tiedustelut saapuvat Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka välittää ne edelleen Puolustusvoimille. 
Koska EUCARIS-sopimus koskee keskusrekisteriä, Suomessa liikenneasioiden rekisteriä, se ei koske sotilasajoneuvorekisteriä. Halutessaan ulkomaiset viranomaiset tai tarvittaessa Liikenne- ja viestintäviraston sopimusrekisteröijät voivat olla manuaalisesti yhteydessä virastoon, joka voi välittää pyynnön Puolustusvoimille, joka päättää tietojen luovutuksesta. Samoin Puolustusvoimat voi tehdä kyselyn Liikenne- ja viestintävirastolle, jos se haluaa tietoja EUCARIS-järjestelmän kautta. 
3.3
Ympäristövaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia. 
3.4
Yhteiskunnalliset vaikutukset
Vaikutukset rikostentorjuntaan ja turvallisuuteen. EUCARIS-järjestelmä parantaa rikostentorjuntaa. Kiinnijäämisriski kasvaa ulkomaisten ajo-oikeustietojen kyselyjen myötä, kun poliisi saa selville, jos ajo-oikeus ei ole voimassa tai henkilöllä on ajokielto. Myös ajoneuvoja koskevien rikosten osalta kiinnijäämisriski kasvaa. Matkamittarilukeman väärentäminen on helppoa, ja siitä saatava hyöty on merkittävä ja kiinnijäämisen riski erittäin pieni. Kun historialukemat tarkistetaan systemaattisesti, kasvaa kiinnijäämisriski ajoneuvojen maahantuonnin yhteydessä merkittävästi. Lisäksi liittyminen voi parantaa ajoneuvoihin liittyvien veropetosten ehkäisemistä ja kiinnijäämistä sekä estää varastettujen tai ulkomailla lopullisesti poistettujen ajoneuvojen rekisteröintiä Suomeen. 
Ajoneuvojen tietojen tarkistuksella on välillisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muun muassa keinotekoisesti alennetut matkamittarilukemat voivat johtaa siihen, ettei ajoneuvolle tehdä huolto-ohjelman mukaisia huoltoja ja ajoneuvon liikennekelpoisuus vaarantuu. 
Tietoyhteiskuntavaikutukset. Tietojenvaihto kehittyy automaattisemmaksi. EUCARIS-tiedonvaihto tehdään salatussa verkossa, ja palveluiden toimintavarmuus on ollut erittäin hyvä. EUCARIS-järjestelmä on tietoturvallinen tiedonvaihtokanava. Tiedonvaihdon keskittäminen sinne esimerkiksi sähköpostikyselyiden sijaan on parannus tietoturvan tasoon. 
Liittyminen ei vaikuta henkilötietojen suojan tasoon: Sopimukseen liittymisen ehtona on, että osapuoli noudattaa Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt tietojen luovuttamisen ulkomaiden viranomaisille liikenneasioiden rekisteristä. Toisaalta palveluiden käyttöönotto tekee tietojenvaihdosta määrämuotoisempaa, mikä tukee henkilötietojen minimoinnin periaatteen toteuttamista. Tietojen luovuttamisessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin sovelletaan myös tietosuoja-asetusta, ja luovuttaminen voi tapahtua vain siinä lueteltujen perusteiden mukaisesti. Samoin rekisteröidyn oikeudet ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset. 
4
Asian valmistelu
EUCARIS-sopimus on vuodelta 2000. Sopimukseen liittyminen on ollut ajoittain esillä sopimuksen solmimisen jälkeen. Suomi ei kuitenkaan liittynyt sopimukseen, sillä alkuperäisessä sopimuksessa oli Suomen kannalta useita kohtia, joihin olisi pitänyt tehdä varaumia. Kohdat liittyivät lähinnä suomalaiseen julkisuuslainsäädäntöön eli tietojen edelleen luovuttamiseen sekä Suomessa käytössä olevaan kumppanimalliin rekisteröintitoiminnassa. Suomi kuitenkin osallistui muiden Pohjoismaiden kanssa aktiivisesti uuden sopimuksen muotoiluihin ja sopimus päivitettiin vuonna 2017. Päivityksen myötä sopimus on nyt sellainen, että sen allekirjoittaminen ilman varaumia on mahdollista. 
Valmistelun aikana on kysytty Ahvenanmaan maakunnalta alustavaa näkemystä liittymiseen, sillä sopimus kuuluu sen toimivaltaan. 
Hallituksen esityksen suomenkielinen versio oli lausuntokierroksella 25.6.2018 - 2.9.2018 ja ruotsinkielinen 27.6.2018 - 4.9.2017. Lausuntopyyntö oli saatavissa lausuntopalvelu.fi-palvelussa ja lausuntopyyntö lähetettiin 36 toimijalle: 
Ministeriöt: oikeusministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja valtiovarainministeriö. 
Viranomaiset: Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Motorfordonsmyndighet (Ahvenanmaa), Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Poliisihallitus, Puolustushallinto/Pääesikunta, Rajavartiolaitos, Tulli, Tietosuojavaltuutettu ja Verohallinto. 
Alan toimijat: Ammattipätevyyskouluttajat ry, Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Autoliitto ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Autotuojat ry, Autoalan Tiedotuskeskus, A-katsastus, DB Schenker, DHL Freight (Finland) Oy, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssiala, FINLogistics, FREJA Transport & Logistics Oy, Helppo Katsastus, ILP Group Logistics Oy ja K1-Katsastajat. 
Lausuntoja saatiin 14 kpl. Lausunnoissa lähes poikkeuksetta kannatetaan liittymistä. Tämän lisäksi lausunnonantajat esittävät erinäisiä selvennys- ja täydennysehdotuksia. 
Työ- ja elinkeinoministeriö tukee sopimukseen liittymistä eikä sillä ollut muuta lausuttavaa. 
Puolustusministeriö toteaa kannattavansa EUCARIS-sopimukseen liittymistä ainoastaan, jos Puolustusvoimien erityispiirteet otetaan kansallisessa ratkaisussa huomioon. Puolustusministeriö esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto toimisi edelleen ajo-oikeustietojen osalta EUCARIS -järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä ja välittäisi puolustusvoimien ajo-oikeuksia koskevat tiedustelut puolustusvoimien ajo-oikeusrekisterin pitäjälle. Sotilasajoneuvorekisterin ylläpitäjä/päivittäjä tekisi mahdolliset tiedustelut ulkomailla rekisteröidyistä ajoneuvoista Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka veisi ne edelleen EUCARIS-järjestelmään. 
Ulkoministeriön kanssa on keskusteltu valmistelun aikana. Lausunnossaan ulkoministeriä esittää teknisluonteisia korjauksia ponteen, lain otsikkoon sekä lain 1 §:ään. Esityksen nykytila-jaksoon tulisi lisätä tieto sopimuksen ja pöytäkirjan voimaantulopäivämääristä. Lisäksi ulkoministeriö katsoo, että sopimus on rinnastettavissa unioniasioihin. Näin sopimuksen hyväksyy valtioneuvoston yleisistunto eduskuntakäsittelyn jälkeen. 
Valtiovarainministeriö tukee sopimukseen liittymistä. Valtiovarainministeriö tuo veropetosten torjunnan osalta esille komission ehdotuksen COM (2017) 706, jolla muutetaan neuvoston asetusta (EU) N:o 904/2010 (TAX-palvelu). Valtiovarainministeriö toteaa, että eri viranomaistahoille aiheutuvat kustannukset on hoidettava vahvistettujen menokehysten puitteissa. 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus yhtyy Fordonsmyndighetenin lausuntoon, joka ei näe esteitä hyväksyä sopimus ja ottaa käyttöön EUCARIS- järjestelmä. Yksityiskohdat siitä, miten EUCARIS- palvelut otetaan käyttöön maakunnassa, tulee sopia erikseen maakunnan ja valtakunnan kesken. 
Liikenteen turvallisuusvirasto on ollut mukana esityksen valmistelussa, ja se kannattaa sopimukseen liittymistä sen myönteisten vaikutusten takia. 
Liikennevakuutuskeskus kannattaa liittymistä, vaikka EUCARIS-sopimukseen liittymisellä ei ole suoranaista vaikutusta vahinko- ja vakuutustoimintaan. Keskus arvioi, että EUCARIS-sopimuksen voidaan katsoa parantavan liikenneturvallisuutta, vaikka konkreettisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. 
Sisäministeriö ja Rajavartiolaitos tukevat liittymistä. Ne myös tukevat yhden yhteyspisteen järjestelmään siirtymistä. Ne esittävät, että joko laissa, jolla sopimus ja sitä täydentävä pöytäkirja hyväksytään, tai myöhemmin säädettävässä valtioneuvoston asetuksessa, jolla laki saatetaan voimaan, todetaan, että Rajavartiolaitos on sopimuksessa tarkoitettu kansallinen turvallisuusviranomainen. Tämä toteamus on niiden näkemyksen mukaan tarpeellinen sen varmistamiseksi, että Rajavartiolaitos olisi oikeutettu sopimuksen mukaiseen tietojen vaihtamiseen kansallisen yhteyspisteen tai kansallisten yhteyspisteiden kautta. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto nostaa esille sen, miten tietosuoja-asetusta sovelletaan muiden kuin EU-maiden kanssa. Lisäksi valtuutettu kiinnittää huomiota käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen toteutumiseen. Lisäksi valtuutettu kiinnittää huomiota rikoksia koskevien tietojen erityiseen suojaan sekä rekisteröidyn oikeuksiin. 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lla ei ollut esitykseen lausuttavaa. 
Finanssiala kannattaa liittymistä sopimukseen. Se esittää, että EUCARIS-järjestelmän käyttäjiksi tulee jatkossa ottaa poliisin lisäksi ajoneuvojärjestelmää käyttävät muut lainvalvontaviranomaiset eli Tulli ja Rajavartiolaitos. Finanssiala toteaa, että vakuutusyhtiöillä olisi ilmeinen tarve käyttää myös EUCARIS-sovelluksen palveluita. 
Linja-autoliitto toteaa, että esityksen tavoitteet ovat kannatettavia. Linja-autoliikenteessä on Suomessakin enenevässä määrin ajoneuvoja ja kuljettajia, joilla on liityntöjä sopimusvaltioihin. 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää sopimukseen liittymistä hyvänä asiana ja kannattaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säätämistä. 
Lisäksi yksi yksityishenkilö jätti lausunnon, jossa tuotiin esille huoli tietosuojasta. 
Rajavartiolaitoksen lausunnon johdosta esityksen yleisperusteluita on täydennetty. Viranomaisvaikutuksia koskevaan jaksoon lisättiin, että Rajavartiolaitos on sopimuksessa tarkoitettu kansallinen turvallisuusviranomainen. Samaan jaksoon lisättiin puolustusministeriön lausunnon johdosta kuvaus nykytilasta puolustusministeriön erityisasemasta ja että tätä tilaa ei esityksellä muuteta. Ulkoministeriön esittämät korjaukset ja täydennykset tehtiin sellaisenaan. Tietosuojavaltuutetun esiin nostamiin kysymyksiin lisättiin vastaukset sopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön -jaksoon. Muutoin lausunnot eivät antaneet aihetta täydennyksiin. Toisin kuin Finanssiala ehdottaa, vakuutusyhtiöille ei voida antaa pääsyä EUCARIS-järjestelmään, koska kyseessä on sopimuksen mukaisesti keskusviranomaisten välinen yhteistyö. 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1
Sopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön
EUCARIS-sopimus jakaantuu yhdeksään lukuun. Sopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2017 pöytäkirjalla, määrätään EUCARIS-järjestelmän perustamisesta, järjestelmän toiminnasta ja soveltamisesta, tietosuojasta, turvallisuudesta, tietosuojan valvonnasta, järjestelmän hallinnollisista kysymyksistä sekä vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. 
Sopimuksen alussa on määritelmät. Sopimus koskee tietojenvaihtoa rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välillä. Niillä tarkoitetaan 1 artiklan mukaan kunkin osapuolen ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpidosta vastaavia viranomaisia. Manner-Suomessa tämä viranomainen on Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lakiehdotuksen 2 §:n nojalla Liikenne- ja viestintävirasto. Ahvenanmaalla on oma rekisteröintiviranomaisensa Fordonsmyndigheten. 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan sopimuksessa kaikkea tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. Määritelmä on yhdenmukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä, tietosuoja-asetus) mukaisen määritelmän kanssa. Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Yleinen tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, joten sen määritelmiä ei olisi saanutkaan määritellä uudestaan kansallisessa lainsäädännössä. 
