Viimeksi julkaistu 2.2.2018 17.27

Valiokunnan mietintö StVM 19/2017 vp HE 164/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

perustuslakivaliokunta
PeVL 52/2017 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • osastopäällikköOutiAntila
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitussihteeriAnuKangasjärvi
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • osastopäällikkö, ylijohtajaOlli-PekkaRantala
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • hallitussihteeriIidaHuhtanen
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastajaJoelKarjalainen
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • etuusjohtajaAnneNeimala
  Kansaneläkelaitos
 • keskuksen päällikköReijaJääskeläinen
  Kansaneläkelaitos
 • erityisasiantuntija JaanaViemerö
  Suomen Kuntaliitto
 • erityisasiantuntijaPäiviOpari
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • sihteeriMattiNorman
  Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry
 • puheenjohtajaLarsLindroos
  Suomen Palvelutaksit ry
 • osastopäällikköJouniMutanen
  Suomen Taksiliitto ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriAnneBerner
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriPirkkoMattila
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista sekä matkojenyhdistelytoimintaa koskevia säännöksiä väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Taksiliikennelain ja taksien enimmäishintajärjestelmän 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaantulevan kumoutumisen johdosta sairausvakuutuslaissa ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelusta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin enimmäishinta, joka olisi samalla sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen tilausvälityskeskuksen välittämistä sairausvakuutuksesta korvattavista taksimatkoista voisi veloittaa enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että taksimatka olisi tilattu tällaisesta tilausvälityskeskuksesta. Edellytystä ei sovellettaisi alueilla, joilla ei olisi Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehnyttä tilausvälityskeskusta. Tällaisella alueella ne palvelujen tuottajat, jotka olisivat tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saisivat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehdyn matkan korvaamisesta tilanteissa, joissa matka alkaa muualta kuin kotikunnan asuinpaikasta. Saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että vain saattajan ja vakuutetun yhdessä tekemän matkan osuus korvattaisiin. Saattajan matka korvattaisiin kuitenkin myös silloin, kun hän saattaisi vakuutetun yhdensuuntaisesti tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä takaisin. Tällöin saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluu korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen osalta 1 päivänä tammikuuta 2018 ja muilta osin 1 päivänä heinäkuuta 2018. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä määritellään sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnat ja korvausperusteet taksien enimmäishintasäännösten kumoutuessa ensi vuoden heinäkuusta alkaen. Sääntelyn tavoitteena on ennakoida sairausvakuutuksen matkakorvausmenojen määrää. Tavoitteena on myös, että vakuutetuille ei aiheutuisi taksimatkoista muuta maksuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus. Lisäksi tavoitteena on saada kaikki sairausvakuutuksesta korvattavaksi tulevat taksimatkat matkojenyhdistelytoiminnan piiriin, mikä osaltaan auttaisi vähentämään taksimatkojen korvausmenoja. Tarkoituksena on perustelujen mukaan ollut laatia lainsäädäntö liikenteen palveluista annetun lain voimaantulon jälkeiseksi ajaksi ennen valmisteilla olevien sote-uudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisen voimaantuloa.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että lainmuutoksilla varmistetaan, että vakuutetut pääsevät yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta terveyspalveluihin tarvittaessa taksilla. Lakiehdotuksessa korvauksen edellytyksenä on taksimatkan tilaaminen Kansaneläkelaitoksen kanssa suorakorvausmenettelystä sopineesta tilausvälityskeskuksesta. Vain jos tällaista keskusta ei alueella ole, voi korvattavan taksimatkan tilata muuta kautta. Taksit, jotka ajavat tilausvälityskeskuksen välittämiä matkoja tai jotka ovat tehneet sopimuksen Kelan kanssa, eivät saa veloittaa vakuutetulta asetuksella säädettävää enimmäishintaa enempää. Enimmäishinta on samalla vakuutetun enimmäiskorvausperuste. Valiokunta toteaa, että korvausten keskittäminen tilausvälityskeskuksista tilattaviin taksimatkoihin on perusteltua. Vakuutetun oikeus korvauksiin säilyy muilta osin ennallaan ja edellyttää taksin käytön olevan nykyisen lain mukaisesti liikenneolosuhteiden tai vakuutetun sairauden tai vamman vuoksi perusteltua.  

Ensi vuoden loppuun saakka voimassa oleva enimmäishintasääntely turvaa korvausten jatkuvuutta siirtymävaiheessa. Puolen vuoden siirtymäaikaa voidaan pitää melko lyhyenä, ja tilausvälityskeskusten hankintaan on valiokunnan asiantuntijakuulemisissa nähty liittyvän ennalta arvaamattomia riskejä. Nykyinen suorakorvausmenettely ei ole käytettävissä, jos Kelalla ei ole sopimusta tilausvälityskeskuksen tai kuljetusyrityksen kanssa. Tällöin vakuutettu joutuu hakemaan korvauksen jälkikäteen Kelalta. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Kela käynnistää tilausvälityskeskusten kilpailuttamisen ripeästi siten, että sopimuksen tehneitä tilausvälityskeskuksia on alueellisesti kattavasti. Valiokunta toteaa, että sopimukset tilausvälityskeskusten kanssa voidaan solmia myös pidemmäksi ajaksi kuin lakiehdotuksen voimassaoloaika.  

