Valiokunnan mietintö
SiVM
3
2016 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 12/2016 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Matti
Sillanmäki
opetus- ja kulttuuriministeriö
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
johtaja
Raakel
Tiihonen
Opetushallitus
pääsihteeri
Kaisa
Vähähyyppä
Ylioppilastutkintolautakunta
erityisasiantuntija
Lieselotte
Eskelinen
Suomen Kuntaliitto
erityisasiantuntija
Olavi
Arra
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
puheenjohtaja
Elli
Luukkainen
Suomen Lukiolaisten Liitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia. 
Ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintorekisteriä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi vuosina 2016—2019 vaiheittain tapahtuvan ylioppilastutkinnon sähköistämisen edellyttämät muutokset. Koesuoritukset ja arvostelumerkinnät säädettäisiin ylioppilastutkintorekisteriin talletettaviksi, minkä lisäksi tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleistä.
Sivistysvaliokunta toteaa, että hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa, että siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon on lainsäädännön kannalta ongelmatonta. Tarkoituksena on ajantasaistaa säännöksiä vastaamaan voimassa olevaa käytäntöä ja sähköisen ylioppilastutkinnon aiheuttamia muutoksia sekä selkiyttää tulkinnallisia lainkohtia. Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet muuttuvat sähköisiksi vaiheittain vuosina 2016—2019 siten, että keväästä 2019 alkaen kaikki kokeet toteutetaan sähköisiä päätelaitteita ja tiedonsiirtomenetelmiä käyttäen. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat kannattaneet hallituksen esitystä.  
Hallituksen esityksellä ei sinänsä ole taloudellisia vaikutuksia. Valiokunta korostaa kuitenkin, että ylioppilastutkinnon sähköistämisen myötä lukioissa on voitava riittävästi panostaa muun muassa toimintavarmaan tiedonsiirtoon ja tietosuojaan. Kokeen suorittamisen edellytysten tulee jatkossakin olla maan kaikissa osissa yhdenvertaiset. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  
Koesuoritusten tallettaminen.
Ylioppilastutkinnon koesuoritukset muodostavat laajan henkilötietoja ja salassa pidettäviä tietoja sisältävän tietoaineiston, jonka säilyttämistä ei voimassa olevassa ylioppilastutkintoa koskevassa lainsäädännössä säännellä. Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen helpottaa koesuoritusaineiston käsittelyä ja käytännössä mahdollistaa sen kattavan ja pysyvän tallettamisen, mikä hallituksen esityksen mukaan parantaa koesuoritusten tutkimuskäytön edellytyksiä. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että hallituksen esitys sisältää selkeän tarkennuksen, jolla varmistetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslain) soveltuminen ylioppilastutkintorekisterin sisältämiin tietoihin. 
Sivistysvaliokunta korostaa kokelaan käytännön mahdollisuuksia tutustua omaan koesuoritukseensa ja arvosteluperusteiden soveltamiseen siihen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kokelaan on nykytilanteesa pyydettävä tätä puolentoista vuoden kuluessa tutkintokerran päätökseen saattamisesta koesuoritusten säilytysajan mukaisesti. Koesuorituksesta tilattu kopio maksaa 32 euroa/koe. Asiantuntijakuulemisessa on esitetty, että erityisesti kopiosta pyydetty maksu heikentää olennaisesti kokelaan mahdollisuutta tutustua koesuoritukseensa. 
Koesuoritusten sähköinen arkistointi ja koesuoritusten julkisuusasemaa koskeva selvennys edellyttävät valiokunnan mielestä, että ylioppilastutkintolautakunta arvioi uudelleen menettelyt, joilla varmistetaan kokelaan julkisuuslain mukainen oikeus saada itseään koskevat tiedot. Tässä yhteydessä on myös syytä arvioida uudelleen tiedon saantiin liittyvät mahdolliset maksut. Ylioppilastutkintolautakunnan on huolehdittava ehdotettua uudistusta koskevan kattavan informaation antamisesta kokelaille jo ennen kokeiden suorittamista. 
Hallinnonalan tietoinfrastruktuurin kehittäminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat yhdessä hallinnonalan valtakunnallisten rekisterien ja rekisterilainsäädännön uudistusta. Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetyn integraatiopalvelun (Koski) on tarkoitus muodostua olemassa olevista (opiskelijavalintarekisteri, ylioppilastutkintorekisteri, korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto) ja uusista perustettavista rekistereistä (perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus). Koski-kokonaisuuteen on tarkoitus koota tieto oppijan todennetusta osaamisesta, yksittäisestä opintosuorituksesta tutkintotasoon asti sekä opinto-oikeuksista. Palvelun on tarkoitus olla täydessä laajuudessaan käytettävissä vuonna 2019. 
Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ylioppilastutkintorekisterin tietosisältöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden koevastaukset ja niihin liittyvät arvostelumerkinnät tulevat rekisteriin. Hallituksen esityksellä ei tavoitella ylioppilastutkintorekisterin tietosisältöön muita sisällöllisiä muutoksia.. Esityksessä tarkoitettujen lakimuutosten on tarpeen tulla voimaan 1.8.2016, sillä sähköiset ylioppilaskokeet käynnistyvät syksyllä 2016. 
Sivistysvaliokunta painottaa, että rekisteriuudistuksissa on tärkeää huolehtia siitä, että säädöksissä ja tietojärjestelmissä ei ole tietosisältöjen osalta tarpeetonta päällekkäisyyttä ja että tietoinfrastruktuuri muodostuu toimivaksi ja selkeäksi. Koski-lainsäädännön valmistelun yhteydessä on erittäin tärkeää arvioida rekisterien tietosisältö ja kokonaisuus, mukaan lukien ylioppilastutkintorekisteriä koskevat säännökset ja niiden asema osana hallinnonalan rekisterilainsäädännön kokonaisuutta. Valiokunta korostaa opetus- ja kulttuuriministeriön vastuuta hallinnonalansa tietoinfrastruktuurin kehittämisestä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 12/2014 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.3.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
varajäsen
Lea
Mäkipää
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 29.3.2016 9:36