Valiokunnan mietintö
VaVM
12
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 140/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
erityisasiantuntija
Pertti
Nieminen
valtiovarainministeriö
johtava asiantuntija
Kari
Aaltonen
Verohallinto
vs. johtaja
Henrik
Rainio
Suomen Kuntaliitto
johtaja
Ann-Mari
Kemell
Keskuskauppakamari
veroasiantuntija
Sanna
Linna-Aro
Suomen Yrittäjät ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
ympäristöministeriö
Akava ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Verotusmenettelystä annettuun lakiin, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin lisättäisiin säännös, joka antaa Verohallinnolle mahdollisuuden antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti, jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen.  
Verotusmenettelystä annetussa laissa säädettyä rakentamisilmoitukseen liittyvää menettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Rakennuttajana toimivalla luonnollisella henkilöllä ei enää olisi velvollisuutta esittää loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä. Samalla kumottaisiin säännös, jonka mukaan rakennusvalvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle, jos loppukatselmuksen yhteydessä ei esitetä todistusta. Verohallinto valvoisi rakentamisilmoitusten antamista Väestörekisterikeskukselta saatavien tietojen avulla. 
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain tuloverotuksen julkisia tietoja koskevaan pykälään tehtäisiin tekninen täsmennys, jonka mukaan huojennettu viivästyskorko tai palautuskorko ei sisälly julkisiin tietoihin maksuunpantujen verojen määristä eikä julkisiin tietoihin veronkannossa maksettavista ja palautettavista määristä. 
Sähköistä tiedoksiantoa ja julkisia verotustietoja koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Rakentamisilmoitusta koskevan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä eräin teknisluonteisin tarkennuksin. 
Sähköinen tiedoksiantomenettely
Esityksen merkittävin muutosehdotus koskee Verohallinnon mahdollisuutta antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti. Nyt tällaista oikeutta ei ole, minkä vuoksi verovelvollisille lähetetään yhä postitse mm. esitäytetyt veroilmoitukset ja lopulliset verotuspäätökset. Kysymys on tällöin pelkästään tulo- ja kiinteistöverotuksessa yli 10 miljoonasta paperisesta päätöksestä vuosittain. Sähköinen tiedoksianto merkitsisi siten tehostuvan palvelun lisäksi myös huomattavia säästöjä käsittelykustannuksissa. 
Valiokunta puoltaa ehdotusta sekä lähtökohdiltaan että asiantuntijakuulemisessa saamansa palautteen perusteella. Uudistus nopeuttaa tiedonkulkua, vähentää hallinnollisia kustannuksia ja on suotava myös ympäristön kannalta. Ehdotus on näin linjassa pääministeri Juha Sipilän hallituksen julkisten palvelujen digitalisointia koskevan kärkihankkeen kanssa. 
Valiokunta pitää lisäksi sähköiselle tiedoksiannolle asetettuja menettelyllisiä ehtoja verovelvollisten oikeusturvan kannalta asianmukaisina. Olennaista on, että uusi menettelytapa edellyttää verovelvollisen suostumusta ja että verotusasiakirjoihin on pääsy vain verovelvollisella tai hänen nimenomaisesti valtuuttamallaan. Lisäksi itse päätös tai muu asiakirja olisi tarkasteltavissa vain Verohallinnon omassa verkkopalvelussa. Valiokunta pitää perusteltuna myös sitä, että tehdystä päätöksestä lähetetään ilmoitus verovelvollisen antamaan sähköiseen osoitteeseen. Tällainen heräte on välttämätön käytännössä jo yksin siitä syystä, että vuotuinen verotus päättyy vastedes verovelvolliskohtaisesti. 
Sähköistä tiedoksiantoa koskeva muutosehdotus on siis perusteltu ja kannatettava. 
Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota tarpeeseen suojata verotustietoja myös verovelvollisen käytössä. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu nimittäin esiin se, että Verohallinnon omassa verkkopalvelussa (OmaVero) tarjolla olevat katseluoikeudet ovat joko rajoitettuja tai kaiken kattavia. Jotkin yrityksiä koskevat päätökset saattavat kuitenkin olla sellaisia, ettei muutoin valtuutuksen nojalla toimivan työntekijän pääsy niihin ole aina perusteltu. Päätökset voivat koskea esimerkiksi ennakkoratkaisua liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä tai muuta yrityssalaisuuden kannalta tärkeää tietoa. 