Sopimuksen II ja III luvuissa ovat määräykset EUCARIS-järjestelmän perustamisesta sekä toiminnasta. Sopimuksen 2 artiklan mukaan rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset perustavat yhteisen järjestelmän ajoneuvo- ja ajokorttitietojen vaihtamista varten ja ylläpitävät sitä. Järjestelmän tarkoituksena on ensinnäkin varmistaa, että osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterit ovat paikkansapitäviä ja luotettavia. Järjestelmän tarkoituksena on toiseksi avustaa yksittäisten valtioiden lakien vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteiden nostamista ajokortteihin, ajoneuvojen rekisteröintiin ja muiden ajoneuvoihin liittyvien petosten ja muun rikollisuuden alalla. Kolmantena tarkoituksena on vaihtaa nopeasti tietoja, jotta asianmukaiset viranomaiset pystyvät tehostamaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisten hallinnollisten toimien toteuttamista. Järjestelmän tarkoituksena on neljänneksi olla myös sellaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten käytettävissä, jotka haluavat vaihtaa tietoja Euroopan unionin säädösten tai jonkin muun kahden- tai monenvälisen sopimuksen perusteella. Tällä hetkellä Suomi käyttää järjestelmää Euroopan unionin lainsäädännön nojalla, mitä on kuvattu tarkemmin nykytilan kuvausta koskevassa jaksossa. 
Sopimuksen 3 artiklan mukaan rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset sallivat toisilleen pääsyn valittuun osaan osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereihin tallennetuista tiedoista. Tiedot on valittu palvelukohtaisesti sen mukaan, mitkä tiedot ovat tarpeellisia. EUCARIS-järjestelmä perustuu hajautettuun arkkitehtuuriin. Kullakin rekisteröinnistä vastaavalla keskusviranomaisella on oltava omat laitteistonsa sekä ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterinsä, joissa oleviin tietoihin annetaan pääsy EUCARIS-järjestelmän kautta. Suomessa tiedot ovat liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) V osan mukaisessa liikenneasioiden rekisterissä. 
Vaihdettavat tietosisällöt on lueteltu sopimuksen 5 artiklassa: 
Ajoneuvotietojen keskusrekisteri 
Ajokorttitietojen keskusrekisteri 
Merkki 
Ajokortin numero 
Kauppanimi 
Ajokortin haltijan sukunimi 
Ajoneuvon valmistenumero 
Ajokortin haltijan muut nimet 
Rekisterinumero 
Syntymäaika ja -paikka 
Ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä 
Niiden ajoneuvojen luokka tai -luokat (taikka alaluokka tai -luokat), joita ajokortin haltijalla on oikeus ajaa 
Polttoaineen tai voimanlähteen tyyppi 
Hallinnolliset huomautukset tai rajoitukset koodimuodossa 
Ajoneuvon varkaudesta kertova merkintä 
Myöntämispäivä 
 
Viimeinen voimassaolopäivä 
Merkintä, joka kertoo, että ajoneuvoluokka on poistettu käytöstä tai kielletty 
Muita tietoja voi vaihtaa, kun ne on listattu yleiskokouksen hyväksymässä asiakirjassa. Tietojen on kuitenkin oltava tarpeellisia 2 artiklan 2 kohdan mukaisiin tarkoituksiin. 
Tarkemmat määräykset tietojenvaihdosta ajoneuvotietojen ja ajokorttitietojen keskusrekisteristä on sopimuksen 4 ja 6 - 8 a artikloissa. Sopimuksen 4 artiklan mukaan ensinnäkin, jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajoneuvon rekisteröintihakemus ja ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä toisen osapuolen rekisterissä, hakijan antamat tiedot tarkistetaan niiden valtioiden rekistereistä, jossa ajonauvo on aiemmin ollut rekisteröitynä. Kyseessä on siis tarkastusvelvollisuus. 
Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja katsastuksesta säädetään ajoneuvolaissa (1090/2002). Lain 64 §:n mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan ajoneuvon ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot ja niiden muutokset sekä ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista, liikennekäyttöön ottamista ja lopullista poistoa koskevat tiedot rekisteriin, jollei laissa tai sen nojalla toisin säädetä. Ajoneuvo katsotaan otetuksi liikennekäyttöön ensirekisteröinnissä. 
Ensirekisteröinnistä säädetään ajoneuvolain 66 §:ssä. Pykälässä asetetaan ensirekisteröinnin yleiset edellytykset. Edellytyksenä on, että ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa, jollei ajoneuvoa ole lain 60 §:n mukaan vapautettu rekisteröintikatsastusvelvollisuudesta, ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset, ajoneuvosta ei ole annettu jätelain (646/2011) 59 §:ssä tarkoitettua romutustodistusta, ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeudesta ja haltijasta sekä säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys ja rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta luonnollista henkilöä. 
Ajoneuvolain 60 §:ssä säädetään rekisteröintikatsastuksesta. Sen 2 momentin mukaan rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen. Rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle todistus. Tarkempia säännöksiä rekisteröinnistä on valtioneuvoston asetuksessa ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007). Katsastustoimiluvan myöntävänä virastona Liikenne- ja viestintävirasto neuvoo ja ohjeistaa katsastustoimipaikkoja katsastuksen toteuttamisesta. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi ulkoistaa rekisterinpitoon liittyviä avustavia tehtäviä. Nykyään asiasta säädetään liikenteen palveluista annetun lain IV osan 4 luvussa. Luvun 3 §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi siirtää palveluntarjoajalle avustavina tehtävinä hakemusasiakirjojen ja rekisteri-ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen tallentamisen rekisteriin. Koska kyseessä on avustava tehtävä, palveluntarjoaja ei saa arvioida rekisteröinnin ja luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä eikä poistaa liikennevälinettä lopullisesti rekisteristä, vaan sen on siirrettävä tällaiset hakemukset tai rekisteri-ilmoitukset Liikenne- ja viestintäviraston ratkaistavaksi. Varsinaiset rekisteröintipäätökset tehdään myös Liikenne- ja viestintävirastossa. 
EUCARIS-sopimuksesta Liikenne- ja viestintävirastolle tulee velvollisuus tarkastaa ajoneuvotiedot, jos ajoneuvo on ollut rekisteröitynä toisen osapuolen alueella. Tämä velvollisuus ei ole ristiriidassa nykyisen sääntelyn kanssa. Kyseessä on lähinnä tekninen toimenpide. Kyselyn tekeminen automatisoitaisiin operatiivisiin ajoneuvotietojärjestelmiin. Kysely toteutetaan ajoneuvotietojärjestelmään siten, että se tehdään automaattisesti aina silloin, kun palveluun liittyneistä maista käytettynä maahantuotu ajoneuvo esitetään rekisteröintikatsastukseen ja/tai ensirekisteröidään Suomessa. Kyselyn kautta haetaan ajoneuvon aiemmat rekisteritiedot Suomessa tallennettavien rekisteritietojen pohjaksi ja jos ajoneuvolla on rajoituksia, rajoituksen tyypistä riippuen rekisteröinti joko estyy selvityksen ajaksi tai rajoituksista lähtee tieto toimivaltaiselle viranomaiselle jatkokäsittelyä varten. 
Edelleen sopimuksen 4 artiklan mukaan, jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajokorttihakemus, kyseinen viranomainen voi tarkistaa muiden osapuolten ajokorttitietojen keskusrekistereistä, onko hakijalle jo aiemmin myönnetty ajokortti, joka on edelleen voimassa. Toiseksi tarkastusoikeus on silloin, jos hakemus koskee toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetyn ajokortin korvaamista tai vaihtamista. Kolmanneksi jos toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetty ajokortti tuodaan jonkun muun rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen rekisteröitäväksi, tiedot tarkistetaan suhteessa myöntävän osapuolen rekisteriin. 
Ajokorteista säädetään ajokorttilaissa. Lain 14 §:ssä säädetään ajokorttiluvan myöntämisestä. Ajokortin edellytysten täyttyminen on tarvittaessa tarkistettava Euroopan unionin ajokorttiverkostoa käyttäen. Tarkastamisen mahdollistava muotoilu on yhteensopiva EUCARIS-sopimuksen kanssa, sillä ajokorttien osalta kyseessä on mahdollisuus eikä velvoite. 
Sopimuksen 6 artiklassa määrätään toimimisesta tilanteessa, jossa on herännyt epäilyksiä ajoneuvo- tai ajokorttitiedoista taikka ajoneuvo on varastettu tai henkilön ajo-oikeus on evätty tai hän ei muusta artiklassa luetellusta syystä saa ajaa. 
Sopimuksen 7 artiklassa määrätään viranomaisten välisestä tiedottamisesta. Osapuolen on tiedotettava toista osapuolta, kun aikaisemmin toisessa osapuolessa rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään. Toiseksi osapuolen on tiedotettava toista osapuolta, kun toisessa osapuolessa myönnetty ajokortti korvataan, vaihdetaan tai rekisteröidään. 
Osapuolten velvollisuuksista säädetään 8 artiklassa. Osapuolten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että sopimuksen säännöksiä noudatetaan. Suora pääsy 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on rajattu kunkin osapuolten rekisteröinnistä vastaaville keskusviranomaisille ja kyseiset viranomaiset vastaavat oman osapuolensa puolesta EUCARIS-järjestelmän tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja niiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että sopimuksen säännöksiä noudatetaan. 
Artiklassa säädetään myös siitä, että sopimuksen tarkoitusten täyttämiseksi ja kunkin osapuolen kansallisten säännösten mukaisesti ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajokorttien myöntämisestä ja rekisteröinnistä vastaavat hallintoviranomaiset sekä kansalliset poliisi-, tulli- ja syyttäjäviranomaiset ja kansalliset turvallisuusviranomaiset saavat pyytää tietoja EUCARIS-järjestelmästä rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kautta. Kyseisiä tietoja saa toimittaa muille viranomaisille ainoastaan sen mukaisesti, mitä säädetään vastaanottavan osapuolen kansallisen lainsäädännön säännöksissä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY, annettu 24. päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, mukaan lukien kaikki tämän direktiivin muuttamisesta tai korvaamisesta annetut säädökset. Direktiivi on kumottu ja korvattu yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018 alkaen. Se on Suomessa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Sopimuksen 8 a artiklassa on vastaavan kaltaiset määräykset niiden osalta, jotka käyttävät järjestelmää unionioikeuden nojalla taikka kahden- tai monenvälisen sopimuksen nojalla. 
Sopimuksessa on useita artikloita tietosuojasta ja -turvasta, ja ne on sijoitettu IV - VI lukuihin. Sopimukseen sisältyvän tietosuojasääntelyn kannalta merkityksellistä on 11 artiklan 2 kohta. Sen mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti, ellei sopimus sisällä näiltä osin tiukempia säännöksiä. Lähtökohtana on siis kansallisen sääntelyn ensisijaisuus, jos se on sopimusta tiukempaa. Suomessa merkityksellinen sääntely tietosuojan osalta on yleinen tietosuoja-asetus, jota sovelletaan yleislakina henkilötietojen käsittelyyn. Yleistä tietosuojasääntelyä täydentää kansallinen tietosuojalaki sekä erityislakina liikenteen palveluista annetun lain V osan liikenneasioiden rekisteriä koskeva sääntely. 
Käyttötarkoituksesta määrätään 11 artiklassa. Osapuolet käyttävät EUCARIS-järjestelmän puitteissa välitettävää tietoa ainoastaan edellä kuvatun 2 artiklan 2 kohdan i) - iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Tämä määritelty käyttötarkoitus rajaa tietojen käyttämistä kansallisesti, sillä edellä kuvatun artiklan 2 kohdan mukaisesti vain sopimusta tiukempia kansallisia säännöksiä sovelletaan. Näin ollen käyttötarkoitusta ei voi kansallisesti laajentaa. 
Sopimuksen 12 artiklan mukaan tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee pyynnöstä saada tieto siitä, mihin annettavia tietoja käytetään ja millaisia toimenpiteitä siitä seuraa. Vastaavaa oikeutta ei ole suoraan yleisessä tietosuoja-asetuksessa. 
