Valiokunnan mietintö
MmVM
4
2016 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 142/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Aku-Petteri
Korhonen
maa- ja metsätalousministeriö
erikoistutkija
Juha
Lipponen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
toimialapäällikkö
Pekka
Heikkilä
Elintarviketeollisuusliitto ry
lakimies
Marika
Twerin
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
Maaseutuvirasto
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvien tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Tuottajaorganisaatiot voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien markkinavoima ei ole tasapainossa. Tuottajaorganisaatiot voivat myös tehostaa tuotantoa ja siten osaltaan parantaa tuotannon kannattavuutta. 
Euroopan unionin maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan uudistetun lainsäädännön mukaan jäsenvaltion hyväksymä eräiden naudanliha-alan tuotteiden tai eräiden peltokasvien tuottajista koostuva tuottajaorganisaatio voi neuvotella jäsentensä puolesta tarjontaan liittyviä sopimuksia. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa näiden säännösten soveltaminen Suomessa. Ehdotetun lain mukaan tuottajaorganisaatiot voisivat lisäksi toteuttaa kaikkien naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvialan tuotteiden osalta muita tuottajaorganisaatioille Euroopan unionin lainsäädännössä sallittuja toimia. Tuottajaorganisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuisi nykyiseen kilpailulainsäädäntöön.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleisperustelut
Valiokunta toteaa, että tuottajaorganisaatiot ovat maataloustuottajien aloitteesta perustettuja organisaatiota, jotka toteuttavat jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä EU:n lainsäädännössä tarkemmin määritettyjä tavoitteita. Tuottajaorganisaatioita koskevan EU:n lainsäädännön perustelujen mukaan jäsenvaltioiden on voitava hyväksyä tuottajaorganisaatiot, koska ne voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa. 
Esityksen perusteista käy ilmi, että kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän alkutuotantoselvityksen (Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 2/2013) mukaan maataloustuottajien neuvotteluvoima elintarvikeketjussa on yleensä hyvin heikko. Tätä vahvistaa se tosiasia, että Suomessa maatilat ovat edelleen pieniä. Sen sijaan päivittäistavaramarkkinat ovat erittäin keskittyneet. Myös useat keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat oligopolistiset ja suurten toimijoiden hallussa. Alkutuotantoselvityksen mukaan neuvotteluvoiman epätasapaino ilmenee selkeästi maataloustuottajien ja päivittäistavarakaupan sekä maataloustuottajien ja teollisuuden välillä. 
Alkutuotantoselvityksen mukaan tuottajaorganisaatiot saattavat olla neuvotteluvoiman ja elinkeinojen rakennemuutoksen näkökulmasta varteenotettava kehityslinja tulevaisuudessa. Alkutuotantoselvityksessä viitataan tuottajien toiminnan tehokkuuden ja neuvotteluvoiman lisäämisen osalta kilpailulainsäädännön jo nykyisin mahdollistamiin alkutuottajien yhteistyöjärjestelmiin ja suhtaudutaan toisaalta kriittisesti siihen, että maataloussektorilla otettaisiin käyttöön laaja kilpailuoikeudellinen poikkeus. 
Nykyisin Suomessa on mahdollista hyväksyä tuottajaorganisaatiot hedelmä- ja vihannesalalla ja maitotuotealalla. Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan (MmVL 9/2014 vp) edellyttänyt, että Suomessa ryhdytään valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tuottajaorganisaatioiden toiminnan nykyistä laajemmin.  
Valiokunta toteaa, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä vuonna 2013 EU:n lainsäädäntöön lisättiin naudanliha-alan ja tiettyjen peltokasvien tuottajaorganisaatioiden sopimusneuvotteluja koskevat erityissäännökset. Naudanliha- ja peltokasvialaa koskevat uudet EU:n säännökset yhdessä nykyisten kilpailulainsäädännön säännösten kanssa muodostavat varsin selkeän oikeudellisen perustan tuottajaorganisaatioiden toiminnalle, minkä vuoksi esityksessä on pidetty perusteltuna muuttaa kansallista lainsäädäntöä siten, että myös naudanliha-alan ja peltokasvialan tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen tulee mahdolliseksi Suomessa.  
EU:n markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaan jäsenvaltion on hyväksyttävä hedelmä- ja vihannesalalla ja maitoalalla toimivat tuottajaorganisaatiot. Muiden tuotealojen tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen on jäsenvaltiolle vapaaehtoista. Näin ollen muun muassa peltokasvi- ja naudanliha-alan tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen on jäsenvaltion harkintavaltaan kuuluva asia. 
Sekä pakollisiin eli hedelmä- ja vihannesalan ja maitoalan tuottajaorganisaatioihin että vapaaehtoisesti hyväksyttäviin tuottajaorganisaatioihin sovellettavista yleisistä hyväksymisedellytyksistä säädetään markkinajärjestelyasetuksen 152 artiklan 1 ja 2 kohdissa sekä 153—155 artikloissa. Lisäksi markkinajärjestelyasetuksessa on eräitä tuotesektorikohtaisia säännöksiä. Markkinajärjestelyasetuksessa säädetään myös eräiden sopimusneuvottelujen hyväksyttävyydestä.  
Edellä esitetystä käy ilmi, että tuottajaorganisaatioita koskevaan EU:n lainsäädäntöön on vuoden 2014 alusta lukien kuulunut säännökset, joiden nojalla hyväksytyllä tuottajaorganisaatiolla on oikeus käydä sopimusneuvotteluita eräiden naudanliha-alatuotteiden ja eräiden peltokasvien osalta. Asiasta säädetään markkinajärjestelyasetuksen 170 ja 171 artikloissa. 
Esityksessä ehdotetaan tuottajaorganisaatioiden hyväksymismahdollisuuden laajentamista naudanliha-alalle sekä tiettyjen peltokasvituotteiden alalle. Hyväksymisen laajentaminen näille tuotealoille mahdollistaa markkinajärjestelyasetuksen kyseisten alojen tuottajaorganisaatioiden sopimusneuvotteluja koskevien uusien 170 ja 171 artiklojen soveltamisen. Esityksen perusteluissa on todettu, että tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä kyseisillä aloilla on pidetty perusteltuna, koska mainituissa artikloissa on säädetty selkeät puitteet tuottajaorganisaatioiden sopimusneuvotteluille. 
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotus ei mahdollista tuottajaorganisaatioiden perustamista muille lihantuotantoaloille kuin naudanlihantuotannolle. Myös eräitä kasvintuotantoaloja jää ulkopuolelle. Viitaten edellä todettuun valiokunta edellyttää, että alkutuotannon asemaa markkinoilla vahvistetaan kaikissa tuotantosuunnissa (Valiokunnan lausumaehdotus). Tuottajaorganisaatiot tulee sallia tuotantosuunnasta riippumatta. Suomen tulee jatkossa ajaa myös EU:n säännösten muuttamista tämän mukaisesti.  
Valiokunta pitää välttämättömänä, että tuottajille muodostuu mahdollisimman matala kynnys tuottajaorganisaatioiden perustamiseen. Tuottajaorganisaatioiden hyväksymismenettelyjen tulee olla mahdollisimman kevyitä, eikä niihin saa sisällyttää byrokratiaa. 
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Eduskunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että alkutuotannon asemaa markkinoilla vahvistetaan kaikissa tuotantosuunnissa
Helsingissä 5.4.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Jari
Leppä
kesk
varapuheenjohtaja
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Timo V.
Korhonen
kesk
varajäsen
Pirkko
Mattila
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 20.4.2016 13:34