Näitä näkökohtia ja tarpeita on syytä arvioida vielä jatkossa, kun sähköinen tiedoksiantomenettely otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2019 ja 2020. Selvää on niin ikään, että uudistuksesta tulee tiedottaa riittävästi ja tukea ohjauksella sen käyttöönottoa. 
Verohallinnon todistus rakentamisilmoituksesta
Valiokunta pitää asianmukaisena myös ehdotusta, jonka mukaan luonnollisen henkilön ei tarvitsisi enää esittää rakennushankkeensa lopputarkastuksen yhteydessä todistusta ns. rakentamisilmoituksen teosta. Todistuksen antaa nykyisin Verohallinto, ja se kuuluu osana rakennusalan verovalvontaan. Vastaavasti rakennusviranomaisen ei tarvitsisi enää ilmoittaa mahdollisesta todistuspuutteesta, koska Verohallinto saa valvontaa varten tarvitsemansa tiedon muuta kautta. 
Muutos toteutetaan poistamalla todistuksen esittämis- ja ilmoittamisvelvollisuutta koskevat kohdat verotusmenettelylain 15 d §:stä. Vastaava muutos tulisi tehdä lisäksi saman lain 22 a §:n 6 momenttiin siten, että myös siinä oleva viittaus 15 d §:ssä tarkoitettuun todistukseen poistetaan. Esitys on muutoin hyväksyttävissä ehdotetussa muodossaan.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 140/2018 vp sisältyvät 2.—4. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 140/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
1. 
Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 d §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 363/2013, 
muutetaan 15 d §:n 2 momentti ja 22 a §:n 6 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 15 d §:n 2 momentti laissa 363/2013 ja 22 a §:n 6 momentti laissa 452/2016 ja 
lisätään 26 c §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1067/2003, 520/2010 ja 772/2016, uusi 4 momentti seuraavasti: 
15 d § 
Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön velvollisuus antaa tietoja 
Rakennuttajan on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. 
22 a § 
Laiminlyöntimaksu 
Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voidaan kuitenkin aina määrätä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös rakennuttajana olevalle luonnolliselle henkilölle, joka laiminlyö tämän lain 15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden tai ei esitä 15 d §:ssä tarkoitettua todistusta rakennusvalvontaviranomaiselle
26 c § 
Tiedoksianto 
Verohallinto voi antaa 1 ja 3 momentissa tarkoitetut päätökset ja muut asiakirjat tiedoksi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jos verovelvollinen on antanut siihen suostumuksen. Verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle lähetetään tiedoksiannosta tieto verovelvollisen tai tämän valtuuttaman ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle on lähetetty tieto tiedoksiannosta. Jos tiedoksiantoa koskevan tiedon vastaanottamisessa tai pääsyssä Verohallinnon sähköiseen palveluun on tänä aikana ollut tekninen este, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun tekninen este on poistunut. 
Tämän lain 26 c §:n 4 momentti tulee voimaan päivänä kuuta ja 15 d §:n 2 ja 3 momentin sekä 22 a §:n 6 momentin muutokset tulevat voimaan päivänä kuuta 20 . 
2. 
Laki 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 56 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
56 § 
Tiedoksi antaminen verovelvolliselle 
Verohallinto voi antaa 1 ja 3 momentissa tarkoitetut päätökset ja muut asiakirjat tiedoksi Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jos verovelvollinen on antanut siihen suostumuksen. Verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle lähetetään tiedoksiannosta tieto verovelvollisen tai tämän valtuuttaman ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun verovelvolliselle tai tämän valtuuttamalle on lähetetty tieto tiedoksiannosta. Jos tiedoksiantoa koskevan tiedon vastaanottamisessa tai pääsyssä Verohallinnon sähköiseen palveluun tänä aikana on ollut tekninen este, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun tekninen este on poistunut. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
3. 
Laki 
ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1082/2005, 542/2016 ja 53/2017, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
6 a § 
Sähköinen asiointi ja allekirjoittaminen 
Tämän lain nojalla annetut päätökset, ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan antaa suorituksen saajalle tiedoksi sähköisesti siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n 4 momentissa säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
4. 
Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 851/2010 ja 493/2012, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti: 
5 § 
Tuloverotuksen julkiset tiedot 
Edellä 1 momentin 4 ja 6 kohdassa sekä 3 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun määrään ei sisälly huojennettu viivästyskorko eikä palautuskorko. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 2.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Eero
Suutari
kok
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Matti
Torvinen
sin
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
varajäsen
Riitta
Myller
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 23.4.2019 15:42