Matkojenyhdistelytoimintaa koskevan 20 luvun 5 §:n muutokset mahdollistavat tarkoituksenmukaisen yhdistelytoiminnan toteuttamisen. Valiokunta pitää vakuutettujen kannalta myönteisenä tavoitetta, etteivät välityskeskukset peri matkan tilaajalta puhelumaksuja eikä taksimatkasta vakuutetuille aiheudu muuta omavastuuosuutta kuin sairausvakuutuslaissa säädetty.  

Saattajan matkan korvaamisen osalta tavoitteena on yhdenmukaistaa Kansaneläkelaitoksen nykyisin epäyhtenäinen korvauskäytäntö sekä rajoittaa saattajan kustannusten korvaaminen enintään vakuutetun omasta kulkemisesta aiheutuneiden matkakustannusten määrään saakka. Valiokunta pitää korvauskäytännön yhtenäistämistä kannatettavana.  

Kansaneläkelaitoksen on tarkoitus kilpailuttaa taksien tilausvälityskeskustoiminta kuljetuskustannuksineen vuoden 2018 aikana. Valiokunta pitää tärkeänä, että tilausvälityskeskusten kilpailutuksissa edellytetään toimijoiden pystyvän tuottamaan tilausten välitystoiminnan tehokkaasti ja tasapuolisesti välityskeskukseen liittyneille kuljettajille. Tilausten keskittäminen tilausvälityskeskuksiin on tarkoituksenmukaista kuljetusten yhdistelyllä tavoiteltavien säästöjen vuoksi. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen riskiin, että tilausvälityskeskuksen välittämät ajot voivat vähentyä huonon kannattavuuden vuoksi merkittävästi ja korvaus vain näistä matkoista voi muodostua kohtuuttomaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että siirtymävaiheen asetus valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden ja muiden viranomaisten kesken ja että valmistelussa kuullaan eri asiakasryhmien ja muiden alan toimijoiden näkemyksiä. Lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia on tarpeen huolellisesti seurata.  

Lain voimaantuloon, siirtymävaiheeseen ja myöhempäänkin toimeenpanoon liittyy huomattavia viestinnällisiä haasteita. Erityisesti taksimatkojen korvaamisesta luopuminen muiden kuin tilausvälityskeskuksesta tilattujen taksimatkojen osalta edellyttää huolellista tiedottamista muutoksen vaikutuksesta asiakkaille ja esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle. 

Valiokunta toteaa, että vain enimmäishintasäännökset on tarkoituksenmukaista säätää väliaikaisesti voimassaoleviksi ja ehdottaa lakiteknisen selkeyden vuoksi, että toistaiseksi voimassa olevat muutokset säädetään uudessa 2. lakiehdotuksessa.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. lakiehdotus

7 a §. Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt alueellisen vaihtelun mahdollistavaa enimmäishintasäännöstä ongelmallisen yleisluonteisena ja edellyttänyt sääntelyn täsmentämistä alueellisen vaihtelun perusteista edellytyksenä tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämiselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman selvityksen perusteella enimmäishinnan puolen vuoden voimassaolon ajaksi ei ole tarpeen säätää alueellisesti vaihtelevia enimmäishintoja. Valiokunta ehdottaa enimmäishinnan alueellisen vaihtelun mahdollistavan virkkeen poistamista lakiehdotuksen 7 a §:stä.  

8 §. Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen.

Lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin mukaan enimmäishintaa käytetään korvausperusteena silloin, jos palvelujen tuottajan kanssa ei ole sovittu edullisemmasta hinnoittelusta. Vakuutetun käyttäessä taksia, joka ei ole ehdotetun 7 a §:n mukaisesti sidottu asetuksella säädettävään sairausvakuutuksen taksimatkan enimmäishintaan, ei enimmäishintaa voida käyttää korvausperusteena. Valiokunta ehdottaa 8 §:n 2 momentin täsmentämistä siten, että muuta taksia käytettäessä vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa väliaikaisten muutosten olevan voimassa vuoden 2018 loppuun.  

2. lakiehdotus

4 luku

8 §. Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen.

Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi viittaus väliaikaisesti voimassaolevaksi ehdotettuun 7 a §:ään. Muilta osin muutosehdotus vastaa 1. lakiehdotukseen ehdotettua muutosta.  

19 luku

1 §. Oikeus tietojen saamiseen.

Valiokunta ehdottaa 19 luvun 1 §:n 5 momentin sanonnallista muuttamista 20 luvun 5 §:ää vastaavasti. 

Voimaantulosäännös.

