Viimeksi julkaistu 9.5.2021 17.40

Valiokunnan lausunto TaVL 12/2015 vp HE 34/2015 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 34/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 
  valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Jukka Leskelä 
  Energiateollisuus ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • WWF Suomi

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen tavoitteena on lämmityspolttoaineiden (kevyt ja raskas polttoöljy, kivihiili, maakaasu ja nestekaasu) hiilidioksidiveroa korottamalla lisätä valtion tuloja ja ohjata samalla kulutusta biomassan ja vähäpäästöisten lämmityspolttoaineiden käyttöön. Lisäksi ehdotetaan, että kaivostoiminta ja louhinta siirretään takaisín alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piiriin. 

Talousvaliokunta on tarkastellut esityksen vaikutuksia energiapolitiikkaan ja elinkeinotoimintaan. Saadun selvityksen perusteella ja ottaen erityisesti huomioon kiristyvän valtiontalouden fiskaaliset tarpeet talousvaliokunta pitää esitystä perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. 

Hiilidioksidiveroon tehtävä korotus kohdistuu erityisesti kivihiilen ja öljyn polttamiseen, ja se on näin omiaan ohjaamaan kulutusta energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti vähäpäästöisempään suuntaan. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ohjaava verovaikutus kohdistuu näiltä osin myös päästökauppasektoriin, jonka osalta tavoitteena tulisi olla yhden ohjausinstrumentin, eli päästökauppajärjestelmän, käyttäminen. Ehdotuksella on lisäksi vaikutusta yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) tuotantokustannuksiin ja kannattavuuteen kivihiilen käytön kallistuessa. Kivihiiltä korvaavat polttoaineet ovat käyttökustannuksiltaan kalliimpia, ja lisäksi osassa laitoksia kivihiilen korvaaminen edellyttäisi uusinvestointeja, jotka eivät nykyisen alhaisen sähkönhinnan vuoksi ole kannattavia. Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että tämä saattaa johtaa kehitykseen, jossa CHP-tuotannon sijasta investoidaan pienemmän hyötysuhteen omaavaan erilliseen lämmöntuotantoon. Markkinoilta poistuisi tässä tilanteessa myös sähköntuotantoa ja samalla huoltovarmuutta turvaavaa säätövoimakapasiteettia. 

Talousvaliokunta pitää perusteltuna, että esitys saattaa kaivostoimintaa koskevan energiaverotuksen samaan kategoriaan muun vastaavan teollisuuden kanssa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.10.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo kok 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 
varajäsen 
Sampo Terho ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuula Kulovesi  
 

Eriävä mielipide

Perustelut

Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoinen tavoite saavuttaa ilmastotavoitteet etupainotteisesti. Tämän kiitettävän tavoitteen mukaista on ohjata energiasektoria vähäpäästöiseen suuntaan ja pienentää ympäristölle haitallisten tukien määrää. Hiilidioksidiveron korotus on hyvä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hallituksen esityksen tavoitteena on lämmityspolttoaineiden (kevyt ja raskas polttoöljy, kivihiili, maakaasu ja nestekaasu) hiilidioksidiveroa korottamalla lisätä valtion tuloja ja ohjata samalla kulutusta biomassan ja vähäpäästöisten lämmityspolttoaineiden käyttöön. Hallituksen tavoite on oikea ja esitetty hiilidioksidiveron korotus perusteltu. 

Turpeen energiakäyttöä kohdellaan verotuksellisesti hyvin eri tavalla kuin muita fossiilisia polttoaineita. Vaikka turpeen energiakäytöllä on paikallisesti työllistäviä vaikutuksia, on kuitenkin huomioitava myös turpeen ilmasto- ja ympäristövaikutukset, jotka ovat jopa kivihiilen luokkaa. Siksi turpeen erityiskohtelu ei ole pitkällä aikavälillä perusteltua ja verotusta olisi asteittain yhdenmukaistettava muiden suuripäästöisten energiamuotojen kanssa. 

Kaivostoiminta siirrettiin normaalin verokohtelun piiriin vasta vuoden 2015 alussa. Nyt hallitus esittää, että se siirrettäisiin vuonna 2017 takaisin alennetun sähköveron ja veronpalautusten piiriin. Tämä on poukkoilevaa politiikkaa, eikä siirto ole perusteltua. Suomessa ei ole erillistä kaivosveroa. Kaivostoiminnan normaalia sähköveroluokkaa voidaan pitää maksuna yhteisen kansallisomaisuutemme rikkauksien hyödyntämisestä. Kaivostoiminnan pitäminen korkeammassa sähköveroluokassa tuottaa arvion mukaan 27 miljoonaa euroa enemmän verotuloja vuosittain. Hallituksen esitys siis vähentää valtion verotuottoja. Parempaa elinkeinopolitiikkaa olisi suunnata nämäkin miljoonat mieluummin uusia innovaatioita ja elinkeinotoimintaa luovaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuin olemassa olevan kaivostoiminnan suosimiseen. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitämme,

että valtiovarainvaliokunta ottaa yllä mainitut näkökulmat huomioon. Lainmuutosta kaivosten sähköverotuksen alentamiseksi ei ole syytä tehdä, eli esitetty 2. lain 2 §:n muutos on syytä poistaa. Lisäksi olisi syytä ryhtyä valmistelemaan muutoksia turpeen verotuksellisen erityiskohtelun asteittaisesta poistamisesta. 
Helsingissä 21.10.2015
Hanna Sarkkinen vas 
 
Antero Vartia vihr