Sopimuksen 13 artiklassa on määräykset tietojen oikeellisuuden, tarpeellisuuden ja yhteismitallisuuden varmistamisesta, kun tietoja luovutetaan. Jos käy ilmi, että luovutetut tiedot ovat olleet virheellistä tai niitä ei olisi tullut luovuttaa, asiasta on heti ilmoitettava tiedot vastaanottaneelle rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle. Tiedot vastaanottaneen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee tällöin poistaa tai korjata saamansa tiedot. Tämä velvollisuus vastaa asiallisesti tietosuoja-asetuksen 19 artiklaa. 
Sopimuksen 14 artikla sisältää määräykset henkilön informoinnista. Tiedustelun kohteena olevalle henkilölle ilmoitetaan tiedoista, joita hänestä on luovutettu sekä kyseisten tietojen käyttötarkoituksesta, mikäli hän tätä pyytää. Viranomaisilla ei ole velvollisuutta antaa näitä tietoja, jos kansallisten säännösten mukaisesti katsotaan, että yleinen etu olla antamatta tietoja on merkittävämpi kuin tiedustelun kohteena olevan henkilön oma hyöty tietojen saamisesta. Lisäksi tiedustelun kohteena olevan henkilön oikeus saada tietää häntä koskevien tietojen olemassaolosta riippuu sen osapuolen kansallisista säännöksistä, jonka alueelta tietoja pyydetään. Yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklassa säädetään toimitettavista tiedoista, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä. Yleisen tietosuoja-asetuksen lähtökohtana on, että informointi tehdään oma-aloitteisesti. Sopimuksen sääntely puolestaan lähenee asiallisesti tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista tarkastusoikeutta. Yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaan informointi voidaan kuitenkin jättää tekemättä, kun tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näin ollen sopimuksen sääntely ei ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa, vaan täydentää sitä. 
Sopimuksen 15 artiklassa on määräykset poistamisajasta. Sikäli kun tiedot luovuttavaan rekisteröinnistä vastaavaan keskusviranomaiseen sovellettavat kansalliset säännökset määräävät luovutetuille henkilötiedoille tietyt poistamisajat, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee informoida tietojen vastaanottajaa asiasta. Kyseisistä aikarajoista riippumatta luovutetut tiedot on poistettava niin pian kuin niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu. Tietojen säilyttämisajasta säädetään lain liikenteen palveluista V osassa. 
Sopimuksen 18 artiklan mukaan osapuolten on kunnioitettava tietosuojan valvontaviranomaisten toimintaa ja niillä on oltava pääsy EUCARIS-järjestelmään. Tältä osin sääntely vastaa tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 1 kohtaa sekä 58 artiklan 1 kohdan f alakohtaa. 
Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tietosuojan taso on lähtökohtaisesti harmonisoitu yleisellä tietosuoja-asetuksella. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei ole suljettu pois tilannetta, jossa sääntely tulee kansainvälisoikeudellisesta velvoitteesta. Näin ollen kansallista sääntelyä voi tässäkin tilanteessa antaa vain siltä osin, kuin se on sallittu yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla. Perustuslakivaliokunta on lisäksi todennut, että liikkumavaraa tulee käyttää vain silloin kuin se on yhtäältä sallittua ja toisaalta vain kuin se välttämätöntä. Toisaalta sääntelytarkkuudessa on otettava huomioon riskiperusteisuus. (PeVL 14/2018 vp.). 
Kansallinen liikkumavara henkilötietojen käsittelyn osalta tulee yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja 3 kohdasta, sillä luovutettavat tiedot eivät sisällä asetuksen 9 tai 10 artiklan alaan kuuluvia tietoja. 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Hallituksen esityksessä on kyse Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteisestä toiminnasta, jonka perusteella se käsittelee henkilötietoja. Artiklan 3 kohdan mukaan käsittelyn tarkoitus määritellään kyseisessä käsittelyn oikeusperusteessa. Kyseinen käsittelyn oikeusperuste voi sisältää erityisiä säännöksiä, joilla mukautetaan tietosuoja-asetuksen sääntöjen soveltamista, muun muassa: yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta; käsiteltävien tietojen tyyppiä; asianomaisia rekisteröityjä; yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa; käyttötarkoitussidonnaisuutta; säilytysaikoja; sekä käsittelytoimia ja -menettelyjä, mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, kuten toimenpiteet muita IX luvussa esitettyjä erityisiä tietojenkäsittelytilanteita varten. Unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön on täytettävä yleisen edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. 
Vaikka 5 artiklan tiedot eivät sinänsä sisällä suoraan rikoksiin liittyviä tietoja, voidaan niitä 2 artiklan mukaan käyttää myös rikosten torjunnassa, tutkinnassa ja syytteiden nostamisessa. Yleisen tietosuoja-asetuksen 10 artiklan mukaan rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittely 6 artiklan 1 kohdan perusteella suoritetaan vain viranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään asianmukaisista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. Kattavaa rikosrekisteriä pidetään vain julkisen viranomaisen valvonnassa. Koska kyseessä on viranomaisten välinen yhteistyö sopimuksen mukaan, täyttyy tietosuoja-asetuksen vaatimus. 
Tietojen käyttötarkoitus on määritelty edellä kuvatulla tavalla sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa. Sääntely täyttää yleisen edun mukaisen tavoitteen: tavoitteena on vaihtaa tehokkaasti tietoja, jotta voidaan varmistaa rekisterien paikkaansa pitävyys sekä tehostaa rikosten torjuntaa ja auttaa niiden tutkinnassa. Sääntely on myös oikeasuhtaista: Lähtökohtaisesti noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta, mutta sopimuksessa on tarkennuksia menettelyn asianmukaisuuden turvaamiseksi. Sääntely on rajattu myös perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti välttämättömään. Kansallisesti ei ehdoteta lisättäväksi ylimääräistä sääntelyä suhteessa sopimukseen. 
Tietoturvaa koskevat määräykset ovat sopimuksen V luvussa. Sopimuksen 16 artiklan mukaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimiin tietoturvan takaamiseksi sopimuksen soveltamisalalla. Sopimuksen 17 artiklan mukaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on varmistettava, että tiedon hausta pidetään kirjaa ja että niiden kirjaamat tiedot muiden osapuolten rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta haetuista tiedoista ovat kansallisten tietosuojavaatimusten mukaisia. 
Tietoturvan osalta on otettava huomioon, että sitä koskevaa sääntelyä sisältyy myös yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädetään oletusarvoisesta ja sisäänrakennetusta tietosuojasta ja 32 artiklassa käsittelyn turvallisuudesta. Sopimuksen 16 artikla osaltaan konkretisoi ja tarkentaa näitä säännöksiä. 
Sopimuksen VII luku sisältää organisatoriset määräykset. Sopimuksen 19 artiklan mukaan järjestelmää varten asetetaan osapuolten ja kolmansien osapuolten edustajista koostuva yleiskokous, joka voi perustaa apuelimiä. Yleiskokouksen säännöllinen istunto kokoontuu kerran vuodessa ja erityisistuntoja järjestetään tarpeen mukaan. Kullakin valtiolla on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta edustajaa kukin osapuoli tai kolmas osapuoli yleiskokoukseen asettaa tai siitä, kuinka paljon sillä on yhteyspisteitä, palveluita tai käyttäjiä. Yleiskokouksen tehtävänä on vastata sopimuksen säännösten toteuttamisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta, järjestelmän kautta haettavien valinnaisten lisätietojen hyväksymisestä, EUCARIS-järjestelmän asianmukaisesta teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta sekä kaikista EUCARIS-järjestelmää koskevista taloudellisista asioista. 
Sopimuksen 20 artiklan mukaan kukin osapuoli tai kolmas osapuoli vastaa sille EUCARIS-järjestelmän aiheuttamista kuluista sen omalla alueella. Osapuolet vastaavat lisäksi yleiskokouksen hyväksymistä yhteisistä kuiluista, jotka aiheutuvat sopimuksen toteuttamisesta. 
Sopimuksen VIII luvussa on yksi artikla vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sopimuksen 21 artiklan mukaan vahingonkorvausvastuu on tiedon vastaanottavalla viranomaisella kansallisten lakien mukaisesti. Se ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään vastuusta vahingon kärsineelle henkilölle sillä perusteella, että vahingon aiheuttaja oli tiedot välittänyt viranomainen. Jos asiassa maksetaan korvausta, niin vastaanottajavaltio voi vaatia regressiä lähettäjävaltiolta. Lähettäjävaltio voi kuitenkin vapautua vastuusta näyttämällä, että ei ole vastuullinen vahinkoon. Suomessa sopimuksenulkoisesta vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Menettelyllisiä tarkennuksia viranomaisten osalta on laissa valtion vahingonkorvaustoiminnasta (978/2014). 
Sopimuksen lopussa IX luvussa ovat menettelylliset loppumääräykset. Sopimus on jo tullut 22 artiklan mukaisesti voimaan. Sopimuksen 23 artiklassa määrätään kansallisten keskusviranomaisten ilmoittamisesta. Sopimuksen 24 artiklassa on määräykset sopimukseen liittymisestä. Yhtenä liittymiskriteerinä on Euroopan unionin tietosuojasääntelyn noudattaminen, joten sopimukseen liittyminen ei vaikuta tietosuojan tasoon. Jos sopimukseen liittyy Euroopan unionin ulkopuolisia maita, on niissä siten oltava tietosuoja-asetuksen V luvun mukaisesti riittävä tietosuojan taso. Sopimuksen 25 artiklassa määrätään, että sopimuksen tallettaja on Luxemburgin suurherttuakunta. Sopimuksen irtisanomisesta määrätään 26 artiklassa. 
2
Lakiehdotuksen perustelut
1 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen blankettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. 
Sopimuksessa määrätään EUCARIS-järjestelmän käyttämisestä ajokortti- ja ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kesken. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Pykälä tarkoittaa viranomaistoiminnan lakiperusteisuutta ja lakisidonnaisuutta. Näin ollen viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta on säädettävä lailla. Tämän lisäksi velvollisuus käyttää tiettyjä EUCARIS-palveluita tulee unionin lainsäädännöstä ja sitä koskevasta kansallisesta täytäntöönpanosääntelystä. Tätä on kuvattu jaksossa ”Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö” sekä jaksossa ”Sopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön”. 
Keskusviranomaisten rekistereihin on tallennettu tietoja ajoneuvoista ja ajokorteista. Näihin tietoihin sisältyy henkilötietoja. Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu ja henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Henkilötietojen suojan osalta keskeinen säädös on yleinen tietosuoja-asetus. Tämän lisäksi erityissääntelyä on annettu liikenneasioiden rekisteristä, ja se on lain liikenteen palveluista V osassa. V osan 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto saa luovuttaa rekisteristä tietoja ulkomaan viranomaisille tai viranomaistehtäviä varten, jos luovuttaminen perustuu lakiin, Euroopan unionin lainsäädäntöön tai Suomea sitovaan kansainvälisen sopimuksen velvoitteeseen. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellytysten on täytyttävä. Liikenneasioiden rekisteristä tietoja saanut muu viranomainen saa luovuttaa tietoja edelleen samojen edellytysten täyttyessä. 
2 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen blankettilain säännöksen, joka koskee muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista valtioneuvoston asetuksella. 
3 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen blankettilain säännöksen, jonka mukaan lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Voimaantulosta säätäminen asetuksella on tarpeellista, jotta lain voimaantulo tapahtuu yhtäaikaisesti kuin Suomen kansainvälisoikeudellinen liittyminen sopimukseen. Koska Ahvenanmaalla on oma rekisteriviranomaisensa, sopimukseen sitoutuminen Ahvenanmaan osalta edellyttää maakuntapäivien suostumusta. 
3
Voimaantulo
Sopimukseen liittymisestä määrätään sopimuksen 24 artiklassa. Sopimukseen voivat liittyä kaikki valtiot, jotka soveltavat 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Direktiivi on kumottu yleisellä tietosuoja-asetuksella. Itse liittymisprosessi on kaksivaiheinen. Ensin on tehtävä hakemus sopimukseen liittymiseksi. Se tehdään kirjallisena tallettajalle, ja osapuolten on hyväksyttävä se yksimielisesti. 
Liittymiskirja toimitetaan tallettajalle. Kaikkien sopimukseen liittyvien valtioiden osalta sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio tallettaa liittymiskirjansa. Vuoden 2017 pöytäkirjan II artiklan mukaan kaikki ne valtiot, jotka liittyvät sopimukseen 24 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan, liittyvät muutossopimukseen. 
