Valiokunnan mietintö
TaVM
7
2018 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Anja
Liukko
työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja
Jarmo
Heinonen
Business Finland
johtaja
Pekka
Ripatti
Energiavirasto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Energiateollisuus ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Energiavirastosta annettua lakia siten, että Energiavirasto hoitaisi myös energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Energiavirastosta annettua lakia siten, että Energiavirasto hoitaisi jatkossa myös energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä. Talousvaliokunta katsoo, että näihin tukiin liittyvistä valtionapuviranomaisen tehtävistä on perusteltua säätää Energiavirastosta annetussa laissa hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla, ja puoltaa ehdotetun lainsäädännön hyväksymistä muuttamattomana. 
Valtion vuoden 2018 talousarviossa on 3 miljoonan euron siirtomääräraha (3 v.) sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämistä varten. Tällaisen määräaikaisen tukiohjelman hallinnointi soveltuisi hyvin Energiaviraston tehtäviin. Tukien myöntämiseen liittyvä harkintavalta olisi sidottua ja rajattua.  
Talousvaliokunta toteaa, että Energiavirastossa on tukijärjestelmiin ja tarjouskilpailuun liittyvää teknistä ja taloustieteen osaamista sekä kokemusta ja valmiuksia uuden sääntelyn toimeenpanoon liittyen, mutta ei kokemusta nimenomaan energiatukiin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisestä eikä siten myöskään valmiita toimintatapoja, joita voisi hyödyntää näiden uusien tehtävien toimeenpanossa. 
Liikenteen infrastruktuurin tukiohjelman toimeenpano vaatii virastolta erityisesti henkilö- mutta myös muidenkin resurssien kohdentamista. Onnistuneen tarjouskilpailun järjestäminen edellyttää niin tarjouskilpailua valmistelevia toimenpiteitä, kuten toimintatapojen ja ohjeistuksen sekä viraston sisäisten prosessien kehittämistä, kuin myös kilpailutuksen ratkaisun jälkeen tehtäviä toimenpiteitä, kuten tuen maksamiseen ja tuensaajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Talousvaliokunta huomauttaa, että vaikka tällä hetkellä virastolle ei ole tiedossa vielä muita energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä lisätehtäviä kuin edellä mainittu tukiohjelman hallinnointi, on viraston resurssitarpeita syytä arvioida tarpeen mukaan ottaen huomioon yksittäisten lisätehtävien vaikutukset viraston tehtäväkokonaisuuteen.  
Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että viranomaisten rooleja arvioidaan laajoina kokonaisuuksina. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvaa energiatukea on tämän vuoden 2018 alusta lukien käsitelty työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa. Samalla energiatuen painopistettä on päätetty siirtää uuden teknologian tukemiseen. Sähköisen liikenteen latausinfrastruktuuria tuetaan myös eri tukiohjelmilla. Tehokkaan hallinnoinnin näkökulmasta tukien hajaantuminen kovin monille eri viranomaisille ei ole optimaalista. Energiaviraston ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tulee toimia vahvassa yhteistyössä, jotta varmistetaan instrumenttien toisiaan täydentävyys päällekkäisyyksiä välttäen.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 47/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.5.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Martti
Mölsä
sin
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Joakim
Strand
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 17.5.2018 9:36