Valiokunnan mietintö
StVM
14
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta (HE 204/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Inka
Hassinen
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Jenni
Kommio
Kansaneläkelaitos
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan eläketukilakia muutettavaksi siten, että eläketuen saajien piiriä laajennettaisiin. Ennen 1 päivä syyskuuta 1958 syntyneet pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat olleet lähes yhdenjaksoisesti viisi vuotta työttöminä 1 päivä syyskuuta 2012 ja 31 päivä elokuuta 2018 välisenä aikana, saisivat 1 päivästä lokakuuta 2019 alkaen työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen. Eläketuki vastaisi määrältään takuueläkettä ja sitä maksettaisiin vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai 65 vuoden iän täyttämiseen saakka. 
Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi vuoden 2017 kesäkuussa voimaan tulleen eläketukilain (1531/2016) soveltamista uusiin ikäryhmiin. Takuueläkkeen tasoisen eläketuen piiriin tulisivat myös ennen 1.9.1958 syntyneet pitkäaikaistyöttömät. Muutoksen johdosta eläketuen saajien määrä lisääntyisi ja eläketukea maksettaisiin vuoteen 2023 asti.  
Eläketuen tarkoituksena on varmistaa erityisen vaikeaan työmarkkina-asemaan joutuneiden ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeentulo. Tukea voidaan maksaa 60 vuotta täyttäneille ja lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttömänä olleille. Eläketuen saamisen edellytykset säilyisivät pääosin ennallaan.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää eläketukeen oikeutettujen piirin laajentamista perusteltuna pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistyvien ikääntyneiden henkilöiden toimeentulon turvaamiseksi. Valiokunta kuitenkin korostaa, että eläketuki on tarkoitettu kertaluonteiseksi järjestelyksi. Työllistymistä tukevien imenpiteiden ja palveluiden tulee olla ensisijaisia myös ikääntyneiden henkilöiden toimeentulon ja työmarkkina-aseman parantamiseksi.  
Hallituksen esityksen mukaan työttömyys on parantuneen taloustilanteen myötä vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. Myös yli 60-vuotiaiden yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä on laskenut. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä tällaisia pitkäaikaistyöttömiä oli 2 856 henkilöä. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien määrää on vähentänyt eläketuen lisäksi myös heidän työllistymisensä ja entistä suurempi osallistumisensa työvoimapalveluihin.Valiokunta korostaa, että työllisyysasteen nostaminen ja työurien pidentäminen edellyttävät toimenpiteitä kaikissa ikäryhmissä. Työttömyyden estämiseksi on myös tärkeää pyrkiä turvaamaan ikääntyneiden työpaikkoja ja heidän pysymistään työelämässä. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta pitkäaikaistyöttömien joukossa on edelleen henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi menetetyn ammattitaitonsa, vähäisen koulutuksensa, elämänhistoriansa, terveydentilansa tai näihin rinnastettavien muiden syiden vuoksi vaikeasti työllistyviä. Erityisesti ikääntyneiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden kohdalla erilaiset työllistymiseen johtavat toimenpiteet voivat viedä niin pitkän ajan, että työllistyminen on todennäköistä vasta, kun eläkeikä on jo saavutettu.  
Valiokunta pitää eläketukeen oikeutettujen piirin laajentamista tarkoituksenmukaisena niin ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeentulon turvaamisen kuin työvoimahallinnon resurssien kohdentamisen kannalta. Eläketuella voidaan ehkäistä pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistyvien ikääntyneiden henkilöiden syrjäytymistä ja köyhtymistä. Eläketuki myös vähentää viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta. Ikääntyneen pitkään työttömänä olleen henkilön mahdollisuus hakeutua eläketuelle on myös inhimillisesti katsottuna kohtuullista, jos henkilöllä ei ole enää tosiasiallisia mahdollisuuksia työllistyä ennen eläkeikää. Eläketuen piirin laajentamisella ei ole vaikutusta työurien pidentämisen tavoitteeseen, koska eläketuki koskee edelleen määräaikaisesti vain hyvin rajattua vaikeasti työllistyvää pitkäaikaistyöttömien joukkoa. Lisäksi valiokunta painottaa, että eläketuen saaminen ei estä henkilöä olemasta työnhakijana tai työllistymästä.  
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että sekä eläketukea koskeva alkuperäinen lainsäädäntö että nyt ehdotettava eläketuen piirin laajennus on valmisteltu kiireellisellä aikataululla ilman sidosryhmien kuulemista. Valiokunta pitää tärkeänä, että sidosryhmien kuulemisesta huolehditaan työmarkkinoihin vaikuttavissa uudistuksissa. Lisäksi valiokunta pitää välttämättömänä, että eläketuen kertaluonteisuudesta huolimatta sen käyttöä ja vaikutuksia erityisesti ikääntyneiden työllistymiseen selvitetään.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 204/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 7.12.2018 10:06