Lain voimaantulosta ehdotetaan säädettävän valtioneuvoston asetuksella. Voimaantulosta säätäminen asetuksella on tarpeellista, jotta laki ja Suomen liittyminen sopimukseen tulevat voimaan samanaikaisesti. 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 §:ssä säädetään kansainvälisten velvoitteiden voimaantulosta Ahvenanmaalla. Jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää määräyksen itsehallintolain mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maakuntapäivien on, jotta määräys tulisi voimaan maakunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan voimaan. Koska Ahvenanmaalla on oma rekisteriviranomaisensa, tulee maakunnan hyväksyä säädös, jotta se tulisi Ahvenanmaassa voimaan. 
4
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
Sopimusta ja muutospöytäkirjaa ei ole tehty Euroopan unionin puitteissa vaan kyseessä on monenvälinen valtiosopimus. Vaikka EUCARIS-sopimusta ei ole tehty unionin rakenteissa, on sopimuksella kiinteä yhteys unionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön. Sopimusta voidaan pitää siten unionin toimintaan muodollisesti kuulumattomana, mutta unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa olevana asiana (ks. PeVL 56/2006 vp Prümin sopimuksestsa). Sopimuksen hyväksyy siten eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvoston yleisistunto perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti. 
Perustuslain 94 §:n mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Perustuslain 95 §:n mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella. 
Määräys kuuluu lainsäädännön alaan, jos määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä tai jos asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla (PeVL 11/2000 vp, s. 2/II). 
Sopimuksessa säädetään ajokortti- ja ajoneuvotietojen rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan viranomaisten toiminnasta säädetään lailla. Vaihdettavat tiedot sisältävät myös henkilötietoja, joiden suojasta säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan lailla. Sopimuksen aineellisoikeudelliset määräykset koskevat kokonaisuudessaan näitä kahta kokonaisuutta. Näin ollen sopimuksen 2 - 18 artiklojen voimaansaattamiseen tarvitaan eduskunnan suostumus. Sopimusmääräysten suhdetta kansalliseen lainsäädäntöön on eritelty tarkemmin edellä sopimuksen sisältöä koskevassa jaksossa. 
Perustuslain 79 §:n mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Perustuslain 95 §:n mukaan laissa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. Perustuslain 80 §:stä johtuu, että asetuksen antaja on valtioneuvosto, kun tasavallan presidenttiä tai ministeriötä ei erikseen ole säädetty asetuksen antajaksi. 
Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaan, jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää määräyksen maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maakuntapäivien on, jotta määräys tulisi voimaan maakunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan voimaan. 
Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat maakuntapäivien järjestysmuotoa ja tehtäviä sekä maakuntapäivien jäsenten vaalia, maakunnan hallitusta sekä sen alaisia viranomaisia ja laitoksia. Ahvenanmaalla on oma ajoneuvorekisteriviranomaisensa Fordonsmyndigheten, joten asia kuuluu Ahvenanmaan toimivaltaan. Näin ollen tarvitaan maakuntapäivien suostumus, jotta sopimus tulisi Ahvenanmaan osalta voimaan. 
Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että 
eduskunta hyväksyisi eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyllä pöytäkirjalla. 
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyllä pöytäkirjalla, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2018 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Sopimusteksti
SOPIMUS EUROOPPALAISESTA AJONEUVO- JA AJOKORTTITIETOJÄRJESTELMÄSTÄ (EUCARIS) 
Belgian kuningaskunta; 
Saksan liittotasavalta; 
Luxemburgin suurherttuakunta; 
Alankomaiden kuningaskunta; 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta; 
jäljempänä yhdessä ’osapuolet’; 
Katsovat, että ajoneuvo- ja ajokorttitiedon rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tehtävänä on edistää yksittäisten valtioiden säännösten vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteeseenpanoa; 
Tiedostavat tarpeen tehokkaaseen keskinäiseen ajokorttitietojen vaihtoon sen varmistamiseksi, että ihmisillä on kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukainen oikeus kuljettaa ajoneuvoja; 
Tiedostavat tarpeen tehokkaaseen keskinäiseen ajoneuvotietojen vaihtoon sen varmistamiseksi, että ajoneuvot on asianmukaisesti hyväksytty ja/tai rekisteröity maantiekäyttöön; 
Ovat tietoisia siitä, kuinka tärkeää on ylläpitää tarkkaa ajoneuvo- ja ajokorttitietokantaa, jota voidaan käyttää, kun tutkitaan rikoksia ja nostetaan niihin liittyviä syytteitä; 
Katsovat, että lisääntynyt ajoneuvoihin liittyvä kansainvälinen rikollisuus uhkaa vakavasti yleistä turvallisuutta; 
Ovat vakuuttuneita siitä, että ajoneuvo- ja ajokorttitietojen rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välistä yhteistyötä on vahvistettava luomalla menettelytapoja, joiden avulla kyseiset viranomaiset voivat sekä koordinoida toimintaansa että vaihtaa henkilö- ja muita ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiä koskevia tietoja uuden tiedonhallinta- ja tiedonsiirtoteknologian avulla; 
Ottavat huomioon 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY tietojen suojaamista koskevat säännökset; 
ovat sopineet seuraavasta; 
I luku 
Määritelmät 
1 artikla 
Tässä sopimuksessa: 
(1) ”osapuolilla” tarkoitetaan kaikkia sopimuksen osapuolia eli sopimuksen osapuolia tai siihen liittyneitä osapuolia; 
(2) ”rekisteröinnistä vastaavilla keskusviranomaisilla” tarkoitetaan kunkin osapuolen ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpidosta vastaavia viranomaisia; 
(3) ”kansallisilla säännöksillä” tarkoitetaan kunkin osapuolen kaikkia niitä lakeja ja hallinnollisia säännöksiä, joiden toimeenpanosta kyseisen osapuolen rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset ovat vastuussa osittain tai kokonaan ja jotka liittyvät: 
a) ajoneuvojen hyväksymiseen ja rekisteröintiin sekä 
b) ajokorttien myöntämiseen ja rekisteröintiin; 
(4) ”henkilötiedolla”, tarkoitetaan kaikkea tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. 
II luku 
Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (EUCARIS) perustaminen 
2 artikla 
(1) Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset perustavat yhteisen järjestelmän ajoneuvo- ja ajokorttitietojen vaihtamista varten ja ylläpitävät kyseistä järjestelmää, jäljempänä ’eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä’, joka tunnetaan nimellä EUCARIS. 
(2) Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän tarkoituksena on: 
i) varmistaa, että osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterit ovat paikkansapitäviä ja luotettavia; 
ii) avustaa yksittäisten valtioiden lakien vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteiden nostamista ajokortteihin, ajoneuvojen rekisteröintiin ja muiden ajoneuvoihin liittyvien petosten ja muun rikollisuuden alalla; ja 
iii) vaihtaa nopeasti tietoja, jotta asianmukaiset viranomaiset pystyvät tehostamaan osapuolten lakien ja hallinnollisten määräysten mukaisten hallinnollisten toimien toteuttamista. 
III luku 
Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän toiminta ja soveltaminen 
3 artikla 
Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset sallivat toisilleen pääsyn valittuun osaan osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereihin tallennetuista tiedoista. 
Tätä tarkoitusta varten kullakin rekisteröinnistä vastaavalla keskusviranomaisella on omat laitteistonsa, jotka sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sallivat niille pääsyn kyseisiin tietoihin yhteisen ohjelmiston avulla omasta ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisteristään ja sallivat pääsyn niiden omiin tietoihin muiden osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä. 
4 artikla 
Jotta 2 artiklan (2) kohdassa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset hakevat automaattista menettelyä käyttäen tiedot ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä 3 ja 5 artikloissa mainitulla tavalla seuraavien tehtävien täyttämiseksi: 
a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri: 
Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajoneuvon rekisteröintihakemus ja jos kyseinen ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä toisen keskusrekisteristä vastaavan viranomaisen vastuualueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen antamia tietoja vastaan, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä.  
Jos hakijan antamien tietojen pohjalta on pääteltävissä, että ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä vielä jonkin toisen osapuolen alueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan myös kyseisen osapuolen keskusrekisteristä saatuja tietoja vastaan. 
b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri: 
Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajokorttihakemus, kyseinen viranomainen voi tarkistaa muiden osapuolten ajokorttitietojen keskusrekistereistä, onko hakijalle jo aiemmin myönnetty ajokortti, joka on edelleen voimassa. 
Samaa menettelyä noudatetaan, jos hakemus koskee toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetyn ajokortin korvaamista tai vaihtamista.  
Jos toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetty ajokortti tuodaan jonkun muun rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen rekisteröitäväksi, tiedot tarkistetaan sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevia tietoja vastaan, jonka alueella ajokortti on myönnetty. 
5 artikla 
(1) Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten käyttämän automaattisen menettelyn avulla voi hakea seuraavanlaisia tietoja: 
a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri: 
i) valmistaja (ja malli, jos tiedossa); 
ii) ajoneuvon valmistenumero; 
iii) rekisterinumero; 
iv) ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä; 
v) polttoaine- ja/tai vetotyyppi; 
vi) vahvistus, että ajoneuvo on varastettu. 
b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri: 
i) asiakirjan numero ja/tai ajokortin numero; 
ii)sukunimi tai syntymänimi, etunimet; 
iii) syntymäaika ja -paikka; 
iv) ajokorttiluokat; 
v) ehdot ja rajoitukset; 
vi) voimassaoloaika; 
vii) ajoluvan epääminen, peruuttaminen, haltuunotto ja takavarikointi sekä ajokiellot; 
viii) myöntämispäivä. 
(2) Säännökset eivät vaikuta sopimuksiin, jotka koskevat rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten muuta tiedonhakua kansallisten säännösten puitteissa. 
6 artikla 
Jotta 2 artiklan (2) kohdassa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset toteuttavat osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti toimet, joita tilanteen selvittäminen edellyttää, ennen kuin ryhtyvät muihin hallinnollisiin toimiin, mikäli herää epäilyksiä ajoneuvojen tai ajokorttien todellisesta tai oikeudellisesta tilasta. 
Kyseisiin toimiin ryhdytään seuraavissa tapauksissa: 
a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri: 
i) mikäli hakijan rekisteröintiprosessin aikana toimittamia tietoja ei löydy sen osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisteristä, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli oletettavasti aiemmin rekisteröitynä; 
i) mikäli hakijan rekisteröintiprosessin aikana toimittamat tiedot eroavat sen osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisterissä olevista tiedoista, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä; 
iii) jos yhden osapuolen ajoneuvotietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaan ajoneuvo, johon rekisteröintihakemus viittaa, on ilmoitettu varastetuksi. 
b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri: 
i) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa yhden osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaisesti todetaan, että hakijan nimellä on jo myönnetty voimassa oleva ajokortti; 
ii) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa hakijan toimittamia tietoja ei löydy sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisteristä, jonka alueella ajokortti on myönnetty, tai tiedot eroavat annetuista; 
iii) jos ajokortin korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimisprosessin kuluessa yhden osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevien tietojen mukaisesti todetaan, että ajokortin haltijalta on evätty ajolupa tai hänet on määrätty ajokieltoon ja/tai hänen ajokorttinsa on peruutettu, takavarikoitu tai otettu haltuun. 
7 artikla 
(1) Jos ajoneuvo, joka on aiemmin ollut rekisteröitynä yhden osapuolen alueella, rekisteröidään toisen osapuolen alueella, kyseinen rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen ilmoittaa tästä viipymättä sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle, jonka alueella ajoneuvo oli viimeksi rekisteröitynä. Tällöin tulee antaa 5 artiklassa mainitut ajoneuvorekisteritiedot sekä rekisteröintipäivämäärä. 
(2) Jos ajokortti, joka on aiemmin myönnetty osapuolen alueella, korvataan, vaihdetaan tai rekisteröidään toisen osapuolen alueella, kyseinen rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen ilmoittaa tästä viipymättä sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle, joka on ajokortin myöntänyt. Tällöin tulee antaa 5 artiklassa mainitut ajokorttirekisteritiedot sekä korvaamis-, vaihtamis- tai rekisteröimispäivämäärä. 