Matkojen yhdistelytoimintaa koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2018, ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2019 eli väliaikaisen lain voimassaolon päättyessä. Muilta osin laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 164/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hyväksyy uuden, 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uusi lakiehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1. Muutosehdotus päättyy Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti ja Poistoehdotus päättyy 8 §:n 2 momentti Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sekä 20 luvun 5 § Poistoehdotus päättyy, sellaisena kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi se on Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4 luvun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015 ja 8 §:n 2 momentti Poistoehdotus päättyy laissa 929/2009, sekä 
lisätään väliaikaisesti 4 lukuun uusi Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3 a ja Poistoehdotus päättyy 7 a § seuraavasti: 
4 luku 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Matkakustannusten korvaaminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan aikana välttämätön. Saattajan matka korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. Jos saattaja saattaa vakuutetun tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä pois, saattajan yksin tekemä joko meno- tai paluumatka korvataan enintään sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3 a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kiireettömän matkan lähtöpaikka Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vakuutetun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tekemän matkan kustannukset korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei ole kotikuntaa Suomessa, matka katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pääasiallisesti oleskelevansa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 7 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Korvauksen määrä ja omavastuuosuus Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, jos taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos taksimatka on tilattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskeskusta.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tämän lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa tarkoitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään. Poistoehdotus päättyy 
7 a § 
Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta 
Sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinta perustuu Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi korvauksiin Muutosehdotus päättyy käytettävissä oleviin varoihin ja kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Enimmäishinta voi vaihdella alueellisesti. Poistoehdotus päättyy Sosiaali- ja terveysministeriön on asetusta ja sen muutoksia valmisteltaessa kuultava Kansaneläkelaitosta ja asianomaisia toimijoita edustavia järjestöjä.  
Kuljetuspalvelujen tuottaja, joka ajaa Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiä taksimatkoja, voi veloittaa välityskeskuksen välittämistä matkoista enintään 1 momentissa tarkoitetun enimmäishinnan. Alueella, jolla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta, enimmäishinta koskee taksimatkoja, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta. 
8 § 
Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Taksin käytön korvausperusteena käytetään 7 a Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:n 2 momentissa tarkoitettujen taksien osalta 7 a §:n 1 momentissa Muutosehdotus päättyy tarkoitettua enimmäishintaa, jollei Kansaneläkelaitos ole sopinut palvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa edullisemmasta hinnoittelusta. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Käytettäessä muuta taksia vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20 luku Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Erinäisiä säännöksiä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Matkojenyhdistelytoiminta Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritettava maksu ja matkan hinta voivat määräytyä kilpailutuksen tuloksen perusteella. Poistoehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen 20 luvun 5 § tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2018. Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Se Muutosehdotus päättyy on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunnan uusi 2. lakiehdotus

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2. Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Laki Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Muutosehdotus päättyy 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19 luvun 1 §:n 5 momentti Muutosehdotus päättyy sekä 20 luvun 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015, 8 §:n 2 momentti laissa 929/2009 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 19 luvun 1 §:n 5 momentti Muutosehdotus päättyy laissa 890/2006, sekä 
lisätään 4 lukuun uusi 3 a § seuraavasti: 
4 luku 
Matkakustannusten korvaaminen 
2 § 
Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka 
Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan aikana välttämätön. Saattajan matka korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. Jos saattaja saattaa vakuutetun tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä pois, saattajan yksin tekemä joko meno- tai paluumatka korvataan enintään sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 a § 
Kiireettömän matkan lähtöpaikka 
Vakuutetun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tekemän matkan kustannukset korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei ole kotikuntaa Suomessa, matka katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pääasiallisesti oleskelevansa. 
7 § 
Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, jos taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos taksimatka on tilattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskeskusta.  
Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tämän lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa tarkoitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään. 
8 § 
Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Taksin käytön korvausperusteena käytetään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen palvelujen tuottajan kanssa sopimaa Muutosehdotus päättyy enimmäishintaa. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Käytettäessä taksia, jonka palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos ei ole sopinut enimmäishinnasta, vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi luku Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Oikeus tietojen saamiseen Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 20 luvun 5 §:ssä tarkoitetulta sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalta vakuutetun nimi ja henkilötunnus sekä sellaiset matkaa, matkustustapaa ja kuljetuspalvelujen tuottajaa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun suorittamista varten.  Muutosehdotus päättyy 
20 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
5 § 
Matkojenyhdistelytoiminta 
Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 
Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritettava maksu ja matkan hinta voivat määräytyä kilpailutuksen tuloksen perusteella. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19 luvun 1 §:n 5 momentti ja Muutosehdotus päättyy 20 luvun 5 § tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2018 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti vasta 1 päivänä tammikuuta 2019 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

Helsingissä 1.12.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TuulaHaatainensd
varapuheenjohtaja
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NiiloKeränenkesk
jäsen
AnneliKiljunensd
jäsen
SannaLauslahtikok
jäsen
AnneLouhelainensin
jäsen
UllaParviainenkesk
jäsen
Aino-KaisaPekonenvas
jäsen
PekkaPuskakesk
jäsen
SariRaassinakok
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
Vesa-MattiSaarakkalasin
jäsen
KristiinaSalonensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen