Valiokunnan mietintö
StVM
19
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Lausunto
Asiasta on annettu seuraava lausunto: 
perustuslakivaliokunta
PeVL 52/2017 vp
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
osastopäällikkö
Outi
Antila
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitussihteeri
Anu
Kangasjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Olli-Pekka
Rantala
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitussihteeri
Iida
Huhtanen
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Joel
Karjalainen
liikenne- ja viestintäministeriö
etuusjohtaja
Anne
Neimala
Kansaneläkelaitos
keskuksen päällikkö
Reija
Jääskeläinen
Kansaneläkelaitos
erityisasiantuntija
Jaana
Viemerö
Suomen Kuntaliitto
erityisasiantuntija
Päivi
Opari
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
sihteeri
Matti
Norman
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry
puheenjohtaja
Lars
Lindroos
Suomen Palvelutaksit ry
osastopäällikkö
Jouni
Mutanen
Suomen Taksiliitto ry
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
liikenne- ja viestintäministeriö
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
sosiaali- ja terveysministeriö
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista sekä matkojenyhdistelytoimintaa koskevia säännöksiä väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Taksiliikennelain ja taksien enimmäishintajärjestelmän 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaantulevan kumoutumisen johdosta sairausvakuutuslaissa ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelusta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin enimmäishinta, joka olisi samalla sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen tilausvälityskeskuksen välittämistä sairausvakuutuksesta korvattavista taksimatkoista voisi veloittaa enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että taksimatka olisi tilattu tällaisesta tilausvälityskeskuksesta. Edellytystä ei sovellettaisi alueilla, joilla ei olisi Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehnyttä tilausvälityskeskusta. Tällaisella alueella ne palvelujen tuottajat, jotka olisivat tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saisivat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. 
Esityksessä ehdotetaan myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehdyn matkan korvaamisesta tilanteissa, joissa matka alkaa muualta kuin kotikunnan asuinpaikasta. Saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että vain saattajan ja vakuutetun yhdessä tekemän matkan osuus korvattaisiin. Saattajan matka korvattaisiin kuitenkin myös silloin, kun hän saattaisi vakuutetun yhdensuuntaisesti tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä takaisin. Tällöin saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluu korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen osalta 1 päivänä tammikuuta 2018 ja muilta osin 1 päivänä heinäkuuta 2018. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Esityksessä määritellään sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnat ja korvausperusteet taksien enimmäishintasäännösten kumoutuessa ensi vuoden heinäkuusta alkaen. Sääntelyn tavoitteena on ennakoida sairausvakuutuksen matkakorvausmenojen määrää. Tavoitteena on myös, että vakuutetuille ei aiheutuisi taksimatkoista muuta maksuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus. Lisäksi tavoitteena on saada kaikki sairausvakuutuksesta korvattavaksi tulevat taksimatkat matkojenyhdistelytoiminnan piiriin, mikä osaltaan auttaisi vähentämään taksimatkojen korvausmenoja. Tarkoituksena on perustelujen mukaan ollut laatia lainsäädäntö liikenteen palveluista annetun lain voimaantulon jälkeiseksi ajaksi ennen valmisteilla olevien sote-uudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisen voimaantuloa.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että lainmuutoksilla varmistetaan, että vakuutetut pääsevät yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta terveyspalveluihin tarvittaessa taksilla. Lakiehdotuksessa korvauksen edellytyksenä on taksimatkan tilaaminen Kansaneläkelaitoksen kanssa suorakorvausmenettelystä sopineesta tilausvälityskeskuksesta. Vain jos tällaista keskusta ei alueella ole, voi korvattavan taksimatkan tilata muuta kautta. Taksit, jotka ajavat tilausvälityskeskuksen välittämiä matkoja tai jotka ovat tehneet sopimuksen Kelan kanssa, eivät saa veloittaa vakuutetulta asetuksella säädettävää enimmäishintaa enempää. Enimmäishinta on samalla vakuutetun enimmäiskorvausperuste. Valiokunta toteaa, että korvausten keskittäminen tilausvälityskeskuksista tilattaviin taksimatkoihin on perusteltua. Vakuutetun oikeus korvauksiin säilyy muilta osin ennallaan ja edellyttää taksin käytön olevan nykyisen lain mukaisesti liikenneolosuhteiden tai vakuutetun sairauden tai vamman vuoksi perusteltua.  
Ensi vuoden loppuun saakka voimassa oleva enimmäishintasääntely turvaa korvausten jatkuvuutta siirtymävaiheessa. Puolen vuoden siirtymäaikaa voidaan pitää melko lyhyenä, ja tilausvälityskeskusten hankintaan on valiokunnan asiantuntijakuulemisissa nähty liittyvän ennalta arvaamattomia riskejä. Nykyinen suorakorvausmenettely ei ole käytettävissä, jos Kelalla ei ole sopimusta tilausvälityskeskuksen tai kuljetusyrityksen kanssa. Tällöin vakuutettu joutuu hakemaan korvauksen jälkikäteen Kelalta. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Kela käynnistää tilausvälityskeskusten kilpailuttamisen ripeästi siten, että sopimuksen tehneitä tilausvälityskeskuksia on alueellisesti kattavasti. Valiokunta toteaa, että sopimukset tilausvälityskeskusten kanssa voidaan solmia myös pidemmäksi ajaksi kuin lakiehdotuksen voimassaoloaika.  
Matkojenyhdistelytoimintaa koskevan 20 luvun 5 §:n muutokset mahdollistavat tarkoituksenmukaisen yhdistelytoiminnan toteuttamisen. Valiokunta pitää vakuutettujen kannalta myönteisenä tavoitetta, etteivät välityskeskukset peri matkan tilaajalta puhelumaksuja eikä taksimatkasta vakuutetuille aiheudu muuta omavastuuosuutta kuin sairausvakuutuslaissa säädetty.  
Saattajan matkan korvaamisen osalta tavoitteena on yhdenmukaistaa Kansaneläkelaitoksen nykyisin epäyhtenäinen korvauskäytäntö sekä rajoittaa saattajan kustannusten korvaaminen enintään vakuutetun omasta kulkemisesta aiheutuneiden matkakustannusten määrään saakka. Valiokunta pitää korvauskäytännön yhtenäistämistä kannatettavana.  
Kansaneläkelaitoksen on tarkoitus kilpailuttaa taksien tilausvälityskeskustoiminta kuljetuskustannuksineen vuoden 2018 aikana. Valiokunta pitää tärkeänä, että tilausvälityskeskusten kilpailutuksissa edellytetään toimijoiden pystyvän tuottamaan tilausten välitystoiminnan tehokkaasti ja tasapuolisesti välityskeskukseen liittyneille kuljettajille. Tilausten keskittäminen tilausvälityskeskuksiin on tarkoituksenmukaista kuljetusten yhdistelyllä tavoiteltavien säästöjen vuoksi. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen riskiin, että tilausvälityskeskuksen välittämät ajot voivat vähentyä huonon kannattavuuden vuoksi merkittävästi ja korvaus vain näistä matkoista voi muodostua kohtuuttomaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että siirtymävaiheen asetus valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden ja muiden viranomaisten kesken ja että valmistelussa kuullaan eri asiakasryhmien ja muiden alan toimijoiden näkemyksiä. Lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia on tarpeen huolellisesti seurata.  
Lain voimaantuloon, siirtymävaiheeseen ja myöhempäänkin toimeenpanoon liittyy huomattavia viestinnällisiä haasteita. Erityisesti taksimatkojen korvaamisesta luopuminen muiden kuin tilausvälityskeskuksesta tilattujen taksimatkojen osalta edellyttää huolellista tiedottamista muutoksen vaikutuksesta asiakkaille ja esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstölle. 
Valiokunta toteaa, että vain enimmäishintasäännökset on tarkoituksenmukaista säätää väliaikaisesti voimassaoleviksi ja ehdottaa lakiteknisen selkeyden vuoksi, että toistaiseksi voimassa olevat muutokset säädetään uudessa 2. lakiehdotuksessa.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. lakiehdotus
7 a §. Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta.
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt alueellisen vaihtelun mahdollistavaa enimmäishintasäännöstä ongelmallisen yleisluonteisena ja edellyttänyt sääntelyn täsmentämistä alueellisen vaihtelun perusteista edellytyksenä tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämiselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman selvityksen perusteella enimmäishinnan puolen vuoden voimassaolon ajaksi ei ole tarpeen säätää alueellisesti vaihtelevia enimmäishintoja. Valiokunta ehdottaa enimmäishinnan alueellisen vaihtelun mahdollistavan virkkeen poistamista lakiehdotuksen 7 a §:stä.  
8 §. Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen.
Lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin mukaan enimmäishintaa käytetään korvausperusteena silloin, jos palvelujen tuottajan kanssa ei ole sovittu edullisemmasta hinnoittelusta. Vakuutetun käyttäessä taksia, joka ei ole ehdotetun 7 a §:n mukaisesti sidottu asetuksella säädettävään sairausvakuutuksen taksimatkan enimmäishintaan, ei enimmäishintaa voida käyttää korvausperusteena. Valiokunta ehdottaa 8 §:n 2 momentin täsmentämistä siten, että muuta taksia käytettäessä vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 
Voimaantulosäännös.
Valiokunta ehdottaa väliaikaisten muutosten olevan voimassa vuoden 2018 loppuun.  
2. lakiehdotus
4 luku
8 §. Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen.
Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi viittaus väliaikaisesti voimassaolevaksi ehdotettuun 7 a §:ään. Muilta osin muutosehdotus vastaa 1. lakiehdotukseen ehdotettua muutosta.  
19 luku
1 §. Oikeus tietojen saamiseen.
Valiokunta ehdottaa 19 luvun 1 §:n 5 momentin sanonnallista muuttamista 20 luvun 5 §:ää vastaavasti. 
Voimaantulosäännös.
Matkojen yhdistelytoimintaa koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2018, ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2019 eli väliaikaisen lain voimassaolon päättyessä. Muilta osin laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 164/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Eduskunta hyväksyy uuden, 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uusi lakiehdotus) 
Valiokunnan muutosehdotukset
1. 
Laki 
sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti sekä 20 luvun 5 §, sellaisena kuin se on4 luvun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015 ja 8 §:n 2 momentti laissa 929/2009, sekä 
lisätään väliaikaisesti 4 lukuun uusi 3 a ja 7 a § seuraavasti: 
4 luku 
Matkakustannusten korvaaminen 
2 § 
Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka 
Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan aikana välttämätön. Saattajan matka korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. Jos saattaja saattaa vakuutetun tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä pois, saattajan yksin tekemä joko meno- tai paluumatka korvataan enintään sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  
3 a § 
Kiireettömän matkan lähtöpaikka 
Vakuutetun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tekemän matkan kustannukset korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei ole kotikuntaa Suomessa, matka katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pääasiallisesti oleskelevansa. 
7 § 
Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, jos taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos taksimatka on tilattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskeskusta.  
Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tämän lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa tarkoitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään. 
7 a § 
Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta 
Sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinta perustuu korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin ja kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto. Enimmäishinta voi vaihdella alueellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön on asetusta ja sen muutoksia valmisteltaessa kuultava Kansaneläkelaitosta ja asianomaisia toimijoita edustavia järjestöjä.  
Kuljetuspalvelujen tuottaja, joka ajaa Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiä taksimatkoja, voi veloittaa välityskeskuksen välittämistä matkoista enintään 1 momentissa tarkoitetun enimmäishinnan. Alueella, jolla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta, enimmäishinta koskee taksimatkoja, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta. 
8 § 
Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen 
Taksin käytön korvausperusteena käytetään 7 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen taksien osalta 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettua enimmäishintaa, jollei Kansaneläkelaitos ole sopinut palvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa edullisemmasta hinnoittelusta. Käytettäessä muuta taksia vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 
20 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
5 § 
Matkojenyhdistelytoiminta 
Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 
Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritettava maksu ja matkan hinta voivat määräytyä kilpailutuksen tuloksen perusteella. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 20 luvun 5 § tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2018.Se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
Valiokunnan uusi 2. lakiehdotus
2. 
Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 19 luvun 1 §:n 5 momentti sekä 20 luvun 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015, 8 §:n 2 momentti laissa 929/2009 ja 19 luvun 1 §:n 5 momentti laissa 890/2006, sekä 
lisätään 4 lukuun uusi 3 a § seuraavasti: 
4 luku 
Matkakustannusten korvaaminen 
2 § 
Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka 
Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan aikana välttämätön. Saattajan matka korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. Jos saattaja saattaa vakuutetun tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä pois, saattajan yksin tekemä joko meno- tai paluumatka korvataan enintään sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  
3 a § 
Kiireettömän matkan lähtöpaikka 
Vakuutetun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tekemän matkan kustannukset korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei ole kotikuntaa Suomessa, matka katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pääasiallisesti oleskelevansa. 
7 § 
Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, jos taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos taksimatka on tilattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskeskusta.  
Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tämän lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa tarkoitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään. 
8 § 
Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen 
Taksin käytön korvausperusteena käytetään Kansaneläkelaitoksen palvelujen tuottajan kanssa sopimaa enimmäishintaa. Käytettäessä taksia, jonka palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos ei ole sopinut enimmäishinnasta, vakuutetulle maksetaan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 
19 luku 
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset 
1 § 
Oikeus tietojen saamiseen 
Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 20 luvun 5 §:ssä tarkoitetulta sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalta vakuutetun nimi ja henkilötunnus sekä sellaiset matkaa, matkustustapaa ja kuljetuspalvelujen tuottajaa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun suorittamista varten.  
20 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
5 § 
Matkojenyhdistelytoiminta 
Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 
Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritettava maksu ja matkan hinta voivat määräytyä kilpailutuksen tuloksen perusteella. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 19 luvun 1 §:n 5 momentti ja 20 luvun 5 § tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2018 ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti vasta 1 päivänä tammikuuta 2019
Helsingissä 1.12.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 2.2.2018 17:27