8 artikla 
(1) Suora pääsy eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän nojalla tallennettuihin valmiiksi haettavissa oleviin tietoihin on rajattu kunkin osapuolen rekisteröinnistä vastaaville keskusviranomaisille. 
(2) Kyseiset viranomaiset vastaavat oman osapuolensa puolesta eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta ja niiden tulee ryhtyä asiaankuuluviin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan. 
9 artikla 
Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset saavat välittää eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa lähetettäviä tietoja ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajokorttien myöntämisestä ja rekisteröinnistä vastaaville hallintoviranomaisille osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti ainoastaan 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. 
Osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti näitä tietoja saa välittää ainoastaan poliisille, tulli- ja syyttäjäviranomaisille sekä kansallisille turvallisuusviranomaisille 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Näitä tietoja ei saa missään tapauksessa välittää millekään muulle elimelle tai organisaatiolle. 
10 artikla 
Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset varmistavat, että kaikki muilta rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta saadut asiakirjat mitätöidään, tuhotaan tai palautetaan asianmukaiselle viranomaiselle osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti. 
IV luku 
Tietosuoja 
11 artikla 
(1) Osapuolet käyttävät eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa lähetettäviä tietoja ainoastaan 2 artiklan (2) kohdassa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. 
(2) Tietoja saa käyttää ainoastaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti, ellei tämä sopimus sisällä näiltä osin tiukempia säännöksiä. 
12 artikla 
Jos tietoja vaihdetaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välillä eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän puitteissa, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee pyynnöstä saada tieto siitä, mihin annettavia tietoja käytetään ja millaisia toimenpiteitä siitä seuraa. 
13 artikla 
Tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee huomioida annettavien tietojen oikeellisuus sekä se, ovatko tiedot tarpeellisia tai yhteismitallisia suhteessa siihen, mitä tarkoitusta varten ne luovutetaan. Asianmukaisia kansallisia tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä on noudatettava. 
Jos käy ilmi, että luovutetut tiedot ovat olleet virheellistä tai niitä ei olisi tullut luovuttaa, asiasta on heti ilmoitettava tiedot vastaanottaneelle rekisteröinnistä vastaavalle keskusviranomaiselle. Tiedot vastaanottaneen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee tällöin poistaa tai korjata saamansa tiedot. 
14 artikla 
Tiedustelun kohteena olevalle henkilölle ilmoitetaan tiedoista, joita hänestä on luovutettu sekä kyseisten tietojen käyttötarkoituksesta, mikäli hän tätä pyytää. Viranomaisilla ei ole velvollisuutta antaa näitä tietoja, jos kansallisten säännösten mukaisesti katsotaan, että yleinen etu olla antamatta tietoja on merkittävämpi kuin tiedustelun kohteena olevan henkilön oma hyöty tietojen saamisesta. Lisäksi tiedustelun kohteena olevan henkilön oikeus saada tietää häntä koskevien tietojen olemassaolosta riippuu sen osapuolen kansallisista säännöksistä, jonka alueelta tietoja pyydetään. 
15 artikla 
Sikäli kun tiedot luovuttavaan rekisteröinnistä vastaavaan keskusviranomaiseen sovellettavat kansalliset säännökset määräävät luovutetuille henkilötiedoille tietyt poistamisajat, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee informoida tietojen vastaanottajaa asiasta. Kyseisistä aikarajoista riippumatta luovutetut tiedot on poistettava niin pian kuin niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu. 
V luku 
Eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän turvallisuus 
16 artikla 
(1) Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimiin tietoturvan takaamiseksi sopimuksen soveltamisalalla. 
(2) Toimiin on ryhdyttävät erityisesti 
i) sen estämiseksi, etteivät luvattomat henkilöt pääse käsiksi tiedonkäsittelylaitteisiin; 
ii) sen estämiseksi, etteivät luvattomat henkilöt pääse lukemaan, kopioimaan, muuttamaan tai poistamaan tietoja; 
iii) sen estämiseksi, ettei tietoja pääse kyselemään tai välittämään luvatta; 
iv) sen estämiseksi, ettei tietoja pääse lukemaan tai kopioimaan luvatta silloin, kun tietoja välitetään. 
17 artikla 
Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on varmistettava, että tiedon hausta pidetään kirjaa ja että niiden kirjaamat tiedot muiden osapuolten rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta haetuista tiedoista ovat kansallisten tietosuojavaatimusten mukaisia. 
Kyseisen kirjanpidon on 
i) ilmoitettava syy tietojen hakemiseen, haettuja tietoja koskevat yksityiskohdat sekä hakujen päivämäärät ja kellonajat; 
ii) määrä olla käytettävissä vain tarkastustarkoituksiin; 
iii) oltava sopivalla tavalla suojattu virheellistä soveltamista ja muuta väärinkäyttöä vastaan, ja se on poistettava 12 kuukauden kuluessa. 
VI luku 
Tietosuojan valvonta 
18 artikla 
Direktiivin 95/46/EY mukaisesti kukin osapuoli nimittää omat kansalliset valvontaviranomaisensa, joiden tehtävänä on täysin itsenäisesti valvoa sopimuksen tietosuojaa koskevien määräysten noudattamista. 
Valvontaelimet suorittavat itsenäistä valvontaa ja tekevät tarkastuksia omien erityisten kansallisten säännöstensä mukaisesti sen varmistamiseksi, ettei tiedon haku ja käyttö loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Tätä tarkoitusta varten valvontaelimillä tulee olla pääsy eurooppalaiseen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmään. 
VII luku 
Organisaatio 
19 artikla 
(1) Järjestelmää varten asetetaan osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten edustajista koostuva johtokunta. Kullakin viranomaisella on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta edustajaa kukin rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen johtokuntaan valtuuttaa. 
Johtokunta tekee päätöslauselmia (2) kohdan a) alakohtaa koskevista säännöksistä yksimielisesti sekä päätöslauselmia (2) kohdan b) alakohtaa koskevista säännöksistä neljän viidesosan ääntenenemmistöllä. 
Johtokunnan ensimmäinen työjärjestys hyväksytään yksimielisesti; sen myöhemmät muutokset hyväksytään neljän viidesosan ääntenenemmistöllä. 
(2) Johtokunnan tehtävänä on vastata  
a) sopimuksen säännösten toteuttamisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta; 
b) eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän asianmukaisesta teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta; se valvoo erityisesti rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten 16 artiklan (2) kohdan mukaisesti toteuttamia toimia tietosuojan varmistamiseksi. 
(3) Ääniä voi antaa varaumin edellyttäen, että ne myöhemmin vahvistetaan enintään kahden kuukauden kuluessa. 
(4) Yksimielisesti hyväksytyt päätöslauselmat ovat osapulia sitovia niiden kansallisten säännösten puitteissa. 
(5) Ääntenenemmistöllä hyväksytyillä päätöslauselmilla on suosituksen asema niissä maissa, jotka ovat äänestäneet päätöslauselmaa vastaan. 
20 artikla 
(1) Kukin osapuoli vastaa kuluista, jotka aiheutuvat eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän käyttämisestä ja soveltamisesta niiden omalla alueella.  
(2) Osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneista yhteisistä kuluista yhtä suurin osuuksin ainoastaan siinä tapauksessa, että johtokunta on hyväksynyt menettelyn etukäteen. 
VIII luku 
Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus 
21 artikla 
(1) Jos joku on kärsinyt vahinkoa tässä sopimuksessa tarkoitettujen tietojen laittoman käsittelyn vuoksi, se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot vastaanottanut, on vahingonkorvausvelvollinen kyseiselle henkilölle omien kansallisten lakiensa mukaisesti. Se ei voi vapauttaa itseään vastuusta vahingon kärsineelle henkilölle puolustautuen sillä, että vahingon aiheuttaja oli tiedot välittänyt viranomainen. 
(2) Jos se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot vastaanottanut, maksaa vahingonkorvauksia vääristä tai väärin perustein annetuista tiedoista aiheutuneista vahingoista, kyseinen osapuoli pyytää puolestaan korvausta tiedot antaneelta rekisteröinnistä vastaavalta keskusviranomaiselta. 
(3) Se osapuoli, jonka rekisteröinnistä vastaava keskusviranomainen on tiedot antanut, voi vapautua vahingonkorvausvelvollisuudestaan osittain tai kokonaan, jos se todistaa, ettei ole vastuussa tapahtuneesta. 
IX luku 
Loppumääräykset 
22 artikla 
(1) Tämä sopimus tulee voimaan ratifioimis- ja hyväksymiskirjansa tallettaneiden osapuolten osalta toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona neljäs ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu. 
(2) Viidennen osapuolen osalta sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio toimittaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettajalle. 
23 artikla 
Kukin osapuolista ilmoittaa tallettajalle omat kansalliset rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaisensa, joiden vastuulle ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpitäminen kuuluu. 
24 artikla 
(1) Kaikki valtiot, jotka soveltavat 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY tietojen suojaamista koskevia säännöksiä, voivat liittyä sopimukseen. 
(2) Hakemus sopimukseen liittymiseksi tehdään kirjallisena tallettajalle, ja osapuolten on se yksimielisesti hyväksyttävä. 
(3) Liittymiskirja toimitetaan tallettajalle. 
(4) Kaikkien sopimukseen liittyvien valtioiden osalta sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio tallettaa liittymiskirjansa. 
25 artikla 
Sopimuksen tallettajana toimii Luxemburgin suurherttuakunta. Se ilmoittaa sopimuksen osapuolille ja liittyneille osapuolille: 
a) allekirjoittamisista; 
b) 24 artiklan mukaisista liittymishakemuksista; 
c) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista; 
d) osapuolten sopimusten voimaantulopäivistä; 
e) sopimuksen irtisanomisilmoituksista; 
f) 23 artiklan mukaisesti ilmoitetuista kansallisista rekisteröinnistä vastaavista keskusviranomaisista. 
26 artikla 
(1) Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa sen jälkeen, kun on kulunut kaksi vuotta siitä päivästä, jona sopimus on tullut kyseisen osapuolen osalta voimaan. 
(2) Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. 
(3) Kyseinen irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja vastaanottaa irtisanomista koskevan ilmoituksen. 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
Tehty Luxemburgissa 29. päivänä kesäkuuta vuonna 2000 sopimuksen yhtenä hollannin-, englannin-, ranskan- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset, ja talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin osapuolelle ja liittyneelle osapuolelle. 
TREATY CONCERNING A EUROPEAN VEHICLE AND DRIVING LICENCE INFORMATION SYSTEM (EUCARIS) 
The Kingdom of Belgium; 
the Federal Republic of Germany; 
the Grand Duchy of Luxembourg; 
the Kingdom of the Netherlands; 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland; 
hereinafter referred to as the contracting 
Parties, 
Considering that it is the task of the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data to contribute to the prevention, investigation and prosecution of offences against the regulations of individual States; 
Recognising the need for an effective mutual exchange of information about driving licence data in order to ensure that people are qualified to drive vehicles in accordance with national and international regulations; 
Recognising the need also for an effective mutual exchange of information about vehicle data in order to ensure that vehicles are correctly licensed and/or registered for use on the road; 
Mindful of the importance of holding accurate vehicle and driving licence data that can be used in relation to the investigation and prosecution of offences; 
Considering that public safety is seriously threatened by the increase in international vehicle-related crime; 
Convinced that co-operation between the central authorities responsible for the registration of vehicle and driving licence data must be reinforced by laying down procedures enabling these authorities both to co-ordinate their actions and to exchange personal and other information concerning the registration of vehicles and driving licences with the aid of new data management and data transmission technology; 
Considering the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995; 
have agreed the following: 
Chapter I 
Definitions 
Article 1 
In this Treaty the terms: 
(1) “Party” denotes any party to the Treaty, i.e. either a contracting Party or a Party having acceded to the Treaty; 
(2) “central registration authorities” denotes the authorities of the Parties which are responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences; 
(3) “national regulations” denotes all legal and administrative regulations of a Party for the implementation of which the central registration authorities of this Party are responsible, in whole or in part, with regard to: 
a) the licensing or registration of vehicles 
and 
b) the issuing and registration of driving 
licences; 
(4) “personal data”, denotes any information about a particular or identifiable person. 
Chapter II 
Setting up a European Vehicle and Driving Licence Information System (EUCARIS) 
Article 2 
(1) The central registration authorities shall set up and maintain a common system for the exchange of vehicle and driving licence data, hereinafter referred to as the “European Vehicle and Driving Licence Information System”, known as EUCARIS. 
