Valiokunnan mietintö
StVM
18
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi (HE 220/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
vanhempi hallitussihteeri
Timo
Meling
työ- ja elinkeinoministeriö
erikoistutkija
Tuomas
Matikka
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
lakimies
Eeva
Vartio
Kansaneläkelaitos
ekonomisti
Heikki
Taulu
Akava ry
asiantuntija
Mikko
Räsänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
sosiaaliasioiden päällikkö
Pirjo
Väänänen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Suomen Yrittäjät ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. 
Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäviksi täsmentäviä muutoksia siihen, miten toteutunutta työaikaa verrataan sovitellun etuuden saannin rajana olevaan työaikaan, joka saa olla enintään 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisesta työajasta.  
Esityksen tavoitteena on osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistäminen. Sen tavoitteena on myös edistää kansallisesta tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä tilanteessa, jossa työttömyysetuus maksetaan soviteltuna.  
Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan muutoksia sovitellun työttömyysetuuden maksatukseen osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulosrekisterin käytettävyyttä sovitellun työttömyysetuuden maksatuksessa. Valiokunta pitää esityksen tavoitteita tärkeinä ja kannattaa ehdotettuja muutoksia.  
Esityksen mukaan lyhytkestoiseen tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jona aikana tulo maksetaan. Tällä hetkellä työttömyysetuuden ja työnhakijan tulo sovitellaan yhteen sinä etuuden hakujaksona, jona tulo on ansaittu. Tämä on johtanut siihen, että työttömyysetuus on soviteltu jo ansaitun tulon perusteella, vaikka tulo ei olisi vielä henkilön käytettävissä. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtymisen johdosta työttömyysetuus kohdistuisi ajoille, jolloin palkkatulo on jäänyt pienemmäksi.  
Valiokunta pitää muutosta perusteltuna, koska se selkeyttää sovitellun työttömyyspäivärahan maksatusta ja tekee siitä työttömän kannalta oikeudenmukaisemman ja ymmärrettävämmän. Maksettavan sovitellun päivärahan määrä ei muutu, mutta etuus kohdistuisi tulojen kannalta ajallisesti nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Lisäksi muutos vähentää lyhytkestoisesta tai osa-aikaisesta työllistymisestä aiheutuvia katkoksia ja viiveitä työttömyysetuuden maksatuksessa ja parantaa näin ollen työttömän kannustimia ottaa vastaan tilapäistä tai lyhytkestoista työtä.  
Työn vastaanottamisen kannusteiden parantamisen lisäksi valiokunta pitää hyvänä, että maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen edistää kansallisen tulorekisterin käytettävyyttä, koska tulorekisteriä voitaisiin käyttää palkkatiedon lähteenä. Tulorekisterin käytettävyyden parantaminen vähentää työttömyysetuuden maksajien hallinnollista taakkaa. Järjestelmän selkeyttäminen vähentää myös työttömyysetuuden maksajien neuvontatarvetta. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen muuttaa kuitenkin olennaisella tavalla työttömyysetuuden maksatusta, minkä vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että työttömyysetuuden maksajia ohjeistetaan muutoksista hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa.  
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan maksuperusteiseen sovitteluun siirtymisen vaikutusten arvioiminen luotettavasti jälkikäteen on haastavaa, koska voimaantuloa ei ole porrastettu eikä uudistuksen vaikutusta voida erottaa muista tekijöistä, kuten yleisestä työllisyyskehityksestä. Valiokunta pitää tästä huolimatta tärkeänä, että työnhakijoiden työllistymistä uudistuksen jälkeen seurataan ja että työttömyysturvajärjestelmää kehitetään edelleen mahdollisten kannustinongelmien pienentämiseksi ja työttömyysturvajärjestelmän selkeyttämiseksi.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 220/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 30.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Mia
Laiho
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 7.12.2018 10:51