Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.31

Kirjallinen kysymys KK 473/2021 vp 
Sofia Virta vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien täydennyskoulutuksesta psykoterapeuttipulan ratkaisukeinona

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on pulaa yksilöpsykoterapeuteista, ja Kelan kuntoutustukea saavat joutuvat usein odottamaan terapiaan pääsyä kohtuuttoman pitkään, kun terapeuttia ei löydy. Tämä on ongelma, josta on viime aikoina keskusteltu paljon. 

Yksi terapeuttipulaa lievittävä ratkaisu voisi olla täydennyskoulutus, jolla perhe- ja ryhmäpsykoterapeutit voisivat pätevöityä Kelan yksilöpsykoterapeuteiksi. Perhe- ja ryhmäpsykoterapeuteilla on sosiaali- tai terveydenhuollon pohjakoulutuksen lisäksi kolmevuotinen psykoterapiakoulutus, ja monet heistä tekevät jo nyt yksilöhoitoja. Kelan tukemaa yksilöterapiaa tällä koulutuksella ei kuitenkaan voi tehdä, eivätkä he saa hyväksiluettua osaamistaan opiskellessaan yksilöpsykoterapiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa tehdäkseen perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien tulee opiskella kokonaan uusi yksilöhoidon psykoterapiatutkinto. Koulutukset maksavat terapiasuuntauksesta riippuen 20 000—50 000 euroa ja kestävät noin 3—4 vuotta. 

Esimerkiksi perheterapian taustateoria on yhteneväinen useiden yksilöterapioiden kanssa, ja se soveltuu hyvin käytettäväksi rinnakkain esimerkiksi kognitiivis-analyyttisen ja kognitiivis-integ-ratiivisen yksilökoulutuksen kanssa. Täydennyskoulutuksessa olisi mahdollista hyödyntää tätä teoriapohjan samankaltaisuutta etenkin, kun psykoterapiat ovat kokonaisuudessaan muuttumassa integratiivisempaan suuntaan ja koulukuntien väliset kilpailuasetelmat ovat vähentymässä. 

Muuntokoulutus on ollut mahdollista aikaisemmin, mutta 31.12.2011 voimaan tulleen asetuksen myötä psykoterapeuttikoulutusta uudistettiin ja mahdollisuus tällaiseen opintoväylään lakkautettiin. Ennen asetusmuutosta esimerkiksi Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys KAT ry koulutti TEO-rekisteröityjä perhe- ja ryhmäanalyyttisen koulutuksen saaneita psykoterapeutteja räätälöidyssä yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa, joka kesti vähintään kaksi vuotta. Tämä koulutus piti sisällään teoriaseminaarit ja kliiniset seminaarit (126 tuntia) sisältäen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakson ja KAT-YET-psykoterapeuttikoulutuksen ensimmäisen opintovuoden, psykoterapeuttisen potilastyön sekä psykoterapian työnohjauksen (vähintään 60 tuntia). 

Perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien vahvaa osaamista olisi tärkeää hyödyntää mahdollisimman laajasti. Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen, jossa yksilöpsykoterapeutit ovat ylityöllistettyjä eivätkä pysty vastaamaan ihmisten tarpeeseen saada Kelan tukemia psykoterapiapalveluja, tulisi asiaan reagoida nopeasti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Minkä takia perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien Kelan tukemasta yksilöpsykoterapeutin pätevyyteen johtavasta täydennyskoulutuksesta on luovuttu ja 
onko sitä tarkoitus palauttaa, jotta perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien osaaminen saataisiin paremmin hyödynnettyä ja pulaa yksilöpsykoterapeuteista paikattua? 
Helsingissä 27.8.2021 
Sofia Virta vihr 
 
Mirka Soinikoski vihr 
 
Tiina Elo vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Noora Koponen vihr 
 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
Mari Holopainen vihr 
 
Saara Hyrkkö vihr