(2) The purpose of the European Vehicle and Driving Licence Information System is:  
i) to ensure that the central vehicle and driving licence registers of the Parties are accurate and reliable; 
ii) to assist in preventing, investigating and prosecuting offences against the laws of individual States in the filed of driving licences, vehicle registration and other vehicle-related fraud and criminality; and 
iii) to exchange information rapidly in order to increase the efficiency of administrative measures taken by the relevant authorities according to the legal and administrative regulations of the Parties. 
Chapter III 
Operation and application of the European Vehicle and Driving Licence Information System 
Article 3 
Within the framework of the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authorities shall allow one another to access a selected part of the data stored in the central vehicle and driving licence registers of the Parties. 
For this purpose, each central registration authority shall have its own hardware which, by using common software, shall allow access to the data from its own central vehicle and driving licence registers for the purpose of achieving the aim of the Treaty and shall give access to the data from the central vehicle and driving licence registers of the other Parties. 
Article 4 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), the central registration authorities shall, using automated procedures, retrieve the data as mentioned in Articles 3 and 5 from the central vehicle and driving licence registers in order to perform the following duties: 
a) Central vehicle register: 
If an application to register a vehicle is made in the area of responsibility of a central registration authority and if that vehicle has previously been registered in the area of responsibility of another central registration authority, the information provided by the applicant shall be checked against the information from the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered. 
If the information provided by the applicant leads to the conclusion that the vehicle was previously registered in the territory of another Party, the information provided by the applicant should also be checked against the information from the central vehicle register of that Party. 
b) Central driving licence register: 
If an application for a driving licence is made in the area of responsibility of a central registration authority, that authority may, by inspecting the information from the central driving licence registers of the other Parties, check whether the applicant has in the past been issued with a driving licence that is still valid. 
The same procedure shall be followed if an application is made for the replacement or the exchange of a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority. 
If a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority is presented to a central registration authority for registration, a data check shall be made against the information in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence has been issued. 
Article 5 
(1) The following data shall be available for retrieval through the automated procedure used by the central registration authorities: 
a) Central vehicle register: 
i) manufacturer (and model, if available); 
ii) vehicle identification number; 
iii) registration number; 
iv) date of first registration; 
v) type of fuel and/or type of drive; 
vi) confirmation of theft. 
b) Central driving licence register: 
i) document number and/or driving licence number; 
ii) surname or surname at birth, forenames; 
iii) date and place of birth; 
iv) categories; 
v) conditions and restrictions; 
vi) period of validity; 
vii) disqualification, withdrawal, driving bans, seizure and custody; 
viii) date of issue. 
(2) Agreements concerning the retrieval of other information by the central registration authorities within the framework of national regulations are not affected. 
Article 6 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), the central registration authorities shall, in accordance with the national regulations of the Parties, arrange for action to be taken to clarify the situation before taking further administrative measures, if there is any doubt about the actual or legal conditions of the vehicles or driving licences. 
These actions shall be taken in the following cases: 
a) Central vehicle register: 
i) if the information provided by the applicant within the process for registration cannot be found in the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle is supposed to have been previously registered; 
ii) if the information provided by the applicant within the process for registration is different from the information held in the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered;  
iii) if according to the information held in the central vehicle register of one of the Parties, the vehicle to which the registration application refers is reported as stolen. 
b) Central driving licence register: 
i) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, a valid driving licence has already been issued in the name of the applicant; 
ii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence the information provided by the applicant cannot be found in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence was issued or is different;  
iii) if within the process for replacing, exchanging or registering a driving licence it is stated that, according to the information held in the central driving licence register of one of the Parties, the holder of the licence is disqualified or banned and/or his licence is withdrawn, seized or in custody. 
Article 7 
(1) If a vehicle that was previously registered in the territory of one of the Parties is registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party in whose territory the vehicle was last registered. The vehicle register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of registration. 
(2) If a driving licence that was issued in the territory of one of the Parties is replaced, exchanged or registered in the territory of another of the Parties, the central registration authority shall immediately report this to the central registration authority of the Party that issued the driving licence. The driving licence register data mentioned in Article 5 shall be given as well as the date of replacement, exchange or registration. 
Article 8 
(1) Direct access to the data stored ready for retrieval under the European Vehicle and Driving Licence Information System is restricted to the central registration authorities of the Parties. 
(2) These authorities are responsible, on behalf of their Party, for the correct operation of the European Vehicle and Driving Licence Information System, and shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed.  
Article 9 
Information that is transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System may be passed on by the central registration authorities, in accordance with the national regulations of the Parties in order exclusively to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2), to the administrative authorities responsible for registering vehicles and issuing and registering driving licences. 
In accordance with the national regulations of the Parties, this information may be passed on exclusively to police, customs, prosecution and national security authorities in order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2). This information shall in no case be passed on to any other body or organisation. 
Article 10 
The central registration authorities shall ensure that all documents of other central registration authorities received are invalidated, destroyed or returned to the appropriate authority, in accordance with the national regulations of the Parties. 
Chapter IV 
Data protection 
Article 11 
(1) The Parties shall use information transmitted under the European Vehicle and Driving Licence Information System only in order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2). 
(2) The information shall only be used in accordance with the national regulations of the Parties unless the Treaty contains stricter provisions. 
Article 12 
If information is exchanged between central registration authorities under the European Vehicle and Driving Licence Information System, the central registration authority providing the information shall be informed on request of the use to which the information provided is to be put and of the follow up action taken. 
Article 13 
The central registration authority providing the information shall have regard to the accuracy of the information to be provided and whether it is necessary and commensurate in relation to the purpose for which it is provided. The relevant national regulations on the provision of data must be observed. 
If it becomes evident that incorrect information or information that should not have been provided has been provided, the central registration authority receiving the information shall be informed immediately. The central registration authority receiving the information shall then delete or correct the information that has been received. 
Article 14 
The person concerned shall be informed about the information that has been provided on him and about the use to which it is to be put, if he so requests. There is no obligation to give this information if it is considered, in accordance with the national regulations, that the public interest in not giving the information outweighs the interest of the person concerned in being given the information. In addition, the right of the person concerned to be told of the information that is available on him is governed by the national regulations of the Party in whose territory the information is requested. 
Article 15 
As far as the national regulations applicable to the central registration authority providing the information imposes particular deletion periods for the personal information that has been provided, the central registration authority providing the information shall inform the receiver of the information accordingly. Irrespective of these periods the personal information that has been provided shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was provided. 
Chapter V 
Security of the European Vehicle and Driving Licence Information System 
Article 16 
(1) The central registration authorities shall take the necessary technical and organisational measures to ensure the security of the data in the context of the Treaty. 
(2) In particular measures shall be taken to 
i) prevent unauthorised persons gaining access to the data processing equipment; 
ii) prevent information from being read, copied, amended or deleted by unauthorized persons; 
iii) prevent unauthorised interrogation or transmission of information;  
iv) prevent unauthorised reading or copying of information during transmission. 
Article 17 
The central registration authorities shall ensure that records are produced and that records kept by them on the information retrieved from the central registration authorities of the Parties comply with national data protection requirements. 
These records shall 
i) contain the reason for the retrieval details of information retrieved and the date and time of retrievals; 
ii) be used only for audit purposes; 
iii) be suitably protected against misapplication and against other misuse and be deleted after twelve months. 
Chapter VI 
Monitoring of data protection 
Article 18 
Each Party shall, according to Directive 95/46/EC, appoint its national supervisory authorities which have the task of fully independently monitoring the compliance with the data protection provisions of the Treaty. 
The supervisory bodies shall carry out independent supervision and checks in accordance with their particular national legal regulations in order to ensure that the rights of the persons concerned are not infringed by the retrieval and use of the information. For this purpose the supervisory bodies shall have access to the European Vehicle and Driving Licence Information System. 
Chapter VII 
Organisation 
Article 19 
(1) A Board shall be set up consisting of representatives of the central registration authorities of the Parties. Each authority shall have one vote, irrespective of the number of representatives that each central registration authority delegates to the Board. 
The Board shall pass resolutions on the provisions of paragraph (2) letter a) unanimously and resolutions on the provisions of paragraph (2) letter b) with a four fifths majority. 
The Board shall adopt its initial Rules of Procedure unanimously; subsequent amendments shall be adopted with a four fifths majority. 
(2) The Board shall be responsible 
a) for the implementation and correct application of the provisions of the Treaty; 
b) for the correct technical and operational functioning of the European Vehicle and Driving Licence Information System; it shall in particular monitor the measures taken by the central registration authorities in accordance with Article 16 paragraph (2) in order to ensure security of information. 
(3) Votes may be cast under reservation of subsequent confirmation within a maximum of two months. 
(4) Unanimously passed resolutions shall be binding on the Parties within the framework of their national regulations. 
(5) Resolutions passed with a majority of votes shall have the status of recommendations for those Parties who have voted against the resolution. 
Article 20 
(1) The costs of operating and applying the European Vehicle and Driving Licence Information System by the Parties on their territory shall be borne by the Party concerned.  
(2) Subject to prior approval by the Board the common expenses incurred in implementing the Treaty shall be borne by the Parties in equal shares. 
Chapter VIII 
Responsibility and liability 
Article 21 
(1) If anyone has suffered damage as a result of an unlawful processing of information to which the Treaty relates, the Party of the central registration authority receiving the information shall be liable to him in accordance with its national law. It cannot exonerate itself from liability to the harmed person by giving the excuse that the harm was caused by the authority having transmitted the information. 
(2) If the Party of the receiving central registration authority pays compensation for damage caused by the use of incorrect or incorrectly provided information, that Party requests compensation from the Party of the providing central registration authority. 
(3) The Party of the providing central registration authority may be exempted from its liability, in whole or in part, if it proves that it is not responsible.  
Chapter IX 
Final clauses 
Article 22 
(1) For the contracting Parties which have deposited their instrument of ratification, acceptance or approval, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval. 
(2) For the fifth contracting Party it shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 
Article 23 
Each Party shall notify the Depositary of its national central registration authorities responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences.  
Article 24 
(1) Any State that applies the data protection provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 may apply to accede to the Treaty. 
(2) Such application shall be made in writing to the Depositary and shall be subject to unanimous approval by the Parties. 
(3) Instruments of accession shall be deposited with the Depositary. 
(4) For each State that accedes to it, the Treaty shall enter into force on the first day of the second month after the date of deposit by such State of its instrument of accession. 
Article 25 
The Government of the Grand Duchy of Luxembourg is the Depositary of the Treaty. It shall notify the contracting and acceded Parties of: 
a) any signature; 
b) any application for accession referred to in Article 24; 
c) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 
d) the date of entry into force for any Party; 
e) any notification of withdrawal from the Treaty; 
f) the national central registration authorities notified according to Article 23. 
Article 26 
(1) Any Party may withdraw from the Treaty at any time after two years from the date on which the Treaty has entered into force for that Party. 
(2) Withdrawal shall be effected by written notification to the Depositary. 
(3) Any such withdrawal shall take effect one year after receipt of such notification by the Depositary.  
In witness whereof the duly authorized undersigned have signed this Treaty. 
Done in Luxembourg on 29th June 2000 in the Dutch, English, French and German languages, the four texts being equally authentic, in one original which shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each contracting and acceded Party. 
Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja 
Johdanto 
Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS) Luxemburgissa 29. kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen sopimusvaltiot, 
ovat sopineet seuraavasta: 
I Artikla 
(1) Korvataan sopimuksen 1 artikla seuraavalla: 
1 Artikla 
Tässä sopimuksessa: 
1. ”osapuolilla” tarkoitetaan mitä tahansa valtiota, joka on sopimuksen osapuoli tai siihen liittynyt osapuoli; 
2. ”kolmannella osapuolella” tarkoitetaan mitä tahansa valtiota, joka ei ole osapuoli 1.1 artiklan tarkoittamassa merkityksessä, tai valtion oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella toimivaa julkista viranomaista, joka käyttää EUCARIS-järjestelmää mihin tahansa EU-säädökseen tai johonkin muuhun kahden- tai monenväliseen sopimukseen perustuvaan tietojen vaihtoon; 
3. ”rekisteröinnistä vastaavilla keskusviranomaisilla” tarkoitetaan kunkin osapuolen ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereiden ylläpidosta vastaavia viranomaisia; 
4. ”kansallisilla säännöksillä” tarkoitetaan kunkin osapuolen kaikkia niitä lakeja ja hallinnollisia säännöksiä, joiden toimeenpanosta kyseisen osapuolen rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset ovat vastuussa osittain tai kokonaan ja jotka liittyvät: 
a) ajoneuvojen hyväksymiseen ja rekisteröintiin sekä 
b) ajokorttien myöntämiseen ja rekisteröintiin; 
5. ”henkilötiedolla”, tarkoitetaan kaikkea tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. 
(2) Korvataan sopimuksen 2 artikla seuraavalla: 
2 Artikla 
(1) Rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset perustavat yhteisen järjestelmän ajoneuvo- ja ajokorttitietojen vaihtamista varten ja ylläpitävät kyseistä järjestelmää, jäljempänä ”eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä”, joka tunnetaan nimellä EUCARIS. 
(2) EUCARIS-järjestelmän tarkoituksena on: 
i) varmistaa, että osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisterit ovat paikkansapitäviä ja luotettavia; 
ii) avustaa yksittäisten valtioiden lakien vastaisten rikosten torjuntaa, tutkintaa ja syytteiden nostamista ajokortteihin, ajoneuvojen rekisteröintiin ja muiden ajoneuvoihin liittyvien petosten ja muun rikollisuuden alalla; 
iii) vaihtaa nopeasti tietoja, jotta asianmukaiset viranomaiset pystyvät tehostamaan osapuolten kansallisten säännösten mukaisten hallinnollisten toimien toteuttamista; ja  
iv) olla sellaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten käytettävissä, jotka haluavat vaihtaa tietoja EU-säädöksen tai jonkin muun kahden- tai monenvälisen sopimuksen perusteella. 
(3) Korvataan sopimuksen 3 artikla seuraavalla: 
3 Artikla 
EUCARIS-järjestelmän puitteissa rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset sallivat toisilleen pääsyn valittuun osaan osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereihin tallennetuista tiedoista. 
Tätä tarkoitusta varten kullakin rekisteröinnistä vastaavalla keskusviranomaisella on omat laitteistonsa, jotka sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sallivat niille pääsyn kyseisiin tietoihin yhteisen ohjelmiston avulla omasta ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekisteristään ja sallivat pääsyn niiden omiin tietoihin muiden osapuolten ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä. 
(4) Korvataan sopimuksen 4 artikla seuraavalla: 
4 Artikla 
Jotta 2 artiklan (2) kohdan i)–iii) alakohdissa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset hakevat automaattista menettelyä käyttäen tiedot ajoneuvo- ja ajokorttitietojen keskusrekistereistä 3 ja 5 artikloissa mainitulla tavalla seuraavien tehtävien suorittamiseksi: 
a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri: 
Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajoneuvon rekisteröintihakemus ja jos kyseinen ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä toisen keskusrekisteristä vastaavan viranomaisen vastuualueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan sen osapuolen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen antamia tietoja vastaan, jonka alueella kyseinen ajoneuvo oli aiemmin rekisteröitynä. 
Jos hakijan antamien tietojen pohjalta on pääteltävissä, että ajoneuvo on ollut aiemmin rekisteröitynä vielä jonkin toisen osapuolen alueella, hakijan antamat tiedot tarkistetaan myös kyseisen osapuolen keskusrekisteristä saatuja tietoja vastaan. 
b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri: 
Jos yhden rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella jätetään ajokorttihakemus, kyseinen viranomainen voi tarkistaa muiden osapuolten ajokorttitietojen keskusrekistereistä, onko hakijalle jo aiemmin myönnetty ajokortti, joka on edelleen voimassa. 
Samaa menettelyä noudatetaan, jos hakemus koskee toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetyn ajokortin korvaamista tai vaihtamista. 
Jos toisen rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen vastuualueella myönnetty ajokortti tuodaan jonkun muun rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen rekisteröitäväksi, tiedot tarkistetaan sen osapuolen ajokorttitietojen keskusrekisterissä olevia tietoja vastaan, jonka alueella ajokortti on myönnetty. 
(5) Korvataan sopimuksen 5 artikla seuraavalla: 
5 Artikla 
(1) rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten käyttämän automaattisen menettelyn avulla voi hakea seuraavanlaisia tietoja: 
a) Ajoneuvotietojen keskusrekisteri: 
i) merkki, 
ii) kauppanimi; 
ii) ajoneuvon valmistenumero; 
iv) rekisterinumero; 
v) ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä; 
vi) polttoaineen tai voimanlähteen tyyppi; 
vii) merkintä, joka kertoo, että ajoneuvo on varastettu. 
b) Ajokorttitietojen keskusrekisteri: 
i) ajokortin numero; 
ii) ajokortin haltijan sukunimi; 
iii) ajokortin haltijan muut nimet; 
iv) syntymäaika ja -paikka; 
v) niiden ajoneuvojen luokka/-luokat (tai sen/niiden alaluokka/-luokat), joita ajokortin haltijalla on oikeus ajaa; 
vi) hallinnolliset huomautukset tai rajoitukset koodimuodossa; 
vii) myöntämispäivä; 
viii) viimeinen voimassaolopäivä; 
ix) merkintä, joka kertoo, että ajoneuvoluokka on poistettu käytöstä tai kielletty. 
(2) (1) kohdassa mainitun tiedon lisäksi automaattisen menettelyn kautta on mahdollista tuoda rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten haettavaksi valinnaisia lisätietoja sekä ajoneuvo- että ajokorttitietojen keskusrekisterin osalta; kyseiset tiedot on listattava asiakirjassa, jonka yleiskokous hyväksyy 19 artiklan (2) kohdan b) alakohdan mukaisesti. 
(3) Asiakirjassa voi listata vain sellaisia tietoja, jotka täyttävät tämän sopimuksen 2 artiklan (2) kohdan i)–iii) alakohdissa mainitut tarkoitukset. 
(4) Tämä ei vaikuta sopimuksiin, jotka koskevat rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten muuta tiedonhakua kansallisten säännösten puitteissa. 
(6) Korvataan sopimuksen 6 artiklan ensimmäinen lause seuraavalla: 
6 Artikla 
Jotta 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittu tarkoitus voitaisiin täyttää, rekisteröinnistä vastaavat keskusviranomaiset toteuttavat osapuolten kansallisten säännösten mukaisesti toimet, joita tilanteen selvittäminen edellyttää, ennen kuin ryhtyvät muihin hallinnollisiin toimiin, mikäli herää epäilyksiä ajoneuvojen tai ajokorttien todellisesta tai oikeudellisesta tilasta. 
[ ... ] 
(7) Korvataan sopimuksen 8 artikla seuraavalla: 
8 Artikla 
(1) Osapuolten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan. 
(2) Suora pääsy 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on rajattu kunkin osapuolten rekisteröinnistä vastaaville keskusviranomaisille. 
(3) Kyseiset viranomaiset vastaavat oman osapuolensa puolesta EUCARIS-järjestelmän tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja niiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, että tämän sopimuksen säännöksiä noudatetaan. 
(4) 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi ja kunkin osapuolen kansallisten säännösten mukaisesti ajoneuvojen rekisteröinnistä ja ajokorttien myöntämisestä ja rekisteröinnistä vastaavat hallintoviranomaiset sekä kansalliset poliisi-, tulli- ja syyttäjäviranomaiset ja kansalliset turvallisuusviranomaiset saavat pyytää tietoja EUCARIS-järjestelmästä rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kautta. Kyseisiä tietoja saa toimittaa muille viranomaisille ainoastaan sen mukaisesti, mitä säädetään vastaanottavan osapuolen kansallisen lainsäädännön säännöksissä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY, annettu 24. päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, mukaan lukien kaikki tämän direktiivin muuttamisesta tai korvaamisesta annetut säädökset. 
(8) Lisätään uusi 8a artikla: 
8a Artikla 
(1) Sellaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten pääsy valmiina haettavissa oleviin tietoihin unionin oikeuden toimen tai jonkin muun kahden- tai monenvälisen sopimuksen nojalla kuin tämä sopimus on rajattu viranomaisiin, jotka asiasta vastaavat kyseisen oikeuden toimen tai sopimuksen mukaisesti. 
(2) Kyseisten viranomaisten odotetaan vastaavan EUCARIS-järjestelmän asianmukaisesta toiminnasta ja käytöstä. 
(3) Tekniset toimet, jotka on toteutettu erillisten tietopyyntö- ja vastausviestien sekä erilaisiin soveltamistarkoituksiin tarkoitettujen erityisten tiedonvaihtotoimintojen muodossa, takaavat, että osapuolten ja kolmansien osapuolten viranomaisilla on pääsy vain sellaisiin tietoihin, joiden käyttöön niillä on oikeus asianmukaisen unionin oikeuden toimen tai asianmukaisen kahden- tai monenvälisen sopimuksen perusteella. 
(9) Poistetaan sopimuksen 9 artikla. 
(10) Poistetaan sopimuksen 10 artikla. 
(11) Korvataan sopimuksen 11 artiklan 1 kohta seuraavalla: 
11 Artikla 
(1) Osapuolet käyttävät EUCARIS-järjestelmän puitteissa välitettävää tietoa ainoastaan 2 artiklan 2 kohdan i)–iii) alakohdissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. 
(12) Korvataan sopimuksen 12 artikla seuraavalla: 
12 Artikla 
Jos tietoja vaihdetaan rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten välillä EUCARIS-järjestelmän puitteissa, tiedot luovuttavan rekisteröinnistä vastaavan keskusviranomaisen tulee pyynnöstä saada tieto siitä, mihin annettavia tietoja käytetään ja millaisia toimenpiteitä siitä seuraa. 
(13) Korvataan sopimuksen 17 artikla seuraavalla: 
17 Artikla 
Rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten on varmistettava, että tiedon hausta pidetään kirjaa ja että niiden kirjaamat tiedot muiden osapuolten rekisteröinnistä vastaavilta keskusviranomaisilta haetuista tiedoista ovat kansallisten tietosuojavaatimusten mukaisia. 
Kyseisen kirjanpidon on 
1. ilmoitettava syy tietojen hakemiseen, haettuja tietoja koskevat yksityiskohdat sekä hakujen päivämäärät ja kellonajat; 
2. määrä olla käytettävissä vain tarkastustarkoituksiin; 
3. oltava sopivalla tavalla suojattu virheellistä soveltamista ja muuta väärinkäyttöä vastaan; ja 
4. se on poistettava 12 kuukauden kuluttua, tai vaihtoehtoisesti käsiteltävä osapuolten kansallisen rekisteritiedon tallentamista ja poistamista koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
(14) Korvataan sopimuksen 18 artikla seuraavalla: 
18 Artikla 
Kunkin osapuolen tai kolmannen osapuolen tulee kunnioittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, annettu 28. päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä nimittää direktiivin 95/46/EY mukaisesti omat valvontaviranomaisensa, joiden tehtävänä on täysin itsenäisesti valvoa sopimuksen tietosuojaa koskevien määräysten noudattamista. Tätä artiklaa sovelletaan myös kaikkiin tämän asetuksen tai direktiivin muuttamisesta tai korvaamisesta annettuihin säännöksiin. Valvontaelimet suorittavat itsenäistä valvontaa ja tekevät tarkastuksia omien erityisten kansallisten säännöstensä mukaisesti sen varmistamiseksi, ettei tiedon haku ja käyttö loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia. Tätä tarkoitusta varten valvontaelimillä tulee olla pääsy EUCARIS-järjestelmään. 
(15) Korvataan sopimuksen 19 artikla seuraavalla: 
19 Artikla 
(1) Järjestelmää varten asetetaan osapuolten ja kolmansien osapuolten edustajista koostuva yleiskokous. 
Yleiskokouksen säännöllinen istunto kokoontuu kerran vuodessa ja erityisistuntoja järjestetään tarpeen mukaan. 
(2) Yleiskokouksen tehtävänä on vastata: 
a. sopimuksen säännösten toteuttamisesta ja asianmukaisesta soveltamisesta; 
b. sen 5 artiklan (2) kohdassa mainitun asiakirjan hyväksymisestä, joka sisältää listan 5 artiklan (1) kohdassa tarkoitetuista haettavissa olevista valinnaisista lisätiedoista; 
c. EUCARIS-järjestelmän asianmukaisesta teknisestä ja operatiivisesta toiminnasta; 
d. kaikista EUCARIS-järjestelmää koskevista taloudellisista asioista. 
Yleiskokous voi perustaa apuelimiä tai -toimielimiä sen mukaan, miten katsoo toimintansa kannalta tarpeelliseksi. Yleiskokous hyväksyy työjärjestyksensä neljän viidesosan ääntenenemmistöllä. 
(3) Kullakin valtiolla on yksi ääni riippumatta siitä, kuinka monta edustajaa kukin osapuoli tai kolmas osapuoli yleiskokoukseen asettaa tai siitä, kuinka paljon sillä on yhteyspisteitä, palveluita tai käyttäjiä. 
(4) Osapuolet voivat tehdä sopimusta, 5 artiklan (2) kohdassa mainittua tietoaineistoa ja valtioiden liittymishakemuksia koskevat päätökset tai päätöslauselmat ainoastaan neljän viidesosan ääntenenemmistöllä siten, että vähintään puolet kaikista osapuolista ovat edustettuina. Yleiskokous säätää kaikkia muita asioita koskevat äänestyskäytännöt menettelysäännöissään. 
(16) Korvataan sopimuksen 20 artikla seuraavalla: 
20 Artikla 
(1) Kukin osapuoli tai kolmas osapuoli vastaa kuluista, jotka aiheutuvat EUCARIS-järjestelmän käyttämisestä ja soveltamisesta kyseisen osapuolen tai kolmannen osapuolen omalla alueella. 
(2) Osapuolet ja kolmannet osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneista yhteisistä kuluista ainoastaan siinä tapauksessa, että yleiskokous on hyväksynyt menettelyn etukäteen. 
II Artikla 
(1) Tämä pöytäkirja ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan huostaan, joka toimii pöytäkirjan tallettajana. 
(2) Tämä pöytäkirja tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut toisen pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjan. 
(3) Niiden osapuolten osalta, jotka tallettavat tämän pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa sen voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletettiin. 
(4) Kaikki ne valtiot, jotka liittyvät tähän sopimukseen 24 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, liittyvät muutossopimukseen. 
TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 
TEHTY Luxemburgissa 8. päivänä kesäkuuta vuonna 2017 yhtenä hollannin-, englannin-, ranskan- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki neljä tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset, ja talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin osapuolelle. 
Protocol amending the Treaty concerning a European Vehicle and Driving Licence Information System (EUCARIS) 
Preamble 
The States Parties to the Treaty concerning a European Vehicle and Driving Licence Information System (EUCARIS), signed at Luxembourg on 29 June 2000, 
Have agreed as follows: 
Article I 
(1) Article 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 1 
In this Treaty the term: 
1. "Party" denotes any State that is a party to the Treaty, i.e. either a contracting Party or a Party having acceded to the Treaty; 
2. "Third Party" denotes any State, not being a Party as mentioned in Article 1.1, or public entity operating outside the jurisdiction of a State, that makes use of EUCARIS for any data exchange based on an EU legal act or on any bilateral or multilateral agreement ; 
3. "central registration authorities" denotes the authorities of the Parties which are responsible for managing the central registers of vehicles and driving licences; 
4. "national regulations" denotes all legal and administrative regulations of a Party for the implementation of which the central registration authorities of this Party are responsible, in whole or in part, with regard to: 
a) the licensing or registration of vehicles, and 
b) the issuing and registration of driving licences; 
5. "personal data" denotes any information about a particular or identifiable person. 
(2) Article 2 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 2 
(1) The central registration authorities shall set up and maintain a common system for the exchange of vehicle and driving licence data, hereinafter referred to as the "European Vehicle and Driving Licence Information System", known as EUCARIS. 
(2) The purpose of EUCARIS is: 
i) to ensure that the central vehicle and driving licence registers of the Parties are accurate and reliable; 
ii) to assist in preventing, investigating and prosecuting offences against the laws of individual States in the field of driving licences, vehicle registration and other vehicle-related fraud and criminality; 
iii) to exchange information rapidly in order to increase the efficiency of administrative measures taken by the relevant authorities according to the national regulations of the Parties; and  
iv) to be at the disposal for Parties or Third Parties wishing to exchange data based on an EU legal act or any bilateral or multilateral agreement other than this Treaty. 
(3) Article 3 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 3 
Within the framework of EUCARIS, the central registration authorities shall allow one another to access a selected part of the data stored in the central vehicle and driving licence registers of the Parties. 
For this purpose, each central registration authority shall have its own hardware which, by using common software, shall allow access to the data from its own central vehicle and driving licence registers for the purpose of achieving the aim of the Treaty and shall give access to the data from the central vehicle and driving licence registers of the other Parties. 
(4) Article 4 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 4 
In order to achieve the purpose set out in Article 2, paragraph (2), subparagraph i) to iii), the central registration authorities shall, using automated procedures, retrieve the data as mentioned in Articles 3 and 5 from the central vehicle and driving licence registers in order to perform the following duties: 
a) Central vehicle register: 
If an application to register a vehicle is made in the area of responsibility of a central registration authority and if that vehicle has previously been registered in the area of responsibility of another central registration authority, the information provided by the applicant shall be checked against the information from the central vehicle register of the Party in whose territory the vehicle was previously registered. 
If the information provided by the applicant leads to the conclusion that the vehicle was previously registered in the territory of another Party, the information provided by the applicant should also be checked against the information from the central vehicle register of that Party. 
b) Central driving licence register: 
If an application for a driving licence is made in the area of responsibility of a central registration authority, that authority may, by inspecting the information from the central driving licence registers of the other Parties, check whether the applicant has in the past been issued with a driving licence that is still valid. 
The same procedure shall be followed if an application is made for the replacement or the exchange of a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority. 
If a driving licence that has been issued in the area of responsibility of another central registration authority is presented to a central registration authority for registration, a data check shall be made against the information in the central driving licence register of the Party in whose territory the driving licence has been issued 
(5) Article 5 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 5 
(1) The following data shall be available for retrieval through the automated procedure used by the central registration authorities: 
a) Central vehicle register: 
i) make: 
ii) commercial description; 
iii) vehicle identification number; 
iv) registration number; 
v) date of first registration; 
vi) type of fuel or power source; 
vii) status indicating that the vehicle is stolen. 
b) Central driving licence register: 
i) number of the licence; 
ii) surname of the holder; 
iii) other names of the holder; 
iv) date and place of birth; 
v) (sub)category(ies) of vehicle(s) the holder is entitled to drive; 
vi) administrative remarks or restrictions in code form; 
vii) date of issue; 
viii) date of expiry; 
ix) status indicating that a category has become invalid or disqualified. 
(2) In addition to the data mentioned in paragraph (1) further optional data may be made available for retrieval through automated procedure by the central registration authorities for both the central vehicle register and the central driving licence register; these data shall be listed in a document to be approved by the General Assembly in accordance with Article 19 paragraph (2) letter b). 
(3) This document may only list the data that serve the purposes of this Treaty set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii). 
(4) Agreements concerning the retrieval of other information by the central registration authorities within the framework of national regulations are not affected. 
(6) Article 6, sentence 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 6 
In order to achieve the purpose set out in Article 2 paragraph (2) subparagraph i) to iii), the central registration authorities shall, in accordance with the national regulations of the Parties, arrange for action to be taken to clarify the situation before taking further administrative measures, if there is any doubt about the actual or legal conditions of the vehicles or driving licences. 
[ ... ] 
(7) Article 8 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 8 
(1) The Parties shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed. 
(2) Direct access to the data referred to in Article 5 is restricted to the central registration authorities of the Parties. 
(3) These authorities are responsible, on behalf of their Party, for the correct operation of EUCARIS, and shall take the appropriate action to ensure that the provisions of the Treaty are observed. 
(4) In order to achieve the purposes set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii) and in accordance with the national regulations of the Parties, the administrative authorities responsible for registering vehicles and issuing and registering driving licences as well as the national police, customs, prosecution and national security authorities are allowed to request information from EUCARIS through the central registration authorities. This information may only be supplied to other entities in compliance with the provisions of the national legislation of the receiving Party and Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, including any act amending or replacing this Directive. 
(8) A new Article 8a shall be added: 
Article 8a 
(1) Access for Parties and Third Parties to the data stored ready for retrieval under an EU legal act or any bilateral or multilateral agreement other than this Treaty is restricted to the authorities responsible under that act or agreement. 
(2) These authorities are expected to be responsible for the correct operation and use of EUCARIS. 
(3) Technical measures in the form of independent request and response messages and specific functions of data exchange for the various application purposes shall ensure that authorities of Parties and Third Parties only have access to data regarding which they are authorised under the relevant EU legal act or the relevant bilateral or multilateral agreement. 
(9) Article 9 of the Treaty shall be deleted. 
(10) Article 10 of the Treaty shall be deleted. 
(11) Article 11, paragraph 1 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 11 
(1) The Parties shall use information transmitted under EUCARIS only in order to achieve the purposes set out in Article 2 paragraph (2) subparagraphs i) to iii).¨ 
(12) Article 12 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 12 
If information is exchanged between central registration authorities under EUCARIS, the central registration authority providing the information shall be informed on request of the use to which the information provided is to be put and of the follow up action taken. 
(13) Article 17 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 17 
The central registration authorities shall ensure that records are produced and that records kept by them on the information retrieved from the central registration authorities of the Parties comply with national data protection requirements. 
These records shall 
1. contain the reason for the retrieval, details of information retrieved and the date and time of retrievals; 
2. be used only for audit purposes; 
3. be suitably protected against misapplication and against other misuse; 
4. be deleted after twelve months, alternatively handled in compliance with the national legislation of the Parties concerning the filing and deletion of records. 
(14) Article 18 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 18 
Each Party or Third Party shall respect Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 28 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data and, according to Directive 95/46/EC, appoint its national supervisory authorities which have the task of fully independently monitoring the compliance with the data protection provisions of the Treaty. This Article shall also apply to any act amending or replacing this Regulation or Directive. The supervisory bodies shall carry out independent supervision and checks in accordance with their particular national legal regulations in order to ensure that the rights of the persons concerned are not infringed by the retrieval and use of the information. For this purpose the supervisory bodies shall have access to EUCARIS. 
(15) Article 19 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 19 
(1) There shall be a General Assembly consisting of representatives of all Parties and Third Parties. The General Assembly shall meet every year in regular session and in such special sessions as may be necessary. 
(2) The General Assembly shall be responsible for: 
a. the implementation and correct application of the provisions of the Treaty; 
b. the approval of the document mentioned in Article 5 paragraph (2) containing the list of optional data available for retrieval in addition to the data mentioned in Article 5 paragraph (1); 
c. the correct technical and operational functioning of EUCARIS; 
d. all financial matters concerning EUCARIS. 
The General Assembly may establish subsidiary organs or bodies as it deems necessary for its functioning. 
The General Assembly shall adopt its Rules of Procedure with a four-fifth majority. 
(3) Each State shall have one vote, irrespective of the number of delegates that each Party or Third Party delegates to the General Assembly and irrespective of the number of connections, services or users. 
(4) Decisions or resolutions on matters concerning the Treaty, the data set mentioned in Article 5 paragraph (2) and applications of States to accede to the Treaty shall be made by the Parties only with a four-fifth majority, with at least a half of all the Parties represented. The General Assembly shall regulate the voting procedure concerning all other matters in its Rules of Procedure. 
(16) Article 20 of the Treaty shall be replaced by: 
Article 20 
(1) The costs of operating and applying EUCARIS by the Parties and Third Parties on their territory shall be borne by the Party concerned or the Third Party concerned, respectively. 
(2) Subject to prior approval by the General Assembly the common expenses incurred in implementing the Treaty shall be borne by the Parties and Third Parties. 
Article II 
(1) The present Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg which shall be the Depositary of this Protocol. 
(2) This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt by the Depositary of the second instrument of ratification, acceptance or approval of the Protocol. 
(3) For the Contracting Parties that deposit their instrument of ratification, acceptance or approval of the Protocol after its entry into force, the Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the instrument was deposited with the Depositary. 
(4) Any State that accedes to the Treaty in accordance with Article 24 of the Treaty after the entry into force of this Protocol accedes to the amended Treaty. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol. 
DONE at Luxembourg on June 8, 2017 in the Dutch, English, French and German languages, the four texts being equally authentic, in one original which shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each Contracting Party. 
Viimeksi julkaistu 27.9.